Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz SedlakZmiany w funkcjonowaniu Kolei Śląskich na terenie Zagłębia

Od 22 do 29 lipca na odcinku Będzin – Dąbrowa Gór­ni­cza – Dąbrowa Gór­ni­cza Ząb­ko­wice będą pro­wa­dzone prace zwią­zane z rewi­ta­li­za­cją sieci trakcyjnej.

Ruch będzie reali­zo­wany jed­no­to­rowo, rela­cje czę­ści pocią­gów zostaną skró­cone. Dwa pociągi, kur­su­jące codzien­nie, zostaną odwo­łane na odcinku Gliwice-Sosnowiec Główny (i z powro­tem), bez wpro­wa­dze­nia komu­ni­ka­cji zastęp­czej (ze względu na bar­dzo długi czas prze­jazdu auto­bu­sów na odwo­ły­wa­nym odcinku). Poni­żej skró­cone rela­cje wraz z godzi­nami. Pociąg nr 40615 (odjazd z Czę­sto­chowy 5:44, przy­jazd do Sosnowca 7:39), Pociąg nr 40616 (odjazd z Sosnowca 7:57, przy­jazd do Czę­sto­chowy 9:25).

Redakcja | 22/07/2013 | Komentarze [0]
Bez komentarza

Na parterze w Sezamie

Redakcja | 20/06/2013 | Komentarze [3]
Będą nowe schody!

Przychodnia Zdrowia przy ul. Niepodległości na osiedlu Rudna 1 w Sosnowcu.

Piotr Dudała | 17/06/2013 | Komentarze [1]
Analiza taryf przewozowych na trasie Koluszki - Łódź Widzew/Łódź Kaliska z uwzględnieniem biletów pracowniczych PKP

Między Koluszkami a Łodzią istnieją spore potoki podróżnych z uwagi na dojazdy do szkół i pracy. Analizie poddano ceny biletów ogólnodostępnych jednorazowych oraz miesięcznych imiennych, jak i też kolejowych biletów pracowniczych. W przypadku dojazdu busem należy doliczyć koszt przejazdu tramwajem MPK w Łodzi z uwagi na położenie końcowego przystanku busa przy skrzyżowaniu Piłsudzkiego/Kościuszki.

Redakcja | 07/06/2013 | Komentarze [1]
Prokuratura w Bytomiu podjęła dwa śledztwa w sprawie spółki "Kopernik"

7 maja br. zostało wszczęte śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez ówczesnego wicestarostę powiatu Będzińskiego Mariusza Kozłowskiego polegającego na zmuszaniu byłego skarbnika powiatu do dokonywania zapłaty na rzecz firmy „Kopernik”

Wcześniej, postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Bytomiu, w dniu 29 kwietnia wszczęte zostało śledztwo w sprawie przestępstwa, polegającego na wyrządzeniu znacznej szkody majątkowej przez osoby zobowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi i działalnością gospodarczą Zagłębiowskiego Centrum Rozwoju Nauki i Technologii „Kopernik”, poprzez wyprowadzenie pieniędzy z budżetu Starostwa Powiatowego w Będzinie na bezużyteczne projekty edukacyjne oraz na zaspokojenie funduszu płac osób zatrudnionych w wyżej wymienionej firmie.

Pierwsze przesłuchania rozpoczynają się już 23 maja. Do Prokuratury Rejonowej w Bytomiu na początek wezwania na przesłuchania otrzymali świadkowie: radny Adam Lazar, radny Henryk Postel, radny Marian Kozieł oraz radny Mariusz Kozłowski (odwołany wicestarosta, a powołany ostatnio głosami SLD i WP na stanowisko szefa Komisji Budżetu).

Barbara Gołębiowska | 19/05/2013 | Komentarze [8]
Wniosek o uporządkowanie rejonu parku i okolic przy ulicy Chemicznej wokół Muzeum w Sosnowcu oraz osiedla mieszkalnego.

W bezpośredniej okolicy Muzeum w promieniu około 20 metrów trawa w parku jest koszona, a liście są usuwane, jednak wystarczy odejść kilkanaście metrów by przekonać się, że niesprzątana ściółka doprowadziła do totalnej degradacji zieleni. W zasadzie nie rośnie tam już trawa tylko chwasty. (zdj. nr 1 i 2) . Kolejnym problemem jest niszczenie alejek. Dochodzi do sytuacji, że na środku jednej z alei ktoś wykopał pokaźny dół. Bardzo groźnym i zuchwałym procederem, który odbywa się w parku jest kradzież metalowych przęseł podtrzymujących rurę ciepłowniczą, która znajduje się na krańcu parku w kierunku ul. Będzińskiej zdj. nr 3

Redakcja | 17/05/2013 | Komentarze [1]
Bez komentarza

Schody do przychodni zdrowia i apteki, ul. Niepodległości, osiedle Rudna 1 w Sosnowcu, zdjęcie: Piotr Dudała

Piotr Dudała | 15/05/2013 | Komentarze [7]
Zły rozkład jazdy rozkłada kolej

Jak wiadomo rozkład jazdy jest nie tylko planem pracy kolei, ale też ofertą dla klientów - pisze w kolejnym artykule Adam Sosnowski. Zły rozkład jest w stanie skutecznie zrazić klientów kolei czyli obniżyć znacząco zyski kolei - podkreśla.Redakcja | 07/05/2013 | Komentarze [1]
news usunięty

Redakcja | 23/03/2013 | Komentarze [2]
Małe przypomnienie: Przyjazna przestrzeń publiczna na osiedlu Rudna 1? Dlaczego nie!

Od kilku lat proponuję by plac przy ul. Niepodległości 10 na osiedlu Rudna 1 w Sosnowcu, plac, przy którym od lat znajduje się jeden z budynków dydaktycznych Wydziału Farmacji i Analityki Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, nosił imię prof. Michała Reichera. Chciałbym by plac ten jednocześnie przeszedł solidny lifting i stał się małym ryneczkiem, przyjazną przestrzenią publiczną, gdzie można byłoby usiąść, odpocząć, poczytać gazetę, czy książkę. Żeby było to możliwe, musi być tam bezpiecznie. Teren ten powinien być nie tylko regularnie patrolowany przez odpowiednie służby, ale również objęty całodobowym monitoringiem.


Piotr Dudała,
redaktor naczelny serwisu sosnowiecfakty.pl

Piotr Dudała | 22/03/2013 | Komentarze [0]
Bez komentarza

Schody prowadzące do Przychodni Zdrowia i Apteki przy ul. Niepodległości na Osiedlu Rudna 1 w Sosnowcu.

Redakcja | 15/03/2013 | Komentarze [4]
Czekając na zatokę...

ul. Będzińska w Sosnowcu, zdjęcie: Piotr Dudała

Piotr Dudała | 07/03/2013 | Komentarze [3]
Prezes zrujnował klub. To koniec hokeja w Sosnowcu?

Pożyczki na lichwiarski procent ukrywane przed radą nadzorczą i władzami miasta, ponad milion złotych zadłużenia, wielomiesięczne zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Urzędzie Skarbowym – to obraz hokejowego Zagłębia Sosnowiec jaki wyłonił się po kontroli w klubie. Klubie, który stanął nad przepaścią, bo dzisiaj nikt świadomie nie jest w stanie zapewnić, że aktualny sezon nie jest ostatnim.

Redakcja | 06/03/2013 | Komentarze [3]
Przydałby się przystanek autobusowy w pobliżu...

Niedawno otwarto nowy market w Sosnowcu - tym razem jest to "Kaufland" przy ul. Mireckiego na Starym Sosnowcu. Przydałby się przystanek autobusowy w pobliżu. Nie wszyscy posiadają samochód, a moża by było przecież skorzystać z komunikacji publicznej, przejeżdża tam autobus linii 154! Kiedyś były już takie plany by uruchomić przystanek przy tej ulicy w rejonie skrzyżowania z ul. Kiepury i Moniuszki. Warto wrócić do tej koncepcji.Czekamy na właściwe i szybkie decyzje władz miasta! Warto zauważyć, że będziński "Kaufland" jest doskonale skomunikowany. Warto brać przykład!

Piotr Dudała | 01/03/2013 | Komentarze [6]
Trwa strajk generalny w sosnowieckim Bitronie. Pracownicy Walczą o podwyżkę

Pra­cow­nicy trzech zmian firmy Bitron Poland doma­gają się pod­wyżki i gwa­ran­cji zatrud­nie­nia. Jeżeli kolejne rezul­taty nie przy­niosą efektu, wła­dze przed­się­bior­stwa będą musiały roz­po­cząć poszu­ki­wa­nia nowej siły roboczej.

Sosno­wiecki Bitron pro­du­kuje pod­ze­społy dla prze­my­słu moto­ry­za­cyj­nego i sprzętu AGD. - Musimy być i wal­czyć razem, bo wtedy jeste­śmy sil­niejsi. Wszy­scy wiemy, że nasza praca nie jest wyna­gra­dzana tak, jak na to zasłu­gu­jemy. Wszy­scy boimy się, że za jakiś czas pra­co­dawca znów będzie zwal­niał pra­cow­ni­ków i kon­trak­to­wał kolejne agen­cje zewnętrzne. Jeśli teraz razem się nie sprze­ci­wimy, to wkrótce może być za późno. Strajk jest osta­tecz­no­ścią, ale pra­co­dawca nie dał nam innego wyj­ścia - mówiła do straj­ku­ją­cych Iza­bela Będ­kow­ska, prze­wod­ni­cząca zakła­do­wej Solidarności.

Piotr Dudała | 27/02/2013 | Komentarze [0]
Pusty dworzec w Maczkach to wina miasta? "Sosnowca na to nie stać"

Kilka dni temu pisa­li­śmy o moż­li­wo­ści remontu dworca w Macz­kach, a także jego oko­lic. Są jed­nak zda­nia, że mia­sta na to nie stać, a plany remon­towe to jedy­nie mydle­nie oczu.

W poło­wie lutego w Urzę­dzie Miej­skim odbyła się kon­fe­ren­cja na temat moż­li­wo­ści zago­spo­da­ro­wa­nia nie­ru­cho­mo­ści kole­jo­wych, m.in. nie­czyn­nych dwor­ców w całym regio­nie. Sporo miej­sca poświę­cono Macz­kom, a dys­ku­sja na ten temat była bar­dzo burz­liwa. Powstał też pro­jekt autor­stwa Forum dla Zagłę­bia Dąbrow­skiego. Do niej przy­chy­lił się pre­zy­dent mia­sta. – Dwo­rzec w Macz­kach jest bar­dzo ważny ze wzglę­dów histo­rycz­nych, a cała dziel­nica powsta­wała wokół gra­nicy. Jest tutaj sporo tere­nów kole­jo­wych. Patrząc na histo­rię, jest to pierw­szy pol­ski dwo­rzec – mówi pre­zy­dent Kazi­mierz Gór­ski.

Redakcja | 25/02/2013 | Komentarze [5]
Dąbrowa Górnicza: zabawki - nowy hit eksportowy z Polski

Polski rynek zabawek jest wyceniany na ok. 2 mld zł, ale jego wartość rośnie w tempie 6-7 proc. rocznie. W 2012 roku rekordy popularności biła fabryka Wader-Woźniak z Dąbrowy Górniczej, która odnotowała 20-procentowy wzrost sprzedaży i... 40-procentowy eksportu! Firma w polu coraz częściej zostawia tanią konkurencję z Chin i uznanych graczy z Europy Zachodniej.

Wader-Woźniak to jeden z największych polskich producentów zabawek o rocznych przychodach ponad 50 mln zł. Przed trzema laty zainwestowała w nową halę produkcyjną o powierzchni 3,8 tys. mkw. Teraz wykańcza nowy magazyn wysokiego składowania na blisko 6 tys. palet, chce powiększyć park maszynowy i pozyskać nowe formy do zabawek.

Piotr Dudała | 18/02/2013 | Komentarze [0]
Przystanek do poprawki, cz. XXXIX

Ulica Grota-Roweckiego w Sosnowcu-Pogoni należy do najbardziej zatłoczonych i jednocześnie najbardziej niebezpiecznych w mieście. Kilka lat temu zakończono prace przy budowie, położonego przy niej, nowego gmachu Wydziału Neofilologicznego Uniwersytetu Śląskiego, w którym uczy się 3 tysiące studentów. Przebudowano także skrzyżowanie tej ulicy z ul. Orlą. Jeśli chodzi o poprawę komunikacji publicznej w tym rejonie Sosnowca nie zrobiono nic!

Piotr Dudała | 18/02/2013 | Komentarze [0]
Zmiany szansą dla dworców

- Porozumienie pomiędzy PKP S.A. a samorządami w zakresie zagospodarowania i eksploatacji nieruchomości takich jak dworce kolejowe oznaczałoby sukces dla obu stron - mówił poseł PO Jarosław Pięta podczas wczorajszej konferencji dotyczącej współpracy samorządów ze spółką PKP. W spotkaniu, które odbyło się w sali sesyjnej sosnowieckiego Urzędu Miejskiego wziął udział Jarosław Bator, dyrektor zarządzający ds. nieruchomości w PKP, który przedstawił samorządowcom plan kompleksowego zagospodarowania dworców, przygotowywanym właśnie przez spółkę. Sporo miejsca w dyskusji poświęcono nieruchomościom sosnowieckim.

Redakcja | 14/02/2013 | Komentarze [1]

Przenajświętsze Oblicze

Znajdź nas na Facebooku

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney