Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Czeladzianin zostanie zastępcą Sosnowca

Znany z pracy sena­tora, a także z hasła wybor­czego, para­fra­zu­ją­cego jego nazwi­sko, Zbi­gniew Sza­le­niec, na co dzień miesz­ka­niec Cze­la­dzi, w ciągu naj­bliż­szych dni zosta­nie zastępcą pre­zy­denta Sosnowca - pisze Paweł Leśniak na łamach Tygodnika Twoje Zagłębie.
Poro­zu­mie­nie, do jakiego doszło kilka tygo­dni temu mię­dzy sosno­wiecką Plat­formą Oby­wa­tel­ską a Soju­szem Lewicy Demo­kra­tycz­nej, zakłada, że ci pierwsi znajdą kan­dy­data na zastępcę pre­zy­denta mia­sta. Rada Powiatu PO zaak­cep­to­wała kan­dy­da­turę Zbi­gniewa Sza­leńca, który do nie­dawna był sena­to­rem z ramie­nia tej par­tii, a w ostat­nich wybo­rach prze­grał rywa­li­za­cję. Choć padają stwier­dze­nia, że kole­dzy z par­tii mieli zapew­nić byłemu sena­to­rowi jakąś posadę, zaprze­cza temu Arka­diusz Chę­ciń­ski, I wice­pre­zy­dent Sosnowca. – Roz­mowy były pro­wa­dzone jesz­cze przed wybo­rami, kiedy roz­ma­wia­li­śmy z pre­zy­den­tem, Kazi­mie­rzem Gór­skim, o poro­zu­mie­niu w Radzie Miej­skiej. Zasta­na­wia­li­śmy się, kto mógłby zająć to sta­no­wi­sko, była giełda nazwisk, a wśród nich wła­śnie Zbi­gniew Sza­le­niec – tłu­ma­czy były prze­wod­ni­czący Rady Miejskiej.

Jego zda­niem wybór jest trafny. Sza­le­niec był bowiem m.in. rad­nym Cze­la­dzi oraz zastępcą bur­mi­strza mia­sta. Zda­niem Chę­ciń­skiego komen­ta­rze, że były sena­tor jest obcą osobą w mie­ście, są cał­ko­wi­cie nie na miej­scu. – To dobry i doświad­czony kan­dy­dat. Argu­menty, że jest to osoba z zewnątrz, są kom­plet­nie nie fair. Zbi­gniew Sza­le­niec miał swoje biuro w Sosnowcu i współ­pra­co­wa­łem z nim wła­śnie tutaj. Zna pro­blemy mia­sta i nie są mu one obce. Jest prze­cież z Cze­la­dzi, więc zale­d­wie kilka kilo­me­trów dalej – mówi Chę­ciń­ski. Sza­le­niec będzie odpo­wia­dał za służbę zdro­wia. – Pro­po­zy­cję otrzy­ma­łem od prze­wod­ni­czą­cego Chę­ciń­skiego. Jestem osobą bli­sko zwią­zaną z Sosnow­cem i mam nadzieję, że o mojej kan­dy­da­tu­rze zade­cy­do­wały względy mery­to­ryczne – mówi nam były senator. Szaleniec zastępcą pre­zy­denta mia­sta zosta­nie naj­praw­do­po­dob­niej już w przy­szłym tygo­dniu i ma odpo­wia­dać za służbę zdro­wia, a także opiekę spo­łeczną. W ponie­dzia­łek ma się spo­tkać w tej spra­wie z Kazi­mie­rzem Górskim.

red. Paweł Leśniak, www.twojezaglebie.plAutor: Piotr Dudała | 26/11/2011
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney