Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak


Rudna w Sosnowcu jak pole bitwy

Osie­dle Rudna I to miej­sce cią­głych robót budow­la­nych. Przez kilka ostat­nich lat moder­ni­zo­wane były znaj­du­jące się tam domy miesz­kalne. Te prace zostały zakoń­czone. Teraz ponow­nie poja­wili się tam robot­nicy i ciężki sprzęt. Tym razem na celow­niku zna­la­zła się kana­li­za­cja i drogi.

- W rejo­nie ulicy Nie­pod­le­gło­ści od lipca 2011 roku pro­wa­dzone są prace na zle­ce­nie Rejo­no­wego Przed­się­bior­stwa Wodo­cią­gów i Kana­li­za­cji w Sosnowcu. W ich wyniku w ulicy Nie­pod­le­gło­ści (osie­dle) wymie­niana jest sieć wodo­cią­gowa, w ulicy Stra­żac­kiej i Łącznej oprócz sieci wodo­cią­go­wej rów­nież sieć kana­li­za­cyjna, podob­nie jak w ulicy Spor­to­wej. Głów­nym zada­niem tych inwe­sty­cji jest poprawa kom­fortu życia miesz­kań­ców – wyja­śnia Andrzej Majew­ski, wice­pre­zes zarządu RPWiK w Sosnowcu.Za prace w rejo­nie osie­dla Rudna odpo­wiada firma WADMAR z Sosnowca. – Po uło­że­niu sieci, w pierw­szej kolej­no­ści są wyko­ny­wane roboty zwią­zane z odtwo­rze­niem nawierzchni na ulicy Spor­to­wej. Następ­nie w 2012 roku po zakoń­cze­niu prac na ulicy Łącznej, Miej­ski Zakład Ulic i Mostów w Sosnowcu ma wyko­nać nawierzch­nię i nowe miej­sca par­kin­gowe dla miesz­ka­ją­cych tam sosno­wi­czan – zdra­dza Witold Janusz z sosno­wiec­kiego magistratu.

Ponadto w ulicy Patrio­tów zostaną zamon­to­wane wpu­sty desz­czowe. Pla­no­wane zakoń­cze­nie prac nastąpi na wio­snę 2012 roku.

Autor: Jędrzej Bogus,www.twojezaglebie.pl
Zobacz również

KZK wypowiedziało umowę
Sosnowiec przyjazny budowniczym
Kasyno jednak w Sezamie
To będzie rajdowy weekend

CloseOsie­dle Rudna I to miej­sce cią­głych robót budow­la­nych. Przez kilka ostat­nich lat moder­ni­zo­wane były znaj­du­jące się tam domy miesz­kalne. Te prace zostały zakoń­czone. Teraz ponow­nie poja­wili się tam robot­nicy i ciężki sprzęt. Tym razem na celow­niku zna­la­zła się kana­li­za­cja i drogi.

- W rejo­nie ulicy Nie­pod­le­gło­ści od lipca 2011 roku pro­wa­dzone są prace na zle­ce­nie Rejo­no­wego Przed­się­bior­stwa Wodo­cią­gów i Kana­li­za­cji w Sosnowcu. W ich wyniku w ulicy Nie­pod­le­gło­ści (osie­dle) wymie­niana jest sieć wodo­cią­gowa, w ulicy Stra­żac­kiej i Łącznej oprócz sieci wodo­cią­go­wej rów­nież sieć kana­li­za­cyjna, podob­nie jak w ulicy Spor­to­wej. Głów­nym zada­niem tych inwe­sty­cji jest poprawa kom­fortu życia miesz­kań­ców – wyja­śnia Andrzej Majew­ski, wice­pre­zes zarządu RPWiK w Sosnowcu.

Za prace w rejo­nie osie­dla Rudna odpo­wiada firma WADMAR z Sosnowca. – Po uło­że­niu sieci, w pierw­szej kolej­no­ści są wyko­ny­wane roboty zwią­zane z odtwo­rze­niem nawierzchni na ulicy Spor­to­wej. Następ­nie w 2012 roku po zakoń­cze­niu prac na ulicy Łącznej, Miej­ski Zakład Ulic i Mostów w Sosnowcu ma wyko­nać nawierzch­nię i nowe miej­sca par­kin­gowe dla miesz­ka­ją­cych tam sosno­wi­czan – zdra­dza Witold Janusz z sosno­wiec­kiego magistratu.

Ponadto w ulicy Patrio­tów zostaną zamon­to­wane wpu­sty desz­czowe. Pla­no­wane zakoń­cze­nie prac nastąpi na wio­snę 2012 roku.

Jędrzej BogusAutor: Piotr Dudała | 09/01/2012
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?