Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak


Decyzja Tuska: proces ratyfikacji ACTA zawieszony

- Pod­ją­łem de­cy­zję o zwie­sze­niu pro­ce­su ra­ty­fi­ka­cji ACTA - po­wie­dział na kon­fe­ren­cji pra­so­wej pre­mier Do­nald Tusk. Przy­znał, że kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne były nie­peł­ne i po­trzeb­na jest głęb­sza ana­li­za skut­ków umowy ACTA. - Są pewne dwu­znacz­no­ści i mu­si­my być w 100 proc. pewni, czy są bez­piecz­ne dla pol­skich użyt­kow­ni­ków in­ter­ne­tu - dodał Tusk. Tym­cza­sem pre­zy­dent Bro­ni­sław Ko­mo­row­ski czeka na sta­no­wi­sko Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich w spra­wie ACTA, bo jeśli będą ja­kie­kol­wiek prze­słan­ki, że w związ­ku z tą umową mogą być na­ru­szo­ne wol­no­ści oby­wa­tel­skie, nie złoży pod­pi­su pod jej ra­ty­fi­ka­cją.Tusk: po­trzeb­ne są nowe prze­pi­sy - Ar­gu­men­ty in­ter­nau­tów do­ty­czą­ce wstrzy­ma­nia ra­ty­fi­ka­cji ACTA są uza­sad­nio­ne - po­wie­dział dzi­siaj na kon­fe­ren­cji pra­so­wej pre­mier i dodał, że po­trzeb­na jest w tej spra­wie spo­łecz­na de­ba­ta. - Po­trzeb­ne są nowe prze­pi­sy uwzględ­nia­ją­ce rze­czy­wi­stość, którą stwo­rzył in­ter­net - stwier­dził.

Szef rządu za­po­wie­dział, że bę­dzie ana­li­zo­wa­ne prawo kra­jo­we. - Zdaję sobie spra­wę, że ta de­ba­ta musi także zre­wi­do­wać tra­dy­cyj­ne po­ję­cie ochro­ny praw wła­sno­ści w sy­tu­acji, kiedy in­ter­net wy­wró­cił tę rze­czy­wi­stość do góry no­ga­mi. W hi­sto­rii by­wa­ły już takie mo­men­ty, że trze­ba było re­wi­do­wać uświę­co­ne tra­dy­cją i pra­wem prawa wła­sno­ści i dziś rów­nież mu­si­my wspól­nie z twór­ca­mi usta­lić, że po­trzeb­ne są nowe prze­pi­sy - stwier­dził pre­mier.

- Bę­dzie­my w de­ba­cie spie­rać się nie raz, ale nie spad­nie mi ko­ro­na z głowy, gdy przy­znam rację tym, któ­rzy mó­wi­li, że do­pro­wa­dze­nie do pod­pi­sa­nia ACTA nie było wy­star­cza­ją­co kon­sul­to­wa­ne - po­wie­dział Tusk.

Pre­mier za­po­wie­dział na po­nie­dzia­łek de­ba­tę na temat umowy ACTA, w któ­rej będą mogli uczest­ni­czyć wszy­scy. Za­pro­sił do niej in­sty­tu­cje i or­ga­ni­za­cje, które kwe­stio­no­wa­ły sens pod­pi­sa­nia umowy. - Ta de­ba­ta bę­dzie de­ba­tą wspól­ną wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych. Chce­my ją trans­mi­to­wać on-li­ne i przez media. Trak­tu­je­my to jako po­czą­tek głęb­szych i dużo po­waż­niej­szych kon­sul­ta­cji w szer­szym za­kre­sie – po­wie­dział pre­mier.

Pre­zy­dent czeka na sta­no­wi­sko RPO

Tym­cza­sem pre­zy­dent Bro­ni­sław Ko­mo­row­ski czeka na sta­no­wi­sko rzecz­ni­ka praw oby­wa­tel­skich w spra­wie ACTA, bo jeśli będą ja­kie­kol­wiek prze­słan­ki, że w związ­ku z tą umową mogą być na­ru­szo­ne wol­no­ści oby­wa­tel­skie, nie złoży pod­pi­su pod jej ra­ty­fi­ka­cją - po­in­for­mo­wa­ła Kan­ce­la­ria Pre­zy­den­ta.

źródło: www.onet.pl


Autor: Piotr Dudała | 03/02/2012
Komentarze
#1 | de dnia 03.02.2012 21:40
podjął A najpierw podpisał, kretyn ,niech jeszcze podejmie w sprawie paktu fiskALNEGO
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?