Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Razem zmienimy Sosnowiec

Wczoraj w czasie konferencji prasowej, która odbyła się w Biurze Parlamentarnym PO w Sosnowcu, przy ulicy Warszawskiej 1/2, Jarosław Pięta, kandydat na Prezydenta w zbliżających się wyborach samorządowych, zaprezentował program wyborczy Platformy Obywatelskiej dla Miasta Sosnowca pt.„Razem zmienimy Sosnowiec”. Już we wstępie program wzywa do podjęcia ryzyka fundamentalnych zmian w mieście, nakierowanych na jego rozwój miasta oraz przerwania 12 letnich rządów lewicy, oznaczających stagnację. Istota programu streszcza się w czterech słowach: odpowiedzialność, kompetentność, przejrzystość i partnerstwo. Prezentujemy skrót najważniejszych założeń programu, pełny tekst patrz: www.sosnowiec.platforma.org/.Chcemy rządzić odpowiedzialnie – czytamy w programie, słowa te mówią, że władza będzie rozliczać się przed mieszkańcami, zarówno z sukcesów, jak i porażek.Rządy kompetentne – oznaczają, iż podstawowym kryterium przy zatrudnianiu nowych pracowników w miejskich jednostkach organizacyjnych - zarówno na stanowiskach kierowniczych, jak i urzędniczych - będzie wiedza i doświadczenie.


Przejrzystość oznacza, iż wydatki z kasy miejskiej będą rozliczane publicznie, PO zamierza informować o kosztach każdej inwestycji i każdego remontu. Składy komisji przetargowych będą ogłaszane publicznie, a argumenty z powodu których wybrano ofertę szczegółowo prezentowane. Każdy dokument miejski będzie jawny i dostępny, jeśli nie jest chroniony specjalną ustawą.Chcemy rządzić w sposób partnerski. Siłą samorządu miejskiego jest umiejętność rozwiązywania problemów razem z mieszkańcami oraz partnerami społecznymi.Według autorów programu długotrwałe rządy Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Sosnowcu, zamiast dynamicznego i nowatorskiego rozwiązywania problemów naszego miasta, sprowadziły się do biernego administrowania. Władze miejskie nie mają pomysłu i energii na wyrwanie Sosnowca z regresu i wprowadzenia na ścieżkę postępu. Otrzymany społecznie mandat do rządzenia miastem zamiast wykorzystać do jego zasadniczej zmiany, traktują jako miejsce zatrudnienia niewymagające nadmiernego zaangażowania. Dlatego, uważają, że nadszedł czas na zmiany. Decyzje o przyszłości muszą podejmować ludzie wybitni, potrafiący podejmować odważne decyzje. Ludzie z inicjatywą potrafiący jasno określać cele działania i precyzyjnie rozliczać ich szybkie i najlepsze wykonanie. Ludzie kreatywni poszukujący najlepszych i niestandardowych sposobów rozwiązywania problemów mieszkańców.Priorytety programu w formie celów do zrealizowania.Najważniejszą sprawą jest rozwój gospodarczy miasta oraz niski poziom bezrobocia. Sosnowiec ma się stać miastem sprzyjającym prywatnej przedsiębiorczości oraz miastem niskiego bezrobocia, dającym szanse na rozwój swoim mieszkańcom.Jak to osiągnąć?. Stworzone zostaną dwa odrębne programy kreowania najlepszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości – dla małych i średnich przedsiębiorców oraz dla dużych inwestorów.Do zasadniczych filarów pierwszego z programów będzie m.in. należeć:


- stworzenie „Sosnowieckiego Centrum Przedsiębiorczości”, to jest miejsca w którym przedsiębiorcy będą mogli, za możliwie niskie opłaty, wynająć obiekty biurowe, otrzymać pomoc prawną i księgową. W tym celu będziemy dążyć do wykorzystania doskonale położonego - obecnie zaniedbanego - obszaru przy ulicy Ostrogórskiej, w szczególności poprzez wykorzystanie - w przypadku pomyślnych ekspertyz budowlanych i prawnych - od lat istniejącego i niszczejącego biurowca Śląskiej Akademii Medycznej. Zakres merytorycznego wsparcia przedsiębiorców w tym projekcie powierzymy Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu, która w końcu zacznie realizować cele dla których została powołana;
- założenie miejskiego katalogu firm, dostępnego także poprzez sieć internetową, w celu umożliwienia nieodpłatnego promowania sosnowieckich przedsiębiorców oraz wszczęcia akcji korzystania przez Sosnowiczan z usług sosnowieckich przedsiębiorców;
- stworzenie uregulowań w prawie lokalnym stanowiących bodźce do rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw, np. wprowadzanie - w miarę możliwości budżetu - prorozwojowych ulg w podatku od nieruchomości, w szczególności od pierwszych 50 m2 obiektu, tak by ich beneficjentem byli głównie mali i średni przedsiębiorcy, a nie potężne sieci handlowe;
- udostępnianie informacji o możliwości korzystania ze środków unijnych i rządowych, przeznaczonych na rozwój przedsiębiorstw i tworzenie miejsc pracy oraz pomoc w ich pozyskiwaniu;
- uproszczenie procedur związanych z zakładaniem nowych przedsiębiorstw;
- przywrócenie gospodarczego charakteru centrum miasta m.in. poprzez wprowadzenie na jego obszarze bezprzewodowego i bezpłatnego dostępu do internetu tzw. hotspot-u.Do priorytetów programu dla dużych inwestorów będzie m.in. należeć:


- kompleksowe przygotowywanie terenów pod inwestycje, poprzez rekultywacje i uzbrojenie oraz budowę dróg dojazdowych;
- promocja Sosnowca jako doskonałego miejsca alokacji inwestycji ze względu na dobrą lokalizację geograficzną, świetnie wykształconych i wykwalifikowanych pracowników, przyjazne dla inwestorów władze miasta;
- powiększanie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, poprzez włączanie kolejnych obszarów naszego miasta oraz położenie większego nacisku na możliwość ich zagospodarowania.Kolejnym priorytetem jest bezpieczeństwo. Zobowiązujemy się zastosować i upowszechniać zasadę „Zero tolerancji” dla najdrobniejszych zachowań lekceważących dobry porządek i przepisy prawa w mieście – czytamy w programie.W tym celu zostanie przeprowadzona reorganizację Straży Miejskiej, tak aby była ona bardziej widoczna oraz lepiej odbierana przez mieszkańców. Wzorem państw zachodnich, w porozumieniu z Policją, Strażą Miejską oraz mieszkańcami, zostaną wprowadzone tzw. strefy bezpieczeństwa. W pierwszej kolejności strefa ta powinna objąć ścisłe centrum miasta, tak aby każdy mieszkaniec, o każdej porze mógł bezpiecznie przebywać i korzystać z infrastruktury znajdującej się w jej obrębie. W ten sposób przywrócimy tej części miasta znaczenie na jakie zasługuje. Następnie będziemy rozszerzać strefy na inne szczególnie zagrożone rejony miasta.Usprawnimy zostanie działanie monitoringu oraz powiększony obszar jego działania na wszystkie części miasta, w których popełniane jest najwięcej przestępstw i wykroczeń.Będziemy wspierać z budżetu miasta sosnowiecką Policję - w szczególności poprzez zakup nowego wyposażenia - oczekując jednak w zamian jeszcze lepszych wyników pracy. W tym celu wprowadzimy program motywacyjny, z którego będziemy nagradzać najlepszych pracowników Straży Miejskiej i Policji, jak również mieszkańców naszego miasta, którzy w istotny sposób wpłyną na poprawę bezpieczeństwa, bądź dadzą świadectwo braku bierności na dziejącą się krzywdę osób trzecich.Dla ogólnej poprawy bezpieczeństwa niezbędna jest walka z każdym przejawem braku poszanowania prawa. Dlatego tak samo ostro będziemy walczyć z przestępczością kryminalną, jak z objawami chuligaństwa, wandalizmu, picia alkoholu w miejscach publicznych (za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych), sprzedawania alkoholu nieletnim, malowaniem na murach, pobieraniem „dobrowolnych” opłat za znalezienie miejsca do parkowania, czy myciem szyb samochodów, zaśmiecaniem miasta, zanieczyszczaniem przez psy ulic i innymi sytuacjami niezgodnymi z prawem oraz zasadami współżycia społecznego.Komunikacja miejska. Zobowiązujemy się zreformować system komunikacji miejskiej- tak by stał się on realną alternatywą wobec indywidualnej komunikacji samochodowej.Zamierzamy kontynuować wymianę starego taboru Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu, z uwzględnieniem zakupu pojazdów niskopodłogowych oraz wyposażonych w windy dla niepełnosprawnych. W okresie całej kadencji naszym celem będzie zakończenie procesu wymiany autobusów i opracowanie programu cyklicznej ich odnowy.Projekt ten będziemy prowadzić równolegle z naprawą i modernizacją wiat autobusowych. W celu uniknięcia ponownej ich dewastacji zapewnimy im należytą ochronę, poprzez zatrudnienie firm ochroniarskich. Dla poprawy bezpieczeństwa w autobusach – po uzyskaniu społecznej akceptacji - wprowadzimy monitoring. Aby zwiększyć bezpieczeństwo oraz komfort podróży zmodernizujemy zaplecze techniczne PKM, wybudujemy nowoczesną myjnię autobusową oraz poprawimy system informacji o ruchu autobusów.By zachęcić mieszkańców do powszechnego korzystania z komunikacji miejskiej poprawimy jej punktualność, częstotliwość kursów (zwłaszcza w godzinach szczytu) oraz przeprowadzimy przegląd i racjonalizację rozkładów jazdy. W celu polepszenia funkcjonowania komunikacji będziemy zabiegać o realizację projektu przejęcia przez gminy województwa śląskiego Przedsiębiorstwa Tramwaje Śląskie, a następnie uzyskania dostatecznego wpływu Sosnowca na jego funkcjonowanie i rozwój.

Infrastruktura drogowa. Zobowiązujemy się do przebudowy głównych ciągów drogowych oraz zdecydowanego polepszenia stanu technicznego infrastruktury drogowej.


W tym celu podejmiemy działania zmierzające do:
• poprawy powiązań układu komunikacyjnego miasta z systemem dróg tranzytowych o znaczeniu krajowym i europejskim jako warunkujących rozwój miasta,
• podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowań, budowę zatok przystankowych i autobusowych, azyli i innych urządzeń dla pieszych oraz sygnalizacji świetlnych,
• audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście,
• utworzenia centrum dyspozycyjnego sterowania ruchem,
• budowy parkingów,
• budowy dróg w osiedlach mieszkaniowych (na obszarach stanowiących własność Gminy),
• zróżnicowania dostępności samochodu w różnych obszarach miasta,
• usprawnienia organizacji ruchu (upowszechnienie „zielonej fali”, strefy ograniczonej dostępności, parkowania i prędkości, uspokojenia ruchu),
• zapewnienia spójności systemów transportowych: lokalnego, regionalnego, krajowego i europejskiego,
• komercjalizacji otoczenia węzłów komunikacyjnych,
• integracji przestrzennej i funkcjonalnego systemu (węzły przesiadkowe, wspólne rozkłady jazdy, jednolity system taryfowy),
• regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi.
Budownictwo mieszkaniowe. Zobowiązujemy się stworzyć w Sosnowcu warunki do znaczącego rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz powstrzymać stale postępujący spadek liczby mieszkańców.Przede wszystkim zamierzamy wykorzystać doskonałą lokalizację Sosnowca jako miasta graniczącego z bardzo dobrze rozwijającą się stolicą województwa śląskiego. Chcemy by coraz więcej osób pracujących w Katowicach, bądź przyjeżdżających do Katowic z przyczyn zawodowych, jako swoje miejsce zamieszkania wybierało nasze miasto. Sprzyjać temu będzie nie tylko stale pogłębiająca się różnica w cenach mieszkań i gruntów, ale także mniejszy stopień zaludnienia, dostatecznie rozwinięta sfera usług, budzące się z kryzysu życie kulturalne, a także - za kilka lat - łącząca oba miasta szybka kolej podmiejska i drogowa trasa średnicowa.Aby osiągnąć powyższe cele zamierzamy przede wszystkim stworzyć silne podstawy do rozwoju budownictwa developerskiego i społecznego, w szczególności poprzez stworzenie planów zagospodarowania przestrzennego dla całego miasta, sprzedaży na ten cel gruntów miejskich i skarbu państwa, uzbrajanie terenów oraz promowanie Sosnowca jako miejsca zamieszkania.Dążąc do rozwoju budownictwa społecznego odstąpimy od obecnego kierunku funkcjonowania MZBM-TBS Sp. z o.o., jako podmiotu nastawionego głównie na adoptowanie starych budynków, z przeznaczeniem na budownictwo społeczne o niskim standardzie. W celu zmiany dotychczasowej polityki tego przedsiębiorstwa przekażemy Spółce odpowiednie grunty - będące obecnie własnością miasta - ukierunkowując jej funkcjonowanie na tworzenie nowych budynków.W swojej polityce rozwoju mieszkalnictwa nie pominiemy także potrzeb najbiedniejszych grup społecznych, zaspakajając je poprzez rozwój budownictwa komunalnego i społecznego. W chwili obecnej czas oczekiwania na takie mieszkania wynosi kilka lat. Zamierzamy zdecydowanie skrócić ten okres poprzez tworzenie nowych mieszkań komunalnych oraz poszerzanie zasobu socjalnego przez włączanie do niego dotychczasowych mieszkań komunalnych.
Zobowiązujemy się podjąć działania zapewniające zwiększenie dostępności i poprawę standardów świadczonych usług w miejskich placówkach służby zdrowia.Zamierzamy osiągnąć to poprzez maksymalne wykorzystanie środków finansowych otrzymywanych z Narodowego Funduszu Zdrowia, a także przeznaczanie – w szczególności na modernizacje infrastruktury oraz zakup nowoczesnego sprzętu – kwot z budżetu Miasta. W tym celu niezbędnym będzie wprowadzenie w miejskich jednostkach opieki zdrowotnej odpowiedniego poziomu zarządzania.Działania w tym zakresie rozpoczniemy od opracowania obiektywnego raportu o sytuacji zdrowotnej mieszkańców Sosnowca i dostosowaniu do niej potencjału szpitali oraz lecznictwa ambulatoryjnego. Otrzymane wyniki pozwolą dokonać realnej oceny obecnego stanu oraz wskażą sfery ochrony zdrowotnej w naszym mieście wymagające poprawy.Na tej podstawie stworzymy program restrukturyzacji jednostek ochrony zdrowia, zmierzający do zwiększenia efektywności ich działania. Do najważniejszych jego zadań należeć będzie m.in. łączenie niektórych niewykorzystywanych oddziałów szpitalnych i tworzenie w to miejsce nowych, obejmujących deficytowe specjalności medyczne, zharmonizowanie pracy służb ratowniczych oraz dalsza prywatyzacja lecznictwa ambulatoryjnego. Poprawę opieki zdrowotnej zapewni także koordynacja między poszczególnymi zakładami służby zdrowia podległymi miastu, województwu samorządowemu oraz będącymi w prywatnym posiadaniu.Szczególną uwagę zamierzamy zwrócić na – obecnie znacząco zaniedbywaną – opiekę zdrowotną i socjalną skierowaną do osób w podeszłym wieku. Zwiększymy możliwości rehabilitacji, opieki w domu oraz w oddziałach dla przewlekle chorych.
Zobowiązujemy się do stworzenia długoterminowej strategii rozwoju szkolnictwa, gwarantującego stały wzrost poziomu nauczania oraz utrzymania zatrudnienia nauczycieli na obecnym poziomie.Zobowiązujemy się chronić dziedzictwo historyczne i dbać o rozwój kulturalny naszego miasta.Naszym celem jest umocnienie wśród mieszkańców poczucia przynależności do społeczności lokalnej Sosnowca i Zagłębia oraz kształtowanie świadomości „małej ojczyzny”. Dlatego szczególną troską otoczymy to, co się kryje pod pojęciem dziedzictwa historyczno-kulturowego miasta.W sferze kultury chcemy by Sosnowiec stał się stolicą Zagłębia Dąbrowskiego i znaczącym ośrodkiem w całej Aglomeracji Górnośląskiej. Ostatnie lata przyniosły w tym zakresie spory regres, co przyczyniło się do obniżenia zainteresowania mieszkańców ofertą kulturalną naszego miasta.W Sosnowcu działa obecnie kilkanaście miejskich instytucji kultury. Należą do nich: Teatr Zagłębia, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego, Muzeum, Miejski Klub im. J. Kiepury, Miejski Klub "Maczki" oraz Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki. Pomimo wielkiego zaangażowania większości zatrudnionych w nich pracowników, tylko nieliczne osiągają sukcesy na miarę swojego potencjału. Główną barierą stają się warunki lokalowe w jakich funkcjonują, bądź też niedostateczny poziom środków finansowych. My nie zamierzamy oszczędzać na kulturze. Mamy świadomość, że wszelkie wydatki w tym zakresie przynoszą jedynie korzyści dla miasta, tak materialne – poprzez promocję miasta, jak i niematerialne- poprzez większe zainteresowanie mieszkańców kulturą.W zakresie programu budowy infrastruktury kulturalnej, w oparciu o fundusze Unii Europejskiej, podejmiemy działania zmierzające do budowy nowego gmachu Teatru Zagłębia, przeprowadzając wcześniejsze konsultacje społeczne zmierzające do wskazania najlepszego miejsca jego lokalizacji. Dążąc do rozwoju szkolnictwa muzycznego zbudujemy także od podstaw salę koncertową przy Zespole Szkół Muzycznych I i II stopnia.


Aby odzyskać stracony czas, w miejskim muzeum lub w innym odpowiednim obiekcie, wprowadzimy stałą ekspozycję poświęconą historii miasta i regionu Ponadto wstęp na ekspozycje i wystawy o szczególnym znaczeniu historyczno-kulturalnym dla Sosnowca będzie nieodpłatny, a w każdej jednostce kulturalnej wprowadzimy, co najmniej raz w roku, tzw. darmowy weekend.W swojej pracy nie zapomnimy także o miejscach pamięci narodowej, otaczają je należytą troską. Będziemy wspierać działania – prowadzone obecnie przez Fundację im. Jana Kiepury - związane z promocją sławnych Sosnowiczan. Stworzymy galerię wybitnych mieszkańców naszego miasta. W ramach promowania tożsamości zagłębiowskiej w kraju i w województwie śląskim zainicjujemy Festiwal Trzech Kultur. Zamierzamy kontynuować realizację przedsięwzięcia trójprzymierza Kraków-Krynica-Sosnowiec. Podejmiemy także działania zmierzające do powołania w mieście orkiestry kameralnej.Ponadto będziemy dążyć do nadania naszemu miastu – na miarę możliwości – walorów atrakcyjności turystycznej. Szczególną nacisk położymy na udostępnienie mieszkańcom istniejących obiektów zabytkowych, atrakcji przyrodniczych i turystycznych. Zainicjujemy aktywną promocję turystyczną, prowadzoną we współpracy z innymi gminami Zagłębia Dąbrowskiego oraz z wykorzystaniem olbrzymiego dorobku Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Sosnowcu. Do jej instrumentów będzie m.in. należeć stworzenie przewodnika po Sosnowcu, którego celem będzie nie tylko promocja miasta na zewnątrz, ale także ukazanie jego walorów turystycznych mieszkańcom.Chcemy by jedną z największych atrakcji turystycznych Sosnowca stał się Trójkąt Trzech Cesarzy - jedyne takie miejsce w Europie, w którym od połowy XVIII w. stykały się granice zaborów rosyjskiego, pruskiego i austryjackiego. W tym celu zamierzamy zagospodarować ten obszar w sposób umożliwiający nadanie mu waloru turystycznego, odpowiedniego do znaczenia historycznego tego miejsca.Zobowiązujemy się ułatwić dostęp do kultury fizycznej i sportu dla jak największej ilości dzieci, młodzieży i dorosłych oraz doprowadzić do należytego stanu technicznego miejskie obiekty sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe.Zobowiązujemy się dokonać gruntownej przebudowy Stadionu Ludowego, bądź do budowy nowego obiektu w innej części miasta.Ekologia. W naszej ocenie niezbędne jest powstanie długoletniego planu oczyszczenia sosnowieckich rzek i jego niezwłocznego wdrożenia. Priorytetowe znaczenie będzie w nim miało uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez intensywną budowę kanalizacji na obszarach dotychczas nieskanalizowanych.Zamierzamy upowszechnić korzystanie z rowerów przez mieszkańców naszego miasta. W tym celu zbudujemy nowoczesny system ścieżek rowerowych, obejmujący obszar całego miasta.Równocześnie zamierzamy wprowadzić program korzystania z transportu publicznego, jako alternatywnego środka transportu w stosunku do samochodów. W tym celu będziemy stale podnosić jakość świadczonych usług przez PKM Sosnowiec, a także dążyć do zwiększenia częstotliwości kursowania poszczególnych środków komunikacji.Zintensyfikujemy realizację programu ograniczenia niskiej emisji poprzez dalsze eliminowanie ogrzewania mieszkań węglem. Priorytetowym zadaniem będzie tutaj wdrożenie opóźnionego - już dwa lata - pilotażowego programu rewitalizacji osiedla Rudna 1, zakładającego termomodernizacje budynków i ich uciepłownienia we współpracy z PEC.
Zobowiązujemy się doprowadzić do sytuacji, aby osoby niepełnosprawne nie napotykały barier w ich życiu codziennym.Doprowadzimy do montażu (wraz ze stałym nadzorem sprawności) sygnalizacji dźwiękowej na wszystkich większych skrzyżowaniach w mieście oraz na indywidualne prośby osób niewidomych w pobliżu ich miejsca pracy i zamieszkania.Fundusze strukturalne. Zobowiązujemy się do aktywnego pozyskiwania środków finansowych z funduszy strukturalnych oraz ich racjonalnego wykorzystywania.Zmienimy koncepcję funkcjonowania komórki organizacyjnej Urzędu Miasta, zajmującej się pozyskiwaniem i rozliczaniem pozyskiwanych środków zewnętrznych. Zatrudnimy w niej najlepszych specjalistów, posiadających odpowiednie doświadczenie zawodowe w skutecznym pozyskiwaniu środków. Gwarantować to będzie znaczącą poprawę pozycji miasta w zakresie efektywności w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Autor: Piotr Dudała | 29/09/2006
Komentarze
#1 | Transportowy dnia 01.10.2014 11:55
Mam kilka uwag na temat podpunktu Pańskiego programu, który z różnych powodów jest mi bliski a więc:
"Zobowiązujemy się zreformować system komunikacji miejskiej- tak by stał się on realną alternatywą wobec indywidualnej komunikacji samochodowej".
Z całym szacunkiem (bo program jest naprawdę obszerny), ale mam nadzieję iż w innych tematach innych niż Transport Publiczny orientuje się Pan trochę lepiej. Niestety jego rozwinięcie to w większości informacje ogólnikowe i nie do końca prawne. Moje uwagi dotyczą następujących kwestii:
"windy dla niepełnosprawnych" - nie stosuje się autobusy wyposażone są w platformy i funkcję przyklęku,
"zakończenie procesu wymiany autobusów i opracowanie programu cyklicznej ich odnowy." w przedsiębiorstwach transportowych proces wymiany taboru jest procesem ciągłym i należy na bieżąco zastępować najstarsze jednostki nowymi, (chyba że chodziło Panu zakończenie procesu wymiany np. autobusów konkretnej marki lub typu ????),
"Dla poprawy bezpieczeństwa w autobusach – po uzyskaniu społecznej akceptacji - wprowadzimy monitoring." - monitoring już od kilku lat staje się standardowym wyposażeniem nowo-kupowanych autobusów, w związku z powyższym wiele Sosnowieckich autobusów jest już w niego wyposażonych. Więc pomysł o wcześniejszym uzyskaniu społecznej akceptacji jest nieco dziwny.
„poprawimy system informacji o ruchu autobusów.”- czy nie chodzi tu czasem o realizację projektu SDIP prowadzonych przez KZK GOP.
„By zachęcić mieszkańców ……rozkładów jazdy.” To chyba też raczej KZK GOP
Reasumując czytając powyższy teks, być może nie słusznie, odniosłem wrażenie że jest on bardziej reklamą przedwyborczą niż faktycznym konkretnym planem na poprawę czegokolwiek.
#2 | anonim dnia 26.10.2006 17:45
Panie Jamrozy wasz program do bani.
#3 | aman dnia 26.10.2006 17:42
Do pilnowania wiat postawic Jamrozego bo do tego sie nadaje.
#4 | anonim dnia 26.10.2006 17:38
Tak tak Pan Jamrozy zawsze ma bledne wywody, wiadomo prawnik. Kto zrozumie mlodego belkoczacego prawnika. Mojego glosu nie dostanie.
#5 | Andrzejewski dnia 04.10.2006 21:01
Do Pana Arkadiusza:
Uważam, że miasta naszego nie stać po prostu na stawianie stróżów przy przystankach.Ja mogę podać bez zastanowienia kilkanaście miejsc,które również są dewastowane i przydaliby się ochroniarze.Ja pytam skąd wziąść na to pieniądze. No, chyba że jest to pomysł na aktywną walkę z beztobociem, a do ochrony zatrudni się bezrobotnych w ramach Robót Publicznych...
Mnie też wandalizm przeszkadza i osobiście nie wiem jak "systemowo"(konstruktywnie) z nim walczyć, ale pomysł PO jest IMHO chybiony.
Tym bardziej błędne są wywody Pana Jamrorzego (chyba z PO, prawda?),bo świadczą o nieznajomości rzeczywistości w innych miastach.Poza tym samo porównanie do Warszawy...trochę pokory ;-)
Oczywiście można sprzedać wiaty firmie podobnej do AMSu, ale to też utopia, bo nasz lokalny rynek reklamy jest płyciutki....

Pozdrawiam serdecznie licząc na konstruktywną dyskusję..
#6 | Arkadiusz Chęciński dnia 04.10.2006 19:35
Do Pana Andrzejewskiego
Czy w takim razie uważa Pan, że lepiej non stop własnie z naszych podatków usuwac szkody, naprawiac dewastowane wiaty, niż je chronić przed wandalizmem.
Arkadiusz Chęciński
#7 | shadow dnia 04.10.2006 19:15
Pan Pięta to następny człowiek z rewelacyjnym planem uzdrowienia Sosnowca.Więc pytam, jeśli wygra a nie wykona swojego planu niebiańskiego to, co ja mieszkaniec Sosnowca będę mu mógł zrobić, jak będę mógł go rozliczyć z tych obiecanek?
#8 | Andrzejewski dnia 04.10.2006 16:33
Do Pana Jamrorzego:
Skąd Pan weźmie pieniądze na ochronę wiat przystankowych? Pytam poważnie...
Przytacza Pan miasta (Warszawa, Katowice), gdzie tego typu miejsc pilnują ochrtoniarze. W Krakowie jest z resztą podobnie, tylko że w stolicy i Krakowie właścicielem wiat jest firma outdoorowa AMS (właściciel AGORA SA) i to ona płaci za utrzymanie.
Ponawiam więc pytanie: skąd pieniądze, bo chyba nie z naszych podatków?

#9 | l-ewa dnia 03.10.2006 08:08
Nie siąść i płakać, tylko mówić to co konkretnie będzie robione, a nie pobożne życzenia...
Tylko wtedy zyskacie szacunek...
Od populizmu niech będą inne partie...
#10 | G.I.Joe dnia 03.10.2006 05:44
Zobaczycie ze sie da Smile
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney