Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


W Sosnowcu walczą w obronie historii

Klub Soli­dar­nej Pol­ski w Sosnowcu w ramach ogól­no­pol­skiej akcji “Przy­wra­camy histo­rię!” zor­ga­ni­zo­wał na Placu Stu­le­cia hap­pe­ning. Dziew­czyny z brac­twa rycer­skiego w tra­dy­cyj­nych stro­jach prze­ko­ny­wały miesz­kań­ców do zło­że­nia pod­pi­sów pod oby­wa­tel­skim pro­jek­tem ustawy, który przy­wró­cić ma histo­rię w szkołach.

- Soli­darna Pol­ska wystą­piła z pro­jek­tem ustawy, który ma doty­czyć powrotu do naucza­nia histo­rii w szko­łach, tak jak to było wcze­śniej. Do tej pory ucznio­wie musieli dwu­krot­nie prze­ro­bić dział histo­ryczny, naj­pierw w gim­na­zjum, a póź­niej w liceum. Teraz koń­czą w gim­na­zjum na XIX wieku, a współ­cze­sność, na w pierw­szej kla­sie liceum, a póź­niej mają wybór – wyja­śnia Prze­my­sław Wydra, wice­prze­wod­ni­czący Rady Miej­skiej z Soli­dar­nej Polski.Hap­pe­ning to odpo­wiedz na zmiany w sys­te­mie edu­ka­cji jakie for­suje rząd, które zakła­dają, że histo­ria będzie nauczana jedy­nie w gim­na­zjum. W szko­łach śred­nich przed­miot ten będzie wyco­fany. Wśród tych, któ­rzy poja­wili się by wes­przeć akcję była wie­lo­let­nia dzia­łaczka Soli­dar­no­ści, która w obro­nie przed­miotu jest gotowa na wiele poświęceń.

- Dzie­więć dni gło­do­wa­łam w pro­te­ście prze­ciwko takiej dys­kry­mi­na­cji. Uwa­żam, że poziom edu­ka­cji w Pol­sce jest coraz niż­szy. Mło­dzież nie będzie w sta­nie być mobilna na rynku pracy, ponie­waż nie będzie posia­dała odpo­wied­niego wykształ­ce­nia ogól­nego, by zmie­nić kie­ru­nek stu­diów, a i tak nie­stety na żało­snym pozio­mie są wykła­dane histo­ria i przed­mioty ścisłe. Chcie­li­śmy poru­szyć spo­łe­czeń­stwo by wzięło sprawy w swoje ręce – wyja­śnia Jadwiga Chmie­low­ska.

W ramach sosno­wiec­kiego hap­pe­ningu, uczest­nicy odwie­dzili posłów Plat­formy Oby­wa­tel­skiej, któ­rych biuro znaj­duje się na Placu Stu­le­cia, aby spraw­dzić ich wie­dzę z histo­rii. Przy­go­to­wane zada­nia, aby nie skom­pro­mi­to­wać poli­ty­ków były na pozio­mie gimnazjum. Aby oby­wa­tel­ski pro­jekt uchwały był roz­pa­trzony przez Sejm, Soli­darna Pol­ska musi zebrać 100 tysięcy pod­pi­sów, dla­tego zbiórka w Sosnowcu i innych mia­stach Zagłę­bia będzie kon­ty­nu­owana.

- Histo­ria jest przed­mio­tem naro­do­wym, lutego w inte­re­sie pań­stwa jest to by histo­ria była nauczana w spo­sób odcin­kowy, wyryw­kowy ale cało­kształt tej histo­rii musi być mło­dzieży prze­ka­zany. Bo tyko w taki spo­sób mło­dzi ludzi mogą doj­rzeć. Wydaje mi się, że w pań­stwie gdzie mamy pre­miera histo­ryka i pre­zy­denta też, likwidowanie,czy zmniej­sza­nie naucza­nia histo­rii w szko­łach jest rze­czą dziwną. Taką sytu­acje mie­li­śmy pod­czas zabo­rów. W wol­nej Pol­sce jesz­cze tak się nie zda­rzyło. Jeśli chcemy mieć spo­łe­czeń­stwo oby­wa­tel­skie, nie możemy tak robić. – dodaje Wydra.więcej zdjęć: kliknij tuźródło: www.twojezaglebie.pl http://www.twojezaglebie.pl/index.php/sosnowiec/w-sosnowcu-walcza-w-obronie-historii-zdjecia/Autor: Piotr Dudała | 07/05/2012
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney