Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


45 zasad zniewolenia


Być może drogi te nie były zbyt kręte, przecież Bierut to przedwojenny agent NKWD. Nie to zresztą jest najważniejsze. Najważniejsza jest treść tej instrukcji pochodzącej z 1947 roku. Lektura 45 punktów nakazujących totalne podporządkowanie kraju interesom ościennego mocarstwa, zniszczenie gospodarki, samodzielności społeczeństwa i wszelkiej inicjatywy jednostek, budzi grozę. Tak jak grozę budzą dziś u wielu obserwatorów Polski skutki komunistycznych rządów po 45 latach. Dokument ten, nadesłany z kraju, opublikował „Nowy Dziennik”.


Ściśle tajne
K.AA/OC113
Moskwa,3.IV.1947 r.
Instrukcja NK/003/47

1. W gmachu ambasady nie należy przyjmować
żadnych informatorów terenowych
rekrutujących się z krajowców. Spotkania
z tymi ludźmi organizują nasze służby
specjalne w miejscach publicznych. Informacje
przyjmuje ambasada za pośrednictwem
naszych służb specjalnych.

2. Należy szczególnie zadbać o to, aby nie
było żadnych kontaktów pomiędzy naszym
wojskiem a ludnością cywilną kraju. Niedopuszczalne
jest składanie wizyt w domach
krajowców przez naszą kadrę oficerską, ani
nawiązywanie kontaktów przez naszych
żołnierzy szeregowych z miejscowymi kobietami,
ludnością lub żołnierzami krajowców.

3. Przyśpieszyć likwidację krajowców związanych
z KPP, PPS, Walterowców, KZMP,
AK, BCh i innych ugrupowań, które powstały
bez naszej inspiracji. Wykorzystać w tym
celu fakt istnienia zbrojnej opozycji.

4. Dopilnować, aby do wszystkich akcji
bojowych w pierwszej kolejności kierowano
żołnierzy, którzy przed wstąpieniem do
Armii Kościuszkowskiej przebywali na
naszym terytorium. Doprowadzić do ich
całkowitej likwidacji.

5. Przyśpieszyć zjednoczenie wszystkich
partii w jedną organizację i dopilnować, aby
wszystkie kluczowe stanowiska obsadzone
były przez ludzi zatwierdzonych przez
nasze służby specjalne.

6. Doprowadzić do połączenia całego ruchu
młodzieżowego w jedną organizację,
a stanowiska od szczebla powiatowego
wzwyż obsadzić przez ludzi zatwierdzonych
przez nasze służby specjalne. Do
czasu zjednoczenia zlikwidować znanych
przywódców harcerstwa.

7. Spowodować i dopilnować, aby delegaci
wyznaczeni na zjazdy partyjne nie
zachowali mandatów na okres kadencji
wybranych przez siebie władz partyjnych.
W żadnym wypadku delegaci nie mogą
zwoływać posiedzeń międzyzakładowych.
W razie konieczności zwołania takiego
posiedzenia należy wyeliminować ludzi,
którzy wykazali się aktywnością w wysuwaniu
koncepcji i postulatów. Na każdy
następny zjazd wybierać nowych kandydatów
(ruchowo) tylko wytypowanych
przez nasze służby specjalne.

8. Należy zwrócić baczną uwagę na ludzi
wyróżniających się zmysłem organizacyjnym,
umiejących sobie jednać popularność.
Ludzi takich należy pozyskać, a w razie
odmowy nie dopuszczać do wyższych stanowisk.

9. Doprowadzić do tego, aby pracownicy
na stanowiskach państwowych (z wyjątkiem
służb ścigania i pracowników przemysłu
wydobywczego) otrzymywali niskie
pobory. Dotyczy to w szczególności służby
zdrowia, wymiaru sprawiedliwości
oświaty i kierowników różnych szczebli.

10. Do wszystkich organów władzy i większości
zakładów pracy wprowadzić ludzi
współpracujących z naszymi służbami specjalnymi
(bez wiedzy władz krajowych).

11. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby
prasa krajowców nie podawała sumarycznych
ilości i rodzajów towarów wysyłanych do
naszego kraju. Nie można też nazwać tego
handlem. Należy dopilnować, aby prasa krajowa
podkreślała ilość towarów wysyłanych
przez nas do krajowców, ale wspominała, że
to w ramach wymiany handlowej.

12. Wpłynąć na władze krajowców, aby
nabywcy ziemi, parceli i gruntów nie
otrzymywali aktów własności, a jedynie
akty nadania.

13. Ukierunkować politykę w stosunku do
rolnictwa indywidualnego tak, aby prowadzenie
gospodarstw stało się nieopłacalne,
a wydajność jak najmniejsza. W następnej
kolejności przystąpić do kolektywizacji
wsi. W razie wystąpienia silniejszej
opozycji należy zmniejszyć dostawy
środków produkcji dla wsi i zwiększyć
powinność wobec państwa. Jeżeli to nie
pomoże, spowodować, aby rolnictwo nie
dawało pełnego pokrycia potrzeb żywnościowego
kraju i oprzeć wyżywienie na
imporcie.

14. Spowodować, aby wszystkie zarządzenia
i akty prawne, gospodarcze, organizacyjne
(z wyjątkiem wojskowych) nie były
precyzyjne.

15. Spowodować, aby dla każdej sprawy
powoływano kilka komisji, urzędów, instytucji
społecznych, ale żadne z nich nie powinno
mieć prawa podejmowania skutecznej
decyzji bez konsultacji z pozostałymi
(nie dotyczy przemysłu wydobywczego).

16. Samorządy w zakładach pracy nie
mogą mieć żadnego wpływu na kierunek
działania przedsiębiorstw. Mogą się zajmować
jedynie sposobem wykonywania zleconych
zadań.

17. Związki zawodowe nie mogą mieć
możliwości sprzeciwu wobec poleceń dyrekcji.
Obciążyć związki inną pracą, jak
organizowanie wczasów, zaopatrzenia,
działalności rozrywkowej i oświatowej,
wycieczki oraz rozprowadzanie atrakcyjnych
towarów, potwierdzanie opinii i decyzji
władz politycznych.

18. Należy spowodować, aby awansowano
tylko tych pracowników i kierowników,
którzy wzorowo wykonują przydzielone im
zadania i nie wykazują skłonności do analizowania
spraw wychodzących poza te
działania.

19. Krajowcom na stanowiskach partyjnych,
państwowych i gospodarczych należy
stworzyć warunki do działań, które
będą kompromitować ich w oczach podwładnych
i zamykać im powrót do środowisk,
a których pochodzą.

20. Kadrze oficerskiej rekrutującej się z
krajowców można powierzać odpowiednie
stanowiska pod warunkiem, że są tam
już nasze służby specjalne.

21. Otoczyć szczególnym nadzorem ilość
amunicji do wszystkich rodzajów broni z
każdego arsenału akcyjnego i ćwiczeń w
ostrym strzelaniu, prowadzić swoiste rozliczenie.

22. Objąć szczególnym nadzorem wszelkie
laboratoria i instytucje naukowo-badawcze.

23. Należy zwrócić szczególną uwagę na
ruch racjonalizatorów i wynalazczy, rozwijać
go i popierać, ale wszystkie odkrycia
dokładnie rejestrować i zapisem przekazywać
do centrali. Dopuszczać do realizacji
tylko te wynalazki, które przydatne
są w przemyśle wydobywczym, wstępnej
obróbki i określone w specjalnej instrukcji.
Nie mogą być realizowane te odkrycia,
które mogłyby doprowadzić do wzrostu
produkcji kosztem ograniczenia wydobycia
surowców lub zaniechania zalecanych
działań. W wypadku głośnych odkryć
spowodować ich sprzedanie za granicę.
Nie dopuszczać do publikacji zawierających
wartości i opisy wynalazków.

24. Spowodować zakłócenia w punktualności
transportów (z wyjątkiem transportu
określonego w instrukcji NK55246).

25. Inspirować zwoływanie narad środowiskowych
i problemowych, zbierać stawiane
tam wnioski i propozycje, rejestrować
wnioskodawców, a realizować linię
określoną w instrukcjach.

26. Spopularyzować wywiady z ludźmi
pracy na aktualne tematy produkcyjne, w
których zawarta jest krytyka przeszłości
lub lokalnego bałaganu, ale nie doprowadzać
do likwidacji przyczyn krytykowanych
zjawisk.

27. Wystąpienia publiczne władz krajowców
mogą zawierać akcenty narodowe i
historyczne, ale nie mogą prowadzić do
zjednoczenia ducha narodu.

28. Zwrócić baczną uwagę, czy w odbudowywanych
i nowych większych miastach
i osiedlach nie budowano ujęć wodnych
niezależnych od głównej sieci wodociągowej.
Stare ujęcia wodne i studnie
uliczne systematycznie likwidować.

29. Przy odbudowie i rozbudowie przemysłu
dopilnować, aby ścieki przemysłowe
spływały do rzek mogących stanowić rezerwaty
wody pitnej.

30. Mieszkania w nowych osiedlach i odbudowywanych
miastach nie mogą zawierać
dodatkowych pomieszczeń pozwalających
na hodowlę inwentarza lub gromadzenie
żywności na dłużej i w większych
ilościach.

31. Spowodować, aby prywatne przedsiębiorstwa
i rzemieślnicy otrzymywali surowce
i urządzenia nie pozwalające na produkcję
produkcję artykułów dobrej jakości, a ceny
tych produktów powinny być wyższe od
podobnych wytwarzanych przez państwo.

32. Doprowadzić do maksymalnej rozbudowy
administracji biurowej wszystkich
stopni. Można dopuszczać krytykę działalności
administracyjnej, ale nie wolno
pozwolić na jej zmniejszenie ani sprawną
pracę.

33. Należy dopilnować wszystkich planów
produkcyjnych w przemysłach wydobywczych
i w działach określonych odpowiednimi
instrukcjami i nie wolno dopuścić do
wykonania zaopatrzenia rynku krajowego.

34. Szczególnej obserwacji poddać Kościół
i tak ukierunkować działalność oświatowo-
wychowawczą, aby wzbudzić powszechny
wstręt do tej instytucji. Objąć
baczną uwagą i kontrolą kościelne drukarnie,
biblioteki, archiwa, kazania, kolędowania,
treści nauk religijnych oraz obrzędy
pogrzebowe.

35. W szkolnictwie podstawowym, zawodowym,
a w szczególności w szkołach
średnich i wyższych doprowadzić do usunięcia
nauczycieli cieszących się powszechnym
autorytetem i uznaniem. Na
ich miejsce wprowadzić ludzi mianowanych.
Doprowadzić do zerwania korelacji
między przedmiotami, do ograniczenia
wydawania materiałów źródłowych, do
usunięcia ze szkół średnich łaciny, greki,
filozofii ogólnej, logiki i genetyki. W historii
nie można podawać, co który władca
chciał zrobić lub zrobił dla kraju, trzeba
natomiast ukazywać tyranię królów oraz
walki uciemiężonego ludu. W szkolnictwie
zawodowym doprowadzić do wąskich specjalizacji.

36. Inspirować organizowanie imprez państwowych
związanych z walką krajowców
z zaborcami (z wyjątkiem zaboru rosyjskiego),
szczególnie z Niemcami i walki o socjalizm.

37. W publikacjach krajowych nie dopuszczać
opracowań traktujących o krajowcach
przebywających w naszym państwie
do rewolucji i w czasie II wojny światowej.

38. W razie powstania organizacji popierającej
sojusz z naszym państwem, ale
zmierzającej do kontroli działalności gospodarczej
oficjalnych władz kraju, należy
natychmiast podjąć działalność (niezależnie
od władz kraju) obciążając te organizacje
tendencjami nacjonalistycznymi i
szowinistycznymi. Formy działalności: burzenie
naszych pomników i cmentarzy,
publikowanie ulotek wyszydzających
nasz naród, naszą kulturę, sens
zawartych układów.
Do prac propagandowych
angażować krajowców i wykorzystywać istniejącą
nienawiść do nas.

39. Zadbać o budowę i rozbudowę mostów,
dróg i licznych połączeń, aby w razie
konieczności interwencji wojskowej
można było szybko i z każdej strony dotrzeć
do punktu oporu lub koncentracji sił
opozycji.

40. Pilnować, aby aresztować przeciwników
politycznych. Rozpracować przeciwników
z autorytetem wśród krajowców.
Likwidować w drodze tzw. zajść sytuacyjnych
przypadkowych, zanim staną się głośnymi,
lub aresztować ich wcześniej za
wykroczenia kryminalne.

41. Nie dopuszczać do rehabilitacji osób
skazanych w procesach politycznych. W
razie konieczności rehabilitacji można ją
przeprowadzić tylko pod warunkiem, że
sprawa będzie uznana za pomyłkę sądową,
bez wszczynania dochodzenia i stawiania
przed sądem winnych pomyłki (sędziów,
świadków, oskarżycieli, informatorów).

42. Nie wolno stawiać przed sądem ludzi
na stanowiskach kierowniczych obsadzonych
przez partię, którzy swą działalnością
spowodowali straty lub wywołali niezadowolenie
podwładnych. W sytuacjach
drastycznych należy ich odwołać ze stanowiska
i przenieść do innych miejscowości
na stanowiska równorzędne lub wyższe.
W skrajnych sytuacjach ulokować
na stanowiskach niekierowniczych i traktować
jako rezerwę kadrową do późniejszej
wymiany.

43. Ogłaszać publicznie procesy ludzi ze
stanowisk kierowniczych (wojsko, minister,
główne zarządy, szkolnictwo) oskarżonych
o działalność przeciw ludowi, przeciwko
socjalizmowi, przeciwko industrializacji.
Będzie to mobilizować czujność mas pracujących.

44. Dbać o wymianę ludzi na stanowiskach
roboczych przez dopuszczanie do tych
funkcji ludzi z awansów, mających najniższe
kwalifikacje.

45. Spowodować napływ do szkół wyższych
ludzi pochodzących z najniższych
grup społecznych, którzy nie wykazują
zainteresowań zawodowych, a tylko chęć
zdobycia dyplomu.

 Źródło: http://ojczyzna.pl

za SPCH "Solidarność" Nr 1/2013Autor: Redakcja | 18/01/2013
Komentarze
#1 | ludek dnia 20.01.2013 01:00
Hitler o POLAKACH.
„Polacy są najbardziej inteligentnym narodem ze wszystkich, z którymi spotkali się Niemcy podczas tej wojny w Europie... Polacy według mojej opinii, oraz na podstawie obserwacji i meldunków z Generalnej Gubernii, są jedynym narodem w Europie, który łączy w sobie wysoką inteligencję z niesłychanym sprytem. Jest to najzdolniejszy naród w Europie, ponieważ żyjąc ciągle w niesłychanie trudnych warunkach politycznych, wyrobił w sobie wielki rozsądek życiowy, nigdzie niespotykany.

Na podstawie ostatnich badań, powadzonych przez Reichsrassenamt uczeni niemieccy doszli do przekonania, że Polacy powinni być asymilowani do społeczności niemieckiej jako element wartościowy rasowo. Uczeni nasi doszli do wniosku, że połączenie niemieckiej systematyczności z polotem Polaków dałoby doskonałe wyniki".
Otto von Bismarck
Dajcie Polakom rządzić a sami się wykończą.
Voltaire
Jeden Polak to istny czar, dwóch Polaków – to awantura, trzech Polaków – och, to już jest polski problem.
Napoleon Bonaparte
Jeżeli wszyscy Polacy są tacy, to co to za dziwny naród.
Winston Churchill
Mało jest zalet, których by Polacy nie mieli, i mało błędów, których udałoby im się uniknąć.
Pozostaje to tajemnicą i tragedią historii że naród [Polacy] gotów do wielkiego heroicznego wysiłku, uzdolniony, waleczny, ujmujący powtarza zastarzałe błędy w każdym prawie przejawie swoich rządów. Wspaniały w buncie i nieszczęściu, haniebny i bezwstydny w triumfie. Najdzielniejszy pośród dzielnych, prowadzony przez najpodlejszych wśród podłych.

Józef Piłsudski
Naród wspaniały, tylko ludzie ku....y.
David Lloyd George
Nikt nie sprawiał nam większych kłopotów niż Polacy.
Marcin Paszkowski
Polacy są dziedzicami obszarów od Oki przez Wołgę i Don, gdyż tam sięgała Sarmacja. Rusowie są jedynie pasierbami Sarmatów, władającymi bezprawnie tymi ziemiami.

Napoleon Bonaparte
Zostawcie to Polakom. Dla nich nie ma nic niemożliwego.
#2 | @ludek dnia 19.01.2013 23:25
A może zacytujesz co na temat Polski kiedyś mówili nasi dzisiejsi sojusznicy np. z Francji, Niemiec oraz Angli? Ciekawe rzeczy mówił też Piłsudzki i to o własnym Narodzie.
#3 | ludek dnia 19.01.2013 18:42
"Polska Niepodległa to Polska niebezpieczna" Lenin
#4 | Psychiatra dnia 19.01.2013 13:54
Podniecanie się dziś "dokumentem" z roku 1947 - to już nie psychiczny onanizm - to oczywista schizofremia w stadium nieuleczalnym. Prosimy teraz o jakieś cytaty i przybliżenie Ksiąg Mędrców Syjonu. Autor doboru materiałów na ten portal, musi mieć straszne problemy wewnętrzne. Proponuje na początek, codziennie rano - jedną tabletkę estazolamu.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney