Czytanie na dzi¶

¦więty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

¦więty Michał Archanioł

¦więty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy ¦więci


Gloria TV


WikiZagłębie


¦w. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Zmiany szans± dla dworców

- Porozumienie pomiędzy PKP S.A. a samorz±dami w zakresie zagospodarowania i eksploatacji nieruchomo¶ci takich jak dworce kolejowe oznaczałoby sukces dla obu stron - mówił poseł PO Jarosław Pięta podczas wczorajszej konferencji dotycz±cej współpracy samorz±dów ze spółk± PKP. W spotkaniu, które odbyło się w sali sesyjnej sosnowieckiego Urzędu Miejskiego wzi±ł udział Jarosław Bator, dyrektor zarz±dzaj±cy ds. nieruchomo¶ci w PKP, który przedstawił samorz±dowcom plan kompleksowego zagospodarowania dworców, przygotowywanym wła¶nie przez spółkę. Sporo miejsca w dyskusji po¶więcono nieruchomo¶ciom sosnowieckim.PKP S.A. d±ży do zmiany prawa, które umożliwiłoby nieodpłatne przekazywanie jednostkom samorz±du terytorialnego dworców i nieczynnych linii kolejowych na cele publiczne, w tym nie tylko komunikacyjne. Aby móc zacz±ć starania o zmiany w ustawodawstwie spółka chce poznać zdanie i potrzeby samorz±dów w tym zakresie. Wczorajsze spotkanie w sosnowieckim magistracie z przedstawicielem PKP, zorganizowane z inicjatywy posła PO Jarosława Pięty i przewodnicz±cego Rady Miejskiej w Sosnowcu Mateusza Rykały było okazj± do przybliżenia samorz±dowcom zasad i problemów zwi±zanych z zarz±dzaniem obiektami dworcowymi.

- Nasza spółka posiada obecnie ok. 2,5 tys. dworców kolejowych. Niemal 1900 jest wył±czonych z procesu obsługi pasażerów. Często pojawiaj± się sygnały od gmin, że chciałyby wykorzystać budynek dworca na cele publiczne, np. zrobić w nim bibliotekę. Niestety jeste¶my spółk± skarbu państwa i zarazem spółk± prawa handlowego, co oznacza, że nie mamy prawnych możliwo¶ci by przekazać nieruchomo¶ć nieodpłatnie, mimo że chcieliby¶my to robić - mówił Jarosław Bator, dyrektor ds. nieruchomo¶ci w PKP. - Dodatkowo na każdy krok zwi±zany z eksploatacj± obiektu musi wyrazić zgodę nasza siostrzana spółka PLK. Chcieliby¶my przyspieszać pracę z samorz±dami, ale często nie jest to zwyczajnie możliwe - dodał.

Przedstawiciel kierownictwa PKP S.A. przekonywał, iż spółka zdaje sobie sprawę z faktu, że lokalny gospodarz jest w stanie lepiej zaj±ć się i wykorzystać nieruchomo¶ci dworcowe. - Chcieliby¶my przekazywać dworce na cele publiczne, ale nie mamy prawnej możliwo¶ci. Dlatego chcemy zebrać informacje od samorz±dów o zapotrzebowaniu i ich planach zagospodarowania nieruchomo¶ci, o które się staraj±. Te, które s± w±tpliwej korzy¶ci komunikacyjnej chętnie oddamy. Informacje od samorz±dów posłuż± nam jako argument i uzasadnienie dla zmiany ustawy - podkre¶lił Jarosław Bator.

Wyst±pienie dyrektora skłoniło samorz±dowców do licznych pytań. Głos w dyskusji zabrali m.in. Tomasz Sadłoń, wójt gminy Psary, który w imieniu mieszkańców pytał o możliwo¶ć zmiany działki kolejowej na drogę publiczn± oraz Maciej Kaczyński, burmistrz Łaz. Ten ostatni wyraził w±tpliwo¶ci co do tempa regulowania kwestii prawnych zwi±zanych z nieruchomo¶ciami. Do problemów z dworcami w Sosnowcu odnie¶li się lokalni działacze społeczni Dariusz Jurek i Stanisław Czekalski oraz prezydent miasta Kazimierz Górski i radny Wiesław Suwalski.

- Czy PKP kiedykolwiek poniosła odpowiedzialno¶ć prawn± za doprowadzenie do dewastacji takich obiektów zabytkowych jak chociażby sosnowiecki dworzec w Maczkach? Przecież każdy wła¶ciciel zabytku jest ustawowo zobowi±zany, aby o niego dbać - mówił Dariusz Jurek z Forum dla Zagłębia D±browskiego. - To brak pieniędzy, a nie dobrej woli doprowadził do takiej sytuacji jak ta, która ma miejsce - odpowiedział na zarzuty dyrektor Bator i zapewnił, że jako nowy dyrektor zadba, by wszelkie nakazy pod k±tem zabytków były wykonywane.

Stanisław Czekalski odniósł się do usunięcia budynku dworca głównego w Sosnowcu ze Szlaku Zabytków Techniki. - Dziesięć lat temu Sosnowiec partycypował w odnowieniu budynku. Teraz przez wszechwładne zagospodarowanie dworca przez PKP nie można do niego nawet wej¶ć. Szlak Zabytków Techniki został uznany za jeden z najlepszych w kraju. Dla miasta o turystycznym wizerunku, skre¶lenie obiektu z listy jest zwyczajnie porażk± - mówił Czekalski. Jarosław Bator wyja¶nił, że budynek dworca głównego w Sosnowcu to jedyny przekazany na użytek PLK i służy spółce, jako biurowiec. - Obiecuję jednak porozmawiać z PLK w tej sprawie i zachęcić j± do większej otwarto¶ci na takie inicjatywy - przekonywał Bator.

Na koniec głos w dyskusji zabrał Kazimierz Górski, który podkre¶lił walory historyczne Sosnowca i jego zwi±zek z rozwojem kolei. Odniósł się także do bol±czek gminy zwi±zanych z obiektami PKP. - Proszę o odnotowanie kwestii wiaduktu nad ulic± Piłsudskiego. Nie chciałbym, aby ten piękny obiekt został rozsadzony przez korozję. Jego naprawa naprawdę nie wymaga tak dużych nakładów finansowych, a my staramy się o ni± już od dawna. Od wielu lat wnoszę także do kolei pro¶bę, aby przerzucić jeden z torów na drug± stronę budynku dworca w Maczkach tak, aby z jednej strony był do niego swobodny dostęp - przekazał swoje uwagi Górski.

Prezydent powrócił także do kwestii wyremontowanej kładki w Maczkach. - W D±browie przeżyli¶my horror. Ekspertyzy dotycz±ce naszej kładki mówiły o kosztach 2,5 - 4 mln zł za wybudowanie nowej. Ja je odrzuciłem, jeĽdziłem do Warszawy i dzi¶ możemy cieszyć się ładniejsz± i solidniejsz± kładk± wyremontowan± za 900 tys. zł. To pokazuje, że czasem lepiej polegać na swojej wiedzy i szukać prostych sposób, niż kierować się ekspertyzami - zaznaczył. Na koniec za¶ wyraził, jak to okre¶lił futurystyczn± pro¶bę.

- W naszej granicznej dzielnicy Maczki PKP ma 200 hektarów. Jest tam wiele obiektów z pocz±tków kolei i obiektów zabytkowych. Czę¶ci pewnie nie da się już uratować, ale mam propozycję dla kolei. Rozpiszcie razem z Sosnowcem projekt unijny z zakresu zachowania dziedzictwa kulturowego. Przywróćmy życie i znaczenie tej historycznej czę¶ci miasta - apelował Kazimierz Górski.

Sosnowieckie spotkanie było pierwszym z cyklu. Spółka PKP będzie starała się dotrzeć do jak największej liczby gmin oraz zebrać jak najwięcej informacji na temat ich zapotrzebowania na wykorzystanie obiektów dworcowych. Swoje uwagi samorz±dy mog± zgłaszać na adres mailowy jst@pkp.pl.

Ľródło: Izabela Kieli¶, www.esosnowiec.pl

Autor: Redakcja | 14/02/2013
Komentarze
#1 | Jack dnia 27.11.2015 05:10
... ப த தக அன பவங கள அழக கப பக ர ந த க ண ட ர க க ற கள . க ள வ பத ல க இன ற , கட ட ர ய க...ந ன ம அப பட ய எழ தல ம த ன , [ஆஹ , ஆற ம த அவக சம தந த ர ப பதற க ர ம ப நன ற Smile]. இப ப த என ப த தக அன பவம பற ற த த ர ய வ ண ட ம ன ல , அத எப ப த ம எல ல ர க க ம க ணக க ட த த க க ண ட த ன இர க க றத எனத profile-ல ல Smile!ஆம , வ ரம த த வ ன கத கவ த கள ர ம ப அர ம ய க இர க க ம . //கப ஷ எனக க ப ட த த பக த . வ ல ந ட ட அத ச ய ய ம ச ட ட கள ச ல க ப ப ம //ந ன ம பட த த ரச த த ர க க ற ன Smile!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mog± oceniać zawarto¶ć strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoj±?
Przenaj¶więtsze Oblicze

¦więty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

¦więty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney