Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Pusty dworzec w Maczkach to wina miasta? "Sosnowca na to nie stać"

Kilka dni temu pisa­li­śmy o moż­li­wo­ści remontu dworca w Macz­kach, a także jego oko­lic. Są jed­nak zda­nia, że mia­sta na to nie stać, a plany remon­towe to jedy­nie mydle­nie oczu.

W poło­wie lutego w Urzę­dzie Miej­skim odbyła się kon­fe­ren­cja na temat moż­li­wo­ści zago­spo­da­ro­wa­nia nie­ru­cho­mo­ści kole­jo­wych, m.in. nie­czyn­nych dwor­ców w całym regio­nie. Sporo miej­sca poświę­cono Macz­kom, a dys­ku­sja na ten temat była bar­dzo burz­liwa. Powstał też pro­jekt autor­stwa Forum dla Zagłę­bia Dąbrow­skiego. Do niej przy­chy­lił się pre­zy­dent mia­sta. – Dwo­rzec w Macz­kach jest bar­dzo ważny ze wzglę­dów histo­rycz­nych, a cała dziel­nica powsta­wała wokół gra­nicy. Jest tutaj sporo tere­nów kole­jo­wych. Patrząc na histo­rię, jest to pierw­szy pol­ski dwo­rzec – mówi pre­zy­dent Kazi­mierz Gór­ski.Zda­niem ini­cja­tora spo­tka­nia, pro­blem dworca prze­dłuża się z winy… władz mia­sta. – Wła­dze Sosnowca roz­ma­wiały z PKP przez pół­tora roku, a póź­niej współ­pracę zerwały. Albo się chce, albo się nie chce. Były środki i była moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z 85-procentowej dopłaty. Nie odbyło się nic, a przy­czyna jest jedna – Sosno­wiec jest biedny – mówi Jaro­sław Pięta. Pro­jekt przed­sta­wiony na spo­tka­niu zakłada rewi­ta­li­za­cję dworca, ale także sporą inge­ren­cję w dziel­nicę. – Możemy roz­po­cząć tutaj wspólne ini­cja­tywy i jeste­śmy w sta­nie wespół przy­go­to­wać pewne pro­jekty dla dziel­nicy. Forum dla Zagłę­bia Dąbrow­skiego stwo­rzyło podobną kon­cep­cję i bar­dzo się z tego cie­szę. W marcu odbę­dzie się kolejne spo­tka­nie. Maczki czeka sporo zmian, dziel­nica będzie jesz­cze lepiej sko­mu­ni­ko­wana po uru­cho­mie­niu zjazdu z S1. Pla­nu­jemy oży­wić tę dziel­nicę, będzie bar­dzo przy­ja­zna i ze sporą ilo­ścią zabu­do­wań jed­no­ro­dzin­nych – mówi pre­zy­dent Górski.

Koszty zmian zapro­po­no­wa­nych przez Forum na pewno będą spore, jed­nak jak prze­ko­nują pomy­sło­dawcy, jest sporo moż­li­wo­ści, aby dodat­kowe finanse pozy­skać. - Do tego potrzeba ogrom­nej deter­mi­na­cji urzęd­ni­ków i dużej pracy zarówno po stro­nie kolei, samo­rządu gminy Sosno­wiec i samo­rządu woje­wódz­kiego – mówi Dariusz Jurek z FdZD. - Spró­bu­jemy prze­ko­nać kilka osób do tych pro­jek­tów, m.in. mar­szałka woje­wódz­twa – dodaje pre­zy­dent, Kazi­mierz Górski.

Jak mówi poseł Pięta, moż­li­wo­ści jest kilka. – Ruch jest teraz po stro­nie mia­sta, choć inwe­sto­rem prze­cież nie musi być mia­sto. Koń­czy się per­spek­tywa unijna, a przed nami kolejna na lata 2014–2020. Zmie­niają się zasady finan­so­wa­nia, mia­sto musi wyło­żyć środki, ale Sosnowca nie stać na to – dodał poseł.

Dwo­rzec w Macz­kach nie jest jedy­nym, który potrze­buje pomocy. Podob­nie jest w Dań­dówce, jed­nak tutaj na ratu­nek jest zbyt późno. – Dwo­rzec w Dań­dówce nie ma szans, jest w takim sta­nie, że nadaje się już tylko do wybu­rze­nia – zakoń­czył prezydent.

źródło: www.twojezaglebie.plAutor: Redakcja | 25/02/2013
Komentarze
#1 | Liliam dnia 20.03.2017 02:01
Well put, sir, well put. I'll ceitlrnay make note of that.
#2 | Jerzy dnia 28.02.2013 19:25
obaj z Chęcińskim powinni schłodzić gorące głowy!
#3 | jakie k... maczki ? dnia 26.02.2013 17:01
górski postradał rozum
#4 | @Mateusz dnia 26.02.2013 05:16
trudno się nie zgodzić, że byłaby to finansowa klapa dla Sosnowca!
#5 | Mateusz dnia 25.02.2013 10:42
kosztowne mrzonki kilku fantastów, kto tam będzie jeździł i po co? czy ta inwestycja zapewni miejsca pracy i rozwój Sosnowca? nalezy wątpić!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney