Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak


Trwa strajk generalny w sosnowieckim Bitronie. Pracownicy Walczą o podwyżkę

Pra­cow­nicy trzech zmian firmy Bitron Poland doma­gają się pod­wyżki i gwa­ran­cji zatrud­nie­nia. Jeżeli kolejne rezul­taty nie przy­niosą efektu, wła­dze przed­się­bior­stwa będą musiały roz­po­cząć poszu­ki­wa­nia nowej siły roboczej.

Sosno­wiecki Bitron pro­du­kuje pod­ze­społy dla prze­my­słu moto­ry­za­cyj­nego i sprzętu AGD. - Musimy być i wal­czyć razem, bo wtedy jeste­śmy sil­niejsi. Wszy­scy wiemy, że nasza praca nie jest wyna­gra­dzana tak, jak na to zasłu­gu­jemy. Wszy­scy boimy się, że za jakiś czas pra­co­dawca znów będzie zwal­niał pra­cow­ni­ków i kon­trak­to­wał kolejne agen­cje zewnętrzne. Jeśli teraz razem się nie sprze­ci­wimy, to wkrótce może być za późno. Strajk jest osta­tecz­no­ścią, ale pra­co­dawca nie dał nam innego wyj­ścia - mówiła do straj­ku­ją­cych Iza­bela Będ­kow­ska, prze­wod­ni­cząca zakła­do­wej Solidarności.Więk­szość pro­te­stu­ją­cych sta­no­wią kobiety pra­cu­jące w Bitro­nie. – To ważne, że mia­ły­ście odwagę zastraj­ko­wać. Wiem, że macie wię­cej odwagi niż nie­je­den męż­czy­zna i wie­rzę, że wasza akcja będzie sku­teczna. Może­cie liczyć na wspar­cie całej śląsko-dąbrowskiej Soli­dar­no­ści – powie­dział Domi­nik Kolorz.

W minio­nych latach zatrud­nie­nie w Bitro­nie zostało zre­du­ko­wane o połowę. Ze 1200 pra­cow­ni­ków pozo­stało 600, a pozo­stałe miej­sca zajęły firmy zewnętrzne. Obec­nie śred­nie wyna­gro­dze­nia przy pro­duk­cji w sosno­wiec­kim Bitro­nie wynosi ok. 1700 zł.

źródło: www.twojezaglebie.pl
Autor: Piotr Dudała | 27/02/2013
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?