Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak


PROBLEM WODY PITNEJ w Sosnowcu i w Powiecie Olkusz

Nasi praprzodkowie tj. pogańscy Słowianie żyjący w czasach przed panowaniem Mieszka I na ziemiach polskich, nie szanowali wody a jeziora nad którymi mieszkali zanieczyszczali wszelkimi odpadami i nieczystościami w związku z czym po pewnym czasie woda z jeziora nie nadawała się do picia ani do innego użycia. A jak wiadomo bez wody ludzie i zwierzęta nie mogą żyć i w związku z tym zmuszeni byli zmieniać miejsce zamieszkania i osiedlać się nad czystym akwenem wodnym. Słowian wtedy w stosunku do dużych obszarów nie zaznaczonych żadnymi granicami było mało i z łatwością znajdowali nowe akweny wodne. W dzisiejszych czasach przy dużej populacji Polaków i dużym ich zagęszczeniu na 1 km2, takich możliwości nie ma, a wrzucanie wszelkich odpadów do wód tak odkrytych jak i podziemnych jest według prawa przestępstwem.Tak jak przed wiekami tak i teraz Polacy nie szanują wody - wody, która będzie coraz droższa i coraz trudniej dostępna.
Polska po Malcie ma na jednego mieszkańca najmniej wody w Europie a co więcej zbiorniki wód podziemnych w większości zlokalizowane są w Polsce Południowej, natomiast obszary rolne Polski Centralnej ze względu na brak wody stepowieją.
Władze samorządowe inni decydenci nie wyciągają z tego faktu,żadnych konstruktywnych wniosków a nawet przeciwnie niektórzy z nich tak jak nasi pogańscy przodkowie zanieczyszczają zbiorniki wód podziemnych I klasy czystości odpadami.
Poniżej dwa spektakularne przypadki takich działań a nagłośnione dzięki wieloletniej walce działaczy zrzeszonych w Związku Stowarzyszeń „Zielony Ring Przemszy” z siedzibą w Sławkowie Związek Stowarzyszeń Zielony Ring Przemszy tj. związek osób prawnych, jako jedna z nielicznych organizacji pozarządowych na prawach organizacji pożytku publicznego mająca min. obowiązek statutowy walkę o ochronę środowiska rozumianą jako walkę o lepszą i zdrowszą jakość życia ludzi.
Stąd też konsekwentnie walczy o nie zanieczyszczanie wód w tym wód podziemnych które są prawnie bogactwem narodowym ponieważ są i będą niezbędne dla życia ludzi.

Pierwszy przypadek a właściwie ciąg przypadków to sytuacja skażania od 2005r. do dziś Głównego Zbiornika Wód Podziemnych I klasy czystości Biskupi Bór, którego obszar zalegania rozciąga się od Bukowna poprzez Jaworzno do Sosnowca i z którego wód korzysta pięć ujęć wody tj dwa w Bukownie ,dwa w Jaworznie i jedno w Sosnowcu.
Skażanie tego zbiornika wód polega na tym, że na zachodnim skraju zbiornika zalegającego płytko pod powierzchnia ziemi (14m) na terenie miasta Sosnowiec zlokalizowana była kopalnia piasku Maczki-Bór, która wyeksploatowała piasek do głębokości ok.30 m i tylko dlatego jej się udało, że w czasie eksploatacji poniżej 14m, dzięki rowom odwadniającym i nieustannemu wypompowywaniu ogromnych ilości wód podziemnych I klasy czystości do rzeki Biała Przemsza.
Powstało wtedy ogromne 40 ha wyrobisko piaskowe o głębokości 30m i o tymczasowo względnie suchym dnie, które zostało wykorzystane przez prywatną spółkę z o o CTL Maczki-Bór z Sosnowca powstałą na bazie majątku państwowej kopalni (następnie przeorganizowaną na CTL Maczki -Bór SA) do składowania odpadów przemysłowych w ilości ok.80 mln ton.
Mówimy tu o tymczasowo suchym wyrobisku ponieważ, gdy w 2020 roku wyrobisko piaskowe zostanie całkowicie wypełnione to jego odwadnianie zostanie siłą rzeczy zakończone, gdyż dotarcie do wód będzie bardzo utrudnione, już obecnie wypompowuje się mniej niż połowę tych ilości wód, co w pierwszej fazie wypompowywania. Poza tym są to bardzo duże koszty i w związku z tym, że nie będzie przychodu z opłat za składowanie odpadów CTL Maczki Bór SA będzie unikać strat i zaprzestanie kosztownego wypompowywania wód , co spowoduje podniesienie zwierciadła wód
o ok.16 m i dokona się wymywanie najbardziej szkodliwych odpadów.
Skażone wody zmienią kierunek przepływu z kierunku ku miejscom zasysania wody przez pompy odwadniające w kierunek zasysania przez pompy ujęć wody pitnej.
Sprawa jest bez precedensu, ponieważ wybrano do składowania miejsce zupełnie do tego się nie nadające z uwagi na jego przepuszczalną piaszczystą strukturę a co więcej bez zainstalowania na dnie żadnej bariery izolującą odpady od wód służących do zaopatrzenia ludności w wodę pitną.
Dla przeciętnego zdrowo rozsądnego człowieka był to skandal a przede wszystkim przestępstwo
przeciwko zdrowiu i życiu okolicznej ludności tym bardziej, że w początkowej fazie składania odpadów składano tam bardzo szkodliwe odpady z oczyszczalni ścieków, pyły i żużle z elektrowni węglowych inne podejrzane odpady przywożone nocą i natychmiast zasypywane odpadami kopalnianymi tj. mułami lub skałami płonnymi o czym donosiła policji okoliczna ludność.
Wszelkie interwencje początkowo miejscowej ludności a później działaczy Zielonego Ringu tj. Włodzimierza Wieczorka i Stefana Piętki kończyły się niepowodzeniem.
Dopiero gdy sprawa znalazła się w sądach(cywilnym i karnym) za przyczyną tych ostatnich, zaprzestano składania najbardziej niebezpiecznych odpadów do tego ogromnego wyrobiska piaskowego. Niemniej do dziś składuje się tam odpady z kopalń węgla kamiennego w tym przede wszystkim skały płonne,które na powierzchni ziemi nie są niebezpieczne natomiast w zetknięciu z wodą stają się niebezpieczne tworząc związki chemiczne takie jak siarczany i chlorki również zanieczyszczają wody metalami ciężkimi. Poza tym olbrzymia ilość zdeponowanych skał wydobytych z podziemi kopalń stanowi zagrożenie radiacyjne w przypadku budowy na tym terenie budynków mieszkalnych – co niestety planował poprzedni zarząd miasta Sosnowca a obecny zarząd, który był do niego w opozycji mimo to podtrzymał te plany w Studium zagospodarowania przestrzennego miasta.
Sprawa jest poważna ,ponieważ zostały wykonane w latach poprzednich ekspertyzy min. GIG-u Katowice w których nie zalecano budowy na tych terenach osiedli mieszkaniowych.

Co na temat tego składowiska odpadów powiedział w dniu 26 lipca 2011r. dr Mariusz Czop adiunkt AGH Kraków ekspert z ramienia Senatu RP na posiedzeniu Komisji Środowiska Senatu RP zainicjowanej przez ZS Zielony Ring Przemszy a poświęconym w/w problemowi z konkretnym wskazaniem GZWP Biskupi Bór: „Istnieją wyraźne dowody na zanieczyszczenie wód podziemnych przez odcieki ze składowiska w wyrobisku Bór Zachód i Bór Wschód. Zwałowisko odpadów węglowych Bór stanowi poważne źródło zanieczyszczenia wód czwartorzędowych. Dowody na to, że powstaje pewna emisja zanieczyszczeń tego składowiska, są tak oczywiste, że trudno z nimi dyskutować. Jakie są dodatkowe zagrożenia? Na pewno zaprzestanie odwadniania...”
(link do stenogramu ww2.senat.pl/k7/kom/ks/2011/100s.htm).
Mimo oczywistych dowodów nie udało się całkowicie zablokować składowania odpadów kopalnianych, natomiast nie składuje się już odpadów zakwalifikowanych jako niebezpieczne.
Niemniej eksperci uważają, że składowanie odpadów kopalnianych w takim miejscu , gdzie będą wymywane przez wodę jest przestępstwem przeciwko środowisku.
W tym przypadku skuteczność interwencji była częściowa z uwagi na to ,ze rozpoczęły się one gdy
już decyzje administracyjne zostały podjęte a w Polsce już tak jest ,że urzędnik nawet wzięty na tortury nie przyzna się do błędu i nie cofnie swoich decyzji a unieważnienie decyzji urzędniczej, która jest natychmiast wykonywana , ciągnie się w sądach latami.

Niemniej doświadczenie przydało się i już 2017r (maj-sierpień) w sprawie wypełnienia wyrobiska piaskowego w Bukownie zlokalizowanego nad Głównym Zbiornikiem Wód Podziemnych Olkusz-Zawiercie, odpadami poflotacyjnymi z produkcji ołowiu i cynku zawierającymi jeszcze duże ilości ołowiu i innych niebezpiecznych substancji przez Kombinat ZGH Bolesław SA - odnieśliśmy pełny sukces ponieważ kombinat wycofał się z tego zamiaru po naszych interwencjach.
Należy tu zaznaczyć,że na tym zbiorniku wód podziemnych jest zainstalowanych bardzo dużo ujęć wody pitnej w tym w Olkuszu, Kluczach i w Sławkowie i korzysta tych ujęć ok.100 tys. osób. Niebezpieczeństwo polegało na tym ,że wyrobisko jest głębokie na 40m i w strukturze ziemi przepuszczalnej i w miejscu gdzie wcześniej zalegała woda gruntowa, w sytuacji ,gdy w 2020r,zostanie zamknięta ostatnia kopalnia ołowiu i cynku „Pomorzany” to zaprzestane zostanie wypompowywanie wody ze sztolni do rzek Biała Przemsza i Sztoła, co spowoduje podniesienie się ód gruntowych do pierwotnego poziomu i tym samym zalanie zdeponowanych odpadów co będzie skutkować przesiąkaniem niebezpiecznych związków chemicznych do zbiornika wód podziemnych znajdującym się pod planowanym składowiskiem odpadów.
Nasze liczne interwencje zaczęły się więc przed podjęciem kluczowych decyzji administracyjnych a szczególnie przed wydaniem decyzji środowiskowych dotyczącej tego przedsięwzięcia. Interweniowaliśmy osobiście (prezes Włodzimierz Wieczorek i wiceprezes Stefan Piętka) w Zarządzie ZGH Bolesław ,RDOŚ Kraków, Państwowa Inspekcja Sanitarna Olkusz ,Prokuratura Olkusz,Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach a pisemnie WIOŚ Kraków,WIOŚ Katowice,RDOŚ Katowice,Urząd Miasta Bukowna,lokalni posłowie i senatorowie,Prokurator Krajowy w Warszawie.
To spowodowało, że przy zmasowanych naszych interwencjach inwestor wycofał się z tego przedsięwzięcia.
Jest to sukces przede wszystkim nasz jak również senatora Czesława Ryszki, który dokonał najważniejszych interwencji tj. u Ministra Środowiska i Ministra Sprawiedliwości.

Prezes Związku Stowarzyszeń „Zielony Ring Przemszy”
Włodzimierz WieczorekAutor: Redakcja | 03/10/2017
Komentarze
#1 | Taylorpoors dnia 16.10.2017 19:53
Самый лучший коммерческий медцентр города Ижевск

Частный медицинский центр salus-med.ru Ижевска предоставляет жителям города обширный спектр услуг, среди них консультации опытных специалистов и самые современные диагностические манипуляции. В данном центре вы всегда можете найти следующих докторов:

Невролог с обширным клиническим опытом, который достоверно умеет диагностировать несколько десятков неврологических заболеваний: начиная от банальных проявлений шейного остеохондроза, заканчивая редкими генетическим заболеваниями. Доктор-невролог, так же как и медицинский центр , в своей работе использует в работе все диагностические средства и инструменты этого центра.

Невролог-эпилептолог — это специалист с крайне узкой специализацией, что работает над лечением самых разных форм эпилепсии и десятков других пароксизмальных состояний. Использование ЭЭГ позволяет с значительной долей вероятности найти эпилептогенный очаг в головном мозге, подобрать адекватную медикаментозную терапию или направить пациента на оперативное лечение при необходимости.
#2 | Temoklhip dnia 14.10.2017 16:03
Основные свойства кормов для рогатого скота

В настоящее время животноводство стало незаменимым источником белкового корма для всех людей на Земле, именно по такой причине только парнокопытного скота на разных континентах сегодня можно пересчитать до полутора миллиардов голов.

Чтобы прокормить такое поголовье, общество вынуждено каждый сезон выращивать сотни миллионов тонн разных зерновых культур и преобразовывать их в корма для животных. Зерновые корма, например комбикорм универсальный , дают возможность увеличить калорийность суточного рациона животного, обогатить его липидами и белками.

Купить высококачественные зерновые корма вы всегда можете на портале atlaskrupa.ru, тут размещаются все основные виды универсальных кормов для сельского хозяйства. Например сечку из гороха можно покупать для подкармливания абсолютно всех видов зверей.
#3 | Derminhet dnia 14.10.2017 08:58
Самый подробный обзор поливинилхлоридных окон разных производителей

Сайт azaoknom.ru может стать полезнейшим справочным ресурсом для людей, что стремятся узнать побольше о пластиковых окнах! Если вы лишь планируете поставить новые окна, то вам наверняка пригодится статья преимущества и недостатки пвх окон

Если же вы уже поставили ПВХ окна в своем доме, то тут вы сможете найти серию рекомендаций по правильному обслуживанию самых разных пластиковых окон.

В части публикаций обозреваются наиболее частые поломки фурнитуры современных окон, а также методы очень быстрого устранения такого рода поломок с использованием простого инструмента. Люди, которые зашли на сайт из обычного интереса, смогут попросту изучить варианты конструкции разных пластиковых окон.

Помимо всего вышесказанного, на портале есть отдельные публикации с обзором пластиковых окон различных производителей, что представлены на отечественном рынке. Благодаря такого вида обзора вы сможете точно решить, окна какого производителя хотите видеть в своей квартире.
#4 | AlochkalTot dnia 12.10.2017 21:22
Каким обязан быть нормальный текстиль для ресторанов и кафе

Если вы являетесь управляющим своего ресторана или кафе, то вам один раз в год нужно будет приобретать различный текстиль для общепита, чтобы столики в вашем учреждении соответствовали гордому званию приличного заведения, а не дворовой забегаловки. Исходя из трудных условий работы, к используемым в ресторанах тканям применяются строгие требования, в числе них

1. Максимальная устойчивость к износу, даже после пары десятков стирок в машине. В общественном заведении случайно разлитое на скатерку вино или упавший жирный кусочек котлеты — вещь довольно простая, именно по данной причине скатерти в ресторанах приходится стирать в сто раз чаще чем дома.

2. Несминаемость тоже стала довольно важной характеристикой для тканевых изделий в каждом ресторане, по крайней мере так пишут в публикации текстиль для ресторанов спб . Представьте себе день, когда вам придется отгладить после стирки скатерти для двадцати столиков! Дабы не попадать в трудные ситуации, сразу откажитесь от природного хлопка в пользу специализированных тканей для общественных заведений, на них фактически не остается складок при долговременном хранении.

3. Максимально широкий диапазон цветовых палитр ткани тоже будет крайне полезным качеством для ресторана, чтобы его хозяева могли не ограничивать полёт фантазии при поиске скатертей, что хорошо вписываются в интерьер заведения.
#5 | IvenkoVed dnia 11.10.2017 22:18
Выгодная аренда жилья в лучших районах Волгограда - gala-house.ru

Приобретение квартиры - это очень сложная с юридической точки зрения процедура: сотни и тысячи жителей России оказались в ситуации, когда после самостоятельной покупки жилья сразу объявлялись другие собственники, сделка признавалась недействительной и люди тупо оказывались без денег и жилья.

Если вас заинтересовало предложение Купить квартиру , и вы желаете быть уверены в юридической безопасности приобретаемого жилья, то вам нужно обратиться к хорошим агентам.
#6 | LenwikLox dnia 11.10.2017 11:24
Выгодное предложение о покупке квартир в Волгограде

Если вы ищете выгодные предложения по покупке двухкомнатных квартир в Волгограде, вам надо обратить внимание на предложения от фирмы-застройщика «Приволжтрансстрой», что скоро завершает сдачу двух новых домов «Квартала на Клубной». Сейчас в открытую продажу выставляются одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры, что можно купить в ипотеку с государственной поддержкой.

Все дома на Клубной возводятся с применением современной технологии облегченного каркаса, которая позволит понизить цену квадратного метра жилья для самих потребителей. Проект возведения квартала подразумевает под собой обустройство всех прилегающих площадей с созданием просторного двора, пригодного для комфортного отдыха детей и взрослых, больше актуальной информации о объектах вы можете разыскать на ресурсе a-klubnoy.ru

Как уже не раз упоминалось в материале дом в рассрочку от застройщика , жилье в Волгограде в текущее время можно купить в ипотеку, попросту воспользовавшись предложением о государственной поддержке ипотечного кредитования.
#7 | Nemdikdug dnia 10.10.2017 09:17
Тайный портал, на котором вы можете скачать любые редкие игры

В настоящем веке, когда загрузить из сети свежие фильмы и игры бесплатно становится все более сложно, отдельную роль начинают отыгрывать торрент-трекеры с закрытой регистрацией, на которых можно скачать большое количество уникального информационного контента.

Большие торрент-ресурсы, которые собирали по десять миллионов посетителей в сутки, уже относительно давно отошли на второй план, потому что все они были заблокированы под давлением правительств различных стран. Загружать необходимые файлы с файлообменных сервисов, как это было в середине двухтысячных, уже тоже не выйдет: файлообменники сильно дорожат личным бизнесом, а потому очень быстро удаляют любые файлы по жалобам.

Зайдите на страницу http://n-torrents.ru/load/pc_games/action/saints_row_the_third_2011_pc_russkij_124_repack/2-1-0-18406 , если хотите знать что такое современный и качественный портал для обмена редкой информацией. На этом портале вы можете найти массу файлов, многие из которых невероятно быстро перенесутся на вашу рабочую машинку.
#8 | Kdisadsnode dnia 09.10.2017 21:12
Кому выгодна аренда грузовой машины без шофера в России

Если вы занимаетесь небольшим частным бизнесом, то скорее всего не раз попадали в ситуацию, когда вам необходимо было переместить из одного конца города в другой габаритный груз, который не влезает в легковушку. В таком случае вы вполне вероятно пользовались работой сторонних фирм, сотрудничество с которыми всегда сопровождается такими трудностями:

1. Очень большая стоимость работы, потому что вы вынуждены будете оплачивать не только работу машины, но и рабочее время управляющего им человечка.

2. Безответственное отношение внешнего перевозчика к вашему грузу, которое попросту невозможно скомпенсировать никакими финансовыми бонусами.

3. Дополнительные сложности с заказом и ожиданием транспорта, по причине вечной загруженности компаний-перевозчиков.

Простейшим выходом из указанной ситуации может быть Аренда газели без водителя , такого рода услугу предлагает компания samovoz.com в самой столице. Тут вы сумеете по низкой цене взять на прокат машину марки «Газель» и использовать его в своих личных задачах. Всё что вам понадобится для использования услуг фирмы — права типа B и гражданство России. Если вы хотите взять Газель, но российского паспорта у вас нет, тогда придётся поискать поручителей среди обитателей России.
#9 | LeonbuBeict dnia 09.10.2017 10:55
Какие мобильные телефоны пользуются спросом в 2017

С того момента как СЕО компании Apple представил миру первый серийный смартфон в 2007 году, рынок портативных гаджетов считается наиболее быстро растущей частью интернациональной экономики. За календарный год на планете продаются сотни миллионов современных телефонов, приэтом пальму первенства в Apple очень быстро отобрали различные аналоги, которые работают на андроиде.

Сейчас они ни в чем не уступают по своим функциональным возможностям яблочным новинках, а по множеству свойств и обгоняют iPhone.

Несколько лет назад, как мы говорили в статье обзоры , самым большим спросом на русском рынке отличались товары от Samsung: смартфоны указанной марки соединяли в себе маленькую цену и огромную функциональность.

К 2017 году описанная корпорация контролирует где-то 5 процентов планетарного рынка. Более подробную информацию о всех плюшках телефонов этой марки вы можете прочесть в обзорах сайта mobilegadjet.ru
#10 | SjertKnive dnia 07.10.2017 11:45
Где можно быстро взять денег

Жизнь функционирует так, что каждый гражданин в течение жизни частенько попадает в ситуации, когда ему очень срочно нужна некоторая сумма денежек, но взять её попросту неоткуда.

Разыскать выход из данной ситуации можно за несколько часов, если как надо подумать и вооружится информацией из этой новости скупка медалей

Ломбард runo-zolotoe.ru — это предельно простой способ получить в руки некоторую сумму в рублях, для этого надо лишь принести в компанию любую стоящую вещь и получить под залог нее наличные денежки. Вот только некоторые виды имущества, которые можно использовать в роли залога золото, электронную технику, антиквариат и другие вещи!
Dodaj komentarz
Nick:

Kod potwierdzający:


Wpisz kod potwierdzający:

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Przenajświętsze Oblicze

Znajdź nas na Facebooku

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney