Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Rudna 1 - garść faktów

Dzięki interpelacji Arka Chęcińskiego Radnego Rady Miejskiej z dnia 20 czerwca br. złożonej na ręce Prezydenta Kazimierza Górskiego w końcu, po wiele miesiącach wyczekiwania, udało mi się w końcu dowiedzieć, jakie są dalsze plany miasta dotyczące Rudnej 1. Sądzę, że powinni je również poznać mieszkańcy osiedla. Oto pełny tekst odpowiedzi.Uprzejmie informuje. ze rewitalizacja osiedla Rudna I następować będzie etapami. Program pilotażowy, dotyczący 9 budynk6w przy ul Patriotów 1 - 8 oraz budynku przy ul. Łącznej 2, należących do wspólnot mieszkaniowych w których gmina ma większość udziałów będzie realizowany w okresie 2008 - 2011, zgodnie z planami zawartymi w uchwale Rady Miejskiej w Sosnowcu Nr 177/XIII/07 z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie: Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sosnowiec w latach 2007-2011.


Rewitalizacja ma doprowadzić nie tylko do termomodernizacji - doprowadzenia do budynków centralnego ogrzewania, wymiany okien i docieplenia ścian, ale również nadbudowy budynków trójkondygnacyjnych o dwie kondygnacje i zmodernizowanie infrastruktury lokalnej - remont dróg osiedlowych, chodników, wykonanie miejsc parkingowych, placów zabaw itp.
Z uwagi na formę własności (wspólnoty mieszkaniowe) przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań przez inwestora konieczne będzie uzyskanie zgody właścicieli - podjecie uchwał
przez każdą wspólnotę. W zamian za odsprzedanie powierzchni strychowej wspólnota zażąda od inwestora wykonania na jego koszt prac remontowych i modernizacyjnych w całym
budynku, a swoje oczekiwania względem inwestora (np. naprawy szkód powstałych wskutek realizacji inwestycji) zawrze w umowie. Jeżeli wspólnota wyrazi zgodę na adaptację powierzchni strychowej i zostanie w tej sprawie podpisana umowa, to wszystkie dalsze działania (projekty, pozwolenia , opinie, ekspertyzy itp.) inwestor wykona we własnym zakresie i na swój koszt - w zamian za przeniesienie na niego własności wybudowanych lokali, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. Ze względu na złożoność procedur i potrzebę zachowania chronologii postępowania nie jestem w stanie podać terminów zakończenia prac modernizacyjnych, chociaż rozumiem chęć ich poznania przez wszystkich zainteresowanych tym zagadnieniem.


Wyjaśniam, że projekt ten ma na celu nie tylko poszerzenie zasobu mieszkaniowego (o ilość wybudowanych mieszkań), ale także poprawę warunków mieszkaniowych mieszkańców budynków o długim okresie eksploatacji, ale posiadających konstrukcję solidna, pozwalającą.
na nadbudowy (po wzmocnieniu fundamentów) - bez ponoszenia wysokich kosztów przez właścicieli mieszkań. Gdyby realizacja tego planu miała odbyć się bez nadbudowy, to
zgodnie z ustawa. z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity - Dz. U.z 2000 r. Nr 80, poz.903, z późniejszymi zmianami) każdy właściciel miałby obowiązek
ponoszenia wydatków związanych z wykonaniem prac przyjętych do realizacji w stosownej
uchwale, proporcjonalnie do wielkości posiadanych udziałów w nieruchomości wspólnej.
Z budżetu Gminy nie mogłyby być sfinansowane koszty obciążające indywidualnych
właścicieli, ponieważ władze Gminy maja, obowiązek stosowania ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104, z pozn. zm.).


Odnośnie zagospodarowania placu przy ul. Niepodległości wyjaśniam, że przyszły projekt
będzie związany z ww. inwestycjami. Obecnie w przypadku stwierdzenia spożywania
alkoholu w miejscach publicznych mieszkańcy mogą w tej sprawie zgłaszać interwencje do Policji lub Straży Miejskiej.


Wilhelm Zych


Wiceprezydent Miasta Sosnowca


Autor: Piotr Dudała | 03/07/2007
Komentarze
#41 | anonim dnia 04.07.2007 21:16
85% kosztów to całkiem sporo!!!
#42 | bomba dnia 04.07.2007 19:17
CZY KTOŚ Z TEGO NIE KORZYSTA KOSZTEM INNYCH ????????
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - JAKIE REMONTY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH ?
Dotacje unijne dla wspólnot mieszkaniowych na lata 2007-2013
DOFINANSOWANIE DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH WYNIESIE MAKSYMALNIE 85% KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ WYDATKÓW. MAKSYMALNE WSPARCIE DOTYCZY PROJEKTÓW NIEOBJĘTYCH POMOCĄ PUBLICZNĄ.

W dniu 27 grudnia 2006 roku w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W preambule (27) rozporządzenia zaznaczono że, w przypadku budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego lub budownictwa mieszkaniowego dla gospodarstw domowych o niskich dochodach lub osób o szczególnych potrzebach, interwencje kwalifikujące się do współfinansowania powinny być ukierunkowane na renowacje wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych, lub na budowę nowoczesnych socjalnych budynków mieszkalnych dobrej jakości poprzez inwestycje w renowację i zmianę wykorzystania istniejących budynków stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów o celach niezarobkowych.
Artykuł 47 rozporządzenia wykonawczego dotyczący działania w zakresie mieszkalnictwa wymienia zarówno obszary objęte operacjami jak i rodzaj kwalifikowalnych działań:
1. Obszary objęte operacjami w zakresie mieszkalnictwa, w których wydatki są programowane w ramach operacji dotyczącej zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich lub osi priorytetowej dla obszarów dotkniętych lub zagrożonych degradacją fizyczną i wykluczeniem społecznym i które spełniają co najmniej trzy z następujących kryteriów, w tym dwa kryteria spośród tych wymienionych w lit. od a) do h):

a) wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia;
Cool wysoka stopa długotrwałego bezrobocia;
c) niekorzystne trendy demograficzne;
d) niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik przerywania skolaryzacji;
e) wysoki poziom przestępczości i wykroczeń;
f) szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska;
g) niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej;
h) wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców;
i) porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego;
j) niski poziom wydajności energetycznej budynków.
2. Wyłącznie działania, w których wydatki są ograniczone do:
- budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, lub
-budynków stanowiących własność publiczną lub własność podmiotów o celach niezarobkowych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe dla gospodarstw
domowych o niskich dochodach lub osób o szczególnych potrzebach.
i wymienione poniżej są kwalifikowalne:
a) renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj.:
1) odnowienie następujących głównych elementów konstrukcji budynku:
-dachu,
-elewacji zewnętrznej,
-stolarki okiennej i drzwiowej,
-klatki schodowej,
-korytarzy wewnętrznych/zewnętrznych,
-wejścia i elementy jego konstrukcji zewnętrznej,
-windy;
2) instalacje techniczne budynku;
3) działania w zakresie oszczędności energetycznej;

2. Cool przygotowanie do użytkowania nowoczesnych, socjalnych budynków mieszkalnych dobrego standardu poprzez renowację i adaptację budynków istniejących stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych.
#43 | Gabriel dnia 04.07.2007 18:50
9 bloków - lata 2007 -2011 to niezbyt wiele. Mieszkańcy mogą się czuć rozczarowani, skoro administarcja zabrania przebudowy sytaemów ogrzewania. Kto zwróci ludziom za wysiłek noszenia węgla i brak wygód przez następne 5 lat. Na osiedlu jest kilkadziesiąt bloków, kiedy one będą przebudowywane?
#44 | bomba dnia 04.07.2007 18:23
,,Wyjaśniam, że projekt ten ma na celu nie tylko poszerzenie zasobu mieszkaniowego (o ilość wybudowanych mieszkań)CZYJEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO -,,DEVELOPERA " ? ale także poprawę warunków mieszkaniowych mieszkańców budynków o długim okresie eksploatacji,/A KTO JE DOPROWADZIł DO TAKIEGO STANU,JAK NIE GMINA!/ ale posiadających konstrukcję solidna, pozwalającą. na nadbudowy (po wzmocnieniu fundamentów)/TO SKORO KONSTRUKCJA JEST SOLIDNA TO PO CO JA WZMACNIAć?/ - bez ponoszenia wysokich kosztów przez właścicieli mieszkań.TO JESZCZE ZA WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI BUDYNKU -MIESZKAńCY WSPóLNOTY MAJą PONOSIć KOSZTY ? -A MIESZKANIA UZYSKANE W WYNIKU NADBUDOWY STANA SIE WłASNOśCIA DEVELOPERA ?

CZY JA TO PRAWIDłOWO ODCZYTUJE?
#45 | @bomba dnia 04.07.2007 16:39
ktoś kręci? ktoś kręci jakieś lody?
#46 | Bomba dnia 04.07.2007 16:17
,, Z budżetu Gminy nie mogłyby być sfinansowane koszty obciążające indywidualnych właścicieli, ponieważ władze Gminy maja, obowiązek stosowania ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104, z pozn. zm.).r1;

Ten zapis to masło maślane, ustawa o finansach publicznych nic takiego nie mówi innymi słowy taki zapis nie istnieje. A jeśli istnieje to proszę Pana Wiceprezydenta Zycha o dokładne jego zacytowanie.
Gmina może taką inwestycję sama sfinansować ,
czy ją dofinansować.
Dziwię się ,że gmina ,,wpuściła r1;developera , któremu ta inwestycja się opłaca a gminie r11; nie !!!!.
Panie i Panowie co tutaj jest grane ??
#47 | Bomat dnia 04.07.2007 15:12
co to za firmy?
#48 | Baba dnia 04.07.2007 14:53
Ja tego nie rozumie, cytuje:
Wyjaśniam, że projekt ten ma na celu nie tylko poszerzenie zasobu mieszkaniowego (o ilość wybudowanych mieszkań), ale także poprawę warunków mieszkaniowych mieszkańców budynków o długim okresie eksploatacji, ale posiadających konstrukcję solidna, pozwalającą. na nadbudowy (po wzmocnieniu fundamentów) - bez ponoszenia wysokich kosztów przez właścicieli mieszkań. Gdyby realizacja tego planu miała odbyć się bez nadbudowy, to zgodnie z ustawa. z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity - Dz. U.z 2000 r. Nr 80, poz.903, z późniejszymi zmianami) każdy właściciel miałby obowiązek ponoszenia wydatków związanych z wykonaniem prac przyjętych do realizacji w stosownej uchwale, proporcjonalnie do wielkości posiadanych udziałów w nieruchomości wspólnej. Z budżetu Gminy nie mogłyby być sfinansowane koszty obciążające indywidualnych właścicieli
Bez kosztow dla mieszkancow, ale z kosztami dla wlascicieli. Jakiego rzedu...
Kto bedzie kontrolowal wydadki i ich podzial.....
Jaka rekompensja za zycie na budowie....
Terminy i koszty powinny byc przedstawione mieszkancom.....
#49 | anonim dnia 04.07.2007 13:32
no właśnie:-))))))
#50 | Pogoniak dnia 04.07.2007 12:52
Ciekawe czy będą chętni do zamieszkania w tak ciekawym towarzystwie? Ilości mieszkań komunalnych to jednak nie zwiększy, bo nadbudówki będą własnością developera.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney