Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Trwa rozbiórka starej fabryki przy ul. Chemicznej

-Trwa rozbiórka hal dawnych zakładów Schoena przy ul. Chemicznej w Sosnowcu – zaalarmował naszą redakcję jeden z Czytelników. Na placu fabrycznym pojawił się ciężki sprzęt, który równa z ziemią budynki przedsiębiorstwa.

Rozbierany gmach jest częścią kompleksu ponad stuletnich budynków fabryki. Zakład Schoena to jeden z symboli przemysłowego dziedzictwa Zagłębia. Trudno się więc dziwić, że na zagłębiowskich forach internetowych zawrzało. „Jest tyle atrakcyjnych miejsc na blaszaki w mieście, ale oczywiście trzeba stare hale wyburzyć, brawo. (...) To, że obiekt nie został objęty ochroną konserwatorską też jest błędem, wynikiem obojętności władz, konserwatora...” – pisze internauta o nicku magique. „W Sosnowcu zniszczono już tyle podobnych obiektów, że władze miasta nie powinny dopuścić, by kolejny budynek tego typu został zrównany z ziemią. Niedługo nie zostanie nic z tradycji architektonicznej Sosnowca. Obok takich zdarzeń żaden myślący sosnowiczanin nie powinien przejść obojętnie” – uważa janek, gość forum e-sosnowiec.pl.Właścicielem obiektu przy ul. Chemicznej jest spółka Sygel –Jool. Władze przedsiębiorstwa były dziś jednak nieuchwytne dla dziennikarzy. W firmie nikt nie chciał skomentować decyzji o wyburzeniu hali ani podać jej przyczyn. Komentarza w sprawie rozbiórki hal fabryki Schoena odmówił również Grzegorz Dąbrowski, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego. –Budynek należy do prywatnego przedsiębiorcy, który podjął decyzję o jego wyburzeniu. Takie miał prawo. Nie zamierzam oceniać, czy była ona słuszna. Nie jestem specjalistą od prawa budowlanego ani historykiem – mówi Dąbrowski.Jak informuje Paweł Dusza, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, budynek dawnej fabryki Schoena przy ul. Chemicznej nie został wpisany do rejestru zabytków. Oznacza to, że obiekt nie jest objęty ochroną konserwatorską wynikającą z zapisów ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami. -Gdyby jakikolwiek budynek wpisany w rejestr zabytków miał zostać wyburzony, na pewno wiedziałbym o tym. Jest to smutna informacja, bo w moim przekonaniu stare hale Schoena to zabytek. Niestety, o przyszłości niektórych cennych pod względem historycznym budowli decydują ich właściciele. Zazwyczaj nie chcą, aby budowla była w rejestrze, bo wtedy ewentualne wyburzenie nie wchodziłoby w grę – mówi Paweł Dusza.


źródło: e-sosnowiec.pl

Autor: Redakcja | 11/10/2007
Komentarze
#1 | xx dnia 15.10.2007 16:03
Panie Dusza do roboty, oszczedz pan ten zabytek!!!!
#2 | abc dnia 12.10.2007 19:20
W którym roku nastąpiło zbycie przez gminę tych zakładów ?
USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z dnia 17 września 2003 r.) mówi w Art. 10. 1. rDo rejestru wpisuje się zabytek ruchomy na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków na wniosek właściciela tego zabytku.r1;. Ustawa w Art. 6. 1. określa, że:
rOchronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania:1) zabytki nieruchome będące, w szczególności:
a) krajobrazami kulturowymi, Cool układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi, c) dziełami architektury i budownictwa, ... e) OBIEKTAMI TECHNIKI, A ZWŁASZCZA KOPALNIAMI, HUTAMI, ELEKTROWNIAMI I INNYMI ZAKŁADAMI
przemysłowymi, f) cmentarzami, g) parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zielenir1; Upraszczając sprawę, wpisanie do rejestru zabytków następuje na wniosek właściciela zabytku, właściciela gruntu na którym znajduje się ten zabytek lub może to uczynić z urzędu wojewódzki konserwator zabytków. Wniosek o wpisanie na listę
zabytków jest prosty (jedna strona) a korzyści z wpisania na listę są znaczne. Ustawa wyraźnie mówi (Art. 78. 1.)
rDotacja może być udzielona w wysokości do 50 % nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. 2. Jeżeli zabytek, o którym mowa w ust. 1,
posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. 3. W przypadku, jeżeli stan
zachowania zabytku, o którym mowa w ust. 1, wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być również udzielona do wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.r1;. Dlaczego zatem gmina Gliwice (będąca właścicielem wielu obiektów
zabytkowych oraz większości gruntów) nie składa wniosków o wpisanie obiektów na listę zabytków? Za odpowiedź na to pytanie chyba najlepiej posłużą inne artykuły ustawy:
rArt. 4. Ochrona zabytków polega, w szczególności, na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu: 1) zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie; 2) zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować
uszczerbek dla wartości zabytków; 3) udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków; ... 5) kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków; 6) uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska.
Art. 5. Opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza polega, w szczególności, na zapewnieniu warunków: 1) naukowego badania i dokumentowania zabytku; 2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku;
3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;
4) korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwa³e zachowanie jego wartości;
5)popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury.
Art. 18. 1. Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami uwzględnia się przy sporządzaniu i aktualizacji koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województw, planów zagospodarowania przestrzennego województw, analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego powiatu, strategii rozwoju gmin, studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. W koncepcji, strategiach, analizach, planach i studiach, o których mowa w ust. 1, w szczególności:
1) uwzględnia się krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
2) określa się rozwiązania niezbędne do zapobiegania zagrożeniom dla zabytków, zapewnienia im ochrony przy realizacji inwestycji oraz przywracania zabytków do jak najlepszego stanu;
3) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu uwzględniające opiekę nad zabytkami.
Art. 19. 1. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się, w szczególności ochronę: 1) zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia;
2) innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków; 3) parków kulturowych.
2. W przypadku gdy gmina posiada gminny program opieki nad zabytkami, ustalenia tego programu uwzględnia się w studium i planie, o których mowa w ust. 1. 3. W studium i planie, o których mowa w ust. 1, ustala się, w zależności od potrzeb, strefy ochrony konserwatorskiej obejmujące obszary, na których obowiązują określone ustaleniami planu ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na celu ochronę znajdujących się na tym obszarze zabytków.
Art. 113. 1. Kto będąc właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru lub innego zabytku znajdującego się w wojewódzkiej ewidencji zabytków nie powiadomi wojewódzkiego konserwatora zabytków o:
1) uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży zabytku niezwłocznie po powzięciu wiadomości o wystąpieniu zdarzenia, 2) zagrożeniu dla zabytku niezwłocznie po powzięciu wiadomości o wystąpieniu zagrożenia, ... r11; podlega karze grzywny.r1;
#3 | ! dnia 12.10.2007 16:32
Konserwator zabytków bezczelnie kłamie, ponieważ odpowiednia Ustawa przewiduje wpisanie obiektu na listę zabytków z urzędu LUB na wniosek właściciela.
Podkreślam Z URZĘDU, a więc nawet bez zgody właściciela obiektu !
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney