Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Zanim powstanie nadbudowa osiedla Rudna 1...

Jedna z czytelniczek przysłała nam dokument pn. "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Projekt Podręcznika Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, wersja trzecia. Jego treść jest bardzo interesująca. Może warto się zapoznać z jego założeniami zanim ruszy nadbudowa Rudnej 1?Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast

Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanychCel działania:

Wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanych obszarów zlokalizowanych na terenach miejskich.W ramach działania przewidziane jest wsparcie dla obszarów zdegradowanych, przede wszystkim: powstałych w wyniku przemian rynkowych terenów poprzemysłowych oraz niszczejących i tracących atrakcyjność, centrów i dzielnic miast podlegających procesowi suburbanizacji. Projekty realizowane w ramach Działania 6.2 REWITALIZACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH MUSZĄ WYNIKAĆ Z LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI I BYĆ ZLOKALIZOWANE NA TERENIE MIASTA LICZĄCEGO POWYŻEJ 50 TYS. MIESZKAŃCÓW.

Główny nacisk położony jest na podnoszenie wartości substancji miejskiej i nadawanie jej funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych, co wynika z lokalizacji na terenie objętym programem rewitalizacji. Uzupełnieniem tych działań zmierzających do kompleksowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych, będą również inwestycje w zakresie tkanki mieszkaniowej.Źródło dofinansowania:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)Łączne wydatki na działanie 6.2. w latach 2007-2013:

68 470 000,00 EuroPoziom dofinansowania projektów ze środków własnych beneficjenta:

min. 15% kosztów kwalifikowalnych inwestycjiMaksymalny poziom dofinansowania z EFRR:

- maks. 85% kosztów kwalifikowalnych inwestycji

- maks. 40% kosztów kwalifikowalnych inwestycji dla projektów objętych pomocą publiczną:

o mikro i małe przedsiębiorstwa +20 punktów procentowych,

o średnie przedsiębiorstwa +10 punktów procentowych.

Minimalny poziom dofinansowania 20% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.Instytucja Zarządzająca i Wdrażająca:

Zarząd Województwa ŚląskiegoPodstawowe kryteria wyboru:

1. Preselekcja

2. Ocena formalna

3. Ocena merytoryczna

4. Wybór projektówSystem wyboru projektów:

1. Konkursowa procedura wyboru projektów

2. Subregionalne Programy Rozwoju


Typy projektów:

1. przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych, łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz
z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym,

2. przebudowa i remont obiektów powojskowych łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz
z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym,

3. przebudowa i remont obiektów oraz ich jednoczesna adaptacja na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz
z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym,

4. uzupełnienie istniejącej zabudowy, remont istniejących użytkowanych oraz niezagospodarowanych budynków na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym),

5. kompleksowe przygotowanie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą,
z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom,

6. zagospodarowywanie przestrzeni miejskich w tym budowa nowych obiektów na cele gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne,

7. tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa,

8. zastępowanie azbestowych elementów budynków wielorodzinnych mieszkalnych materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka.Beneficjenci:

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,

3. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych,

4. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,

5. Szkoły wyższe,

6. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

7. Organizacje pozarządowe,

8. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółki mieszkaniowe,

9. Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt 1-8 reprezentowane przez lidera,

10. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie zgodne z zapisami Ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym.Kwalifikowalność wydatków:

W ramach Działania 6.2 RPO do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w Krajowych Wytycznych dot. kwalifikowania wydatków w ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013.W szczególności mogą to być wydatki poniesione na:

1. przygotowanie Lokalnych Programów Rewitalizacji

2. prace przygotowawcze:

- przygotowanie dokumentacji technicznej: koncepcja budowlana, projekt budowany, projekt wykonawczy,

- przygotowanie studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko,

- przygotowanie dokumentacji przetargowej,

- zakup niezabudowanej nieruchomości nierozerwalnie związanej z realizacją projektu (nie więcej niż 10 % wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu),

- projekt budowlany i architektoniczny

- badania i prace projektowe poprzedzające rewitalizację obszarów miejskich związane z urbanistyką, krajobrazem, i budownictwem oraz prace geodezyjne,

- zakup nieruchomości jeśli istnieje bezpośrednie powiązanie między zakupem i celami realizacji działania

- koszt przygotowania projektu, w tym publikacji ogłoszeń przetargowych.

3. prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym:
- przygotowanie terenu pod budowę,

- prace ziemne,

- prace budowlano-montażowe,

- prace budowlane,

- prace rozbiórkowe,

- prace remontowe,

- prace modernizacyjne,

- prace konserwacyjne,

- prace wykończeniowe,

- prace ziemne,

- przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją,

- prace wykończeniowe w tym umocnienia,

- zakup wyposażenia nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji,

- nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji i nadzór

- koszty informacji i promocji projektu integralnie związane z realizacją działania.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu.Za wydatki niekwalifikowane uznaje się:

- koszty związane z realizacją projektów nie ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji (nie znajdują się w granicach obszaru podlegającego rewitalizacji), nie przyczyniających się do realizacji celów działania,

- budowa budynków na cele mieszkaniowe,

- rozbiórka budynków pod budowę budynków mieszkalnych, zakup nieruchomości dla celów budowy obiektu mieszkalnego,

- remont, przebudowa, adaptacja budynków administracji publicznej w celach wyłącznie administracyjnych, (za wyjątkiem funkcji szkoleniowych, przekwalifikowywania, poradnictwa zawodowego osób bezrobotnych, zapobiegania przestępczości przyczyniających się do realizacji celów działania).Autor: Piotr Dudała | 08/12/2007
Komentarze
#1 | Ula dnia 10.12.2007 22:24
U nas embargo, tajne przez poufne. Nikt się nie pyta ludzi o zdanie, nie informuje ich o planach miasta. Po prostu głęboka komuna. Władza wie wszystko lepiej!. Nawet, jak chodzi o dobudowanie dwóch pięter nad głowami ludzi!!!
#2 | abc dnia 10.12.2007 18:39
Tak to wygląda w Katowicach a co z Sosnowcem?????
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KATOWICE
1.1. Sposoby komunikacji społecznej

Zakłada się pobudzenie społeczności lokalnej do zaangażowania się w proces rewitalizacji. Informowanie społeczności lokalnej ma wyjaśnić korzyści płynące z podejmowania działań rewitalizacyjnych w zamian za tymczasowe zakłócenie normalnego rytmu życia. Komunikacja ma zapewnić wszystkim partnerom Programu:
- dostęp do pełnej informacji o Programie,
- pobudzenie społeczności lokalnej do wyrażenia własnych opinii,
- wzajemne porozumienie miedzy partnerami biorącymi udział w rewitalizacji.
W związku z powyższym w procesie komunikacji społecznej ze strony Urzędu Miasta zostanie zapewniony powszechny dostęp do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia w ramach funduszy strukturalnych, o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz obowiązujących w tym zakresie procedurach dla wszystkich zainteresowanych realizacją projektów na terenie Miasta. Przewidywane są ponadto spotkania ze społecznością lokalną.

14.11.2007, 12:28
Zaproszenie na spotkanie informacyjne w Urzędzie Miasta Katowice na temat zasad ubiegania się o fundusze unijne w ramach rewitalizacji obszarów zdegradowanych.
Szanowni Państwo,
Przedstawiciele Spółdzielni,
Wspólnot Mieszkaniowych
W związku z możliwością ubiegania się w trybie konkursowym przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 -2013, Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym szczególnie dotyczących usuwania i utylizacji azbestu oraz zastępowania azbestowych elementów budynków wielorodzinnych mieszkalnych materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka.
Urząd Miasta Katowice, zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się: dnia 29 listopada 2007 (czwartek) w sali nr 209, przy ul. Młyńskiej 4, w godz. 9.00-12.00.
Uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do dnia 26 listopada 2007, poprzez wysłanie e-maila na adres: zawierającego: imię i nazwisko osoby zainteresowanej, nazwę reprezentowanej instytucji, adres oraz telefon kontaktowy.
#3 | anonim dnia 09.12.2007 23:33
POZOSTAŁO TYLKO NA...Ć I ZGASIĆ ŚWIATŁO !!!!
#4 | abc dnia 09.12.2007 18:20
Na stronie UM zamieszczono Strategię Rozwoju Miasta Sosnowca do 2020 roku.
Strategia zawiera procedurę jej aktualizacji i monitorowania przez samorząd z udziałem
Przedstawicieli mieszkańców/str.25/
Pkt.2 ,, ............. każdy mieszkaniec ma niczym nieograniczoną możliwość zgłaszania swoich wniosków, propozycji ,uwag i opinii odnośnie Strategii ........r1;


Wypowiedzi na temat strategii mieszkańcy miasta mogą kierować TAKŻE do gazety ,,Kurier Miejskir1;- tak przy okazji pytanie ; czy Kurier Miejski będzie finansowany z kasy miejskiej do 2020 roku ????????
Warto zapoznać się z pozostałymi punktami , a zwłaszcza pkt.4/polecam/
3.Mieszkańcy miasta zgłaszający wniosek , propozycję lub opinię , mogą czy to z własnej inicjatywy, czy to na zaproszenie członków Rady Miejskiej , uczestniczyć aktywnie posiedzeniach i obradach Komisji Rady Miejskiej oraz brać udział sesjach Rady Miejskiej i wypowiadać swoje opinie oraz udzielać wypowiedzi na temat swoich prezentowanych idei , pomysłów oraz wniosków .
4.Opinie mieszkańców miasta wnoszone formalnie pod adresy wskazane wyżej będą zbierane i przekazywane w celu przeprowadzenia krytycznej oceny co do zasadności jak i możliwości jego realizacji kolejno przez;
a) Prezydenta Miasta
Cool Komisje Rady Miejskiej
c) Na sesjach Rady Miejskiej

Pkt. 5 r11;polecam do przeczytania
CEL STRATEGICZNY r11; REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH
/str.35/ piorytet B.4 Poprawa warunków mieszkaniowych
/str.42/kierunki działań; 4.2. wsparcie inicjatyw lokalnych zmierzających do podniesienia standardów substancji mieszkaniowej oraz zwiększenia ilości zasobów mieszkaniowych
Strategia zawiera piorytety i kierunki działań r11; str.47
E.3.1. rewitalizacja zdegradowanych osiedli miejskich, dzielnic i kwatałów zabudowy
E.3.2. architektoniczna i funkcjonalna rewaloryzacja zabudowy.

Strategia ma znaczenie ogólne i perspektywiczne r11; brak lokalnego programu rewitalizacji
który powinien zawierać poszczególne etapy procesu planowania i tego właśnie musimy się domagać tylko od kogo od Pana Prezydenta, czy od Rady Miasta ???

#5 | anonim dnia 09.12.2007 10:55
co raz większa cenzura tu jest
#6 | BODZIO dnia 09.12.2007 10:13
Czy ten tekst poddany już został "będzińskiej cenzurze"? Jeśli nie, to jutro może zostać usunięty jako JATRZĄCY.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney