Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Pismo Ministra Finansów...

Prezentujemy Pismo Ministra Finansów w sprawie jawności gospodarki środkami publicznymi z dnia 25 maja 2006r. (STl-4834-598/06), skierowane do Prezesów Regionalnych Izb Obrachunkowych.
Warszawa 25 maja 2006r.


Panie, Panowie Prezesi

Regionalnych Izb Obrachunkowych

wszyscy
W związku z licznymi wątpliwościami i zapytaniami jednostek samorządu terytorialnego, dotyczącymi interpretacji przepisu art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), przedstawiam poniżej stanowisko Ministra Finansów w tej sprawie:


Przepis art. 14 ustawy o finansach publicznych określa obowiązki zarządu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z zasad jawności i przejrzystości finansów publicznych zawartych w Rozdziale 2 ustawy.


W ramach realizacji zasady jawności gospodarowania środkami publicznymi, zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany, między innymi, do podawania do publicznej wiadomości:


· wykazu udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymieniem podmiotów,

których gwarancje i poręczenia dotyczą,
· wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty (dotyczy opłat publicznoprawnych),

· wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej (dotyczy wszystkich jednostek, którym udzielono pomocy)


Omawiany przepis nałożył na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) starostów i marszałków województw obowiązek służący realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych - tej samej zasady - którą Minister Finansów
realizuje w sposób określony wart. 13. W przypadku informacji, które Minister Finansów obowiązany jest podać do publicznej wiadomości, ustawa określa, że wykaz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, którym umorzono zaległości
podatkowe ( ... ) powinien wskazywać wysokość umorzonych (znacznych) kwot oraz przyczyny umorzenia. Natomiast wysokość i sposób ustalania kwot oraz sposób podawania do publicznej wiadomości, z uwzględnieniem podmiotów, których informacje dotyczą, zostanie określony w rozporządzeniu Rady Ministrów.


Przepis art. 14 ustawy o finansach publicznych nie zawiera szczegółowych regulacji, dotyczących obowiązku podawania do publicznej wiadomości wykazu, sporządzanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o którym mowa w pkt 2 lit. d, e i f. Ustawa określa jedynie termin, w jakim mają one być podawane do
publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 14 pkt 2 - informację obejmującą ww. wykaz, zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości za rok budżetowy - w terminie do dnia 31 maja roku następnego.


Zgodnie z art. 12 ustawy o finansach publicznych gospodarka środkami publicznymi jest jawna. Zasada jawności gospodarowania środkami publicznymi jest realizowana, między innymi, przez jawność debaty nad sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego i udostępnianie wykazu podmiotów,
którym została umorzona należność wobec jednostki samorządu terytorialnego.


Skoro więc ustawodawca zadecydował o wprowadzeniu ogólnej zasady jawności, jako obligatoryjnej w działalności jednostek samorządu terytorialnego, to są one obowiązane ją respektować, natomiast ustalenie sposobu realizacji tej zasady należy już do organów jednostek samorządu terytorialnego, przy uwzględnieniu
powszechnie obowiązujących przepisów.


Zgodnie z ustawami "ustrojowymi" jednostki samorządu terytorialnego samodzielnie prowadzą gospodarkę finansową, w ramach budżetu. Odpowiedzialnym za realizację budżetu jest organ wykonawczy. W ramach wykonywania budżetu wójt, burmistrz
(prezydent miasta), starosta oraz marszałek województwa powinien podejmować różnego rodzaju działania, zmierzające do prawidłowej i terminowej realizacji zadań, objętych tym budżetem.


Informacje zawarte w podanym do wiadomości publicznej wykazie, o którym mowa wart. 14 pkt 2 lit. d, e i f ustawy o finansach publicznych, powinny umożliwiać identyfikację podmiotów, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z innych ustaw (między innymi o ochronie danych osobowych, ochronie informacji niejawnych, o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy - Ordynacja podatkowa).


Przy ustalaniu zasad sporządzania i podawania do publicznej wiadomości omawianego wykazu należy zwrócić uwagę na:


· przepis art. 293 § l ustawy - Ordynacja podatkowa, w myśl którego indywidualne dane zawarte w deklaracjach i innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów stanowią tajemnicę skarbową. Przepis art. 298 tej ustawy enumeratywnie wskazuje podmioty, którym organy podatkowe udostępniają akta spraw podatkowych nie zawierających jednak informacji, o których mowa w art. 182 Ordynacji podatkowej, natomiast pkt 7 tego przepisu umożliwia udostępnianie akt spraw podatkowych innym organom - w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych ustawach. Zgodnie z art. 299 § 2 ustawy -
Ordynacja podatkowa, organy podatkowe zobowiązane są do udostępniania informacji z akt spraw podatkowych - w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Wymogi art. 299 § 2 spełnia przepis art. 14 pkt 2 lit. d. e i f, który jest przepisem szczególnym, nakładającym na wójta obowiązek podania do publicznej wiadomości przedmiotowego wykazu.


· przepis art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291), który stanowi, że informacje dotyczące beneficjenta pomocy publicznej oraz podmiotu ubiegającego się o pomoc, z wyjątkiem informacji o wielkości i formie udzielonej
mu pomocy oraz o jej przeznaczeniu, podstawie prawnej a także podmiotach udzielających pomocy, są objęte tajemnicą służbową w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.


Z uwagi na fakt, iż ustawa o finansach publicznych nie zawiera przepisów przejściowych pozwalających na stosowanie przepisów tego artykułu dopiero w roku następnym od dnia wejścia w życie ustawy o finansach publicznych (dzień 1 stycznia 2006 r.) - wykazy powinny być sporządzane i podawane do publicznej
wiadomości w terminie określonym wart. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.


Skoro ustawa o finansach publicznych nie określa sposobu i miejsca publikacji informacji, o których mowa w art. 14, pozostawiając ich ustalenie organom jednostek samorządu terytorialnego - to należy przyjąć, że informacje zarządu
jednostki samorządu terytorialnego, które są przeznaczone dla mieszkańców danej jednostki samorządu, powinny być ogłaszane w sposób przyjęty zwyczajowo.źródło: http://www.lublin.rio.gov.pl/informacje/teksty/2006-05-25/tekst.htm

Autor: Redakcja | 21/11/2008
Komentarze
#1 | anonim dnia 24.11.2008 21:29
Prawo dostępu do informacji publicznej wynika wprost z przepisu art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Prawo do informacji publicznej jest jednym z praw człowieka, a zapisanie tego prawa w Konstytucji jest odzwierciedleniem wagi jaką przypisuje się jawności działania organów państwa i wydatkowania publicznych pieniędzy w demokratycznych państwie.

Zgodnie z przepisem art. 61 ust. 4 Konstytucji tryb udostępniania informacji uregulowany został w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Prawo do informacji publicznej uregulowane jest w przepisach prawa międzynarodowego, w tym w artykule 10 ust. 2 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, który zapewnia obywatelom państw, które ratyfikowały konwencję: « wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. »

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. szczegółowe informacje dotyczące zawartości oraz wyglądu stron internetowych Biuletynu Informacji Publicznej, który jest głównym źródłem informacji publicznych m. in. zobowiązanych do ich udostępniania urzędów i instytucji publicznych, zostały ujęte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

#2 | anonim dnia 24.11.2008 20:58
Tajemnica przedsiębiorstwa r11; są to wszystkie nieujawnione informacje podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą, które dotyczą informacji technicznych,
technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających
wartość gospodarczą, w tym informacje handlowe, powstałe w wyniku podejmowania współpracy
z innymi przedsiębiorcami.
AKTUALNE ORZECZNICTWO
Zobacz w zakładce orzecznictwo: Postanowienie Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 10 stycznia 1994 r., sygnatura akt: II SA/Kr 1396/04".
W sprawie, w której odmowa udzielenia informacji opierała się, między innymi, na tajemnicy handlowej przedsiębiorstwa konkurencyjnego wobec skarżącego, nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego, który nie jest właściwy do rozpatrywania takiej sprawy.
Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
Sygnatura akt: II SA/Kr 1396/04
Data wydania: 10 stycznia 2005 r.
Skład orzekający:
Brachel-Ziaja Małgorzata
Dobosz Izabela /sprawozdawca/
Kotulski Mariusz
Sentencja
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2005 r. w sprawie ze skargi Andrzeja B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 15 września 2004 r., (...) w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji postanawia: skargę odrzucić.
Uzasadnienie
Decyzją Starosty B. z 15.09.2004 r. (...) odmówiono Andrzejowi B. udostępnienia informacji publicznej w części dotyczącej "dokumentacji dotyczącej wszczęcia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia dla PFK "G" S.A," oraz "załączników graficznych" do decyzji o pozwoleniu na budowę wyżej wymienionego gazociągu, (...) z dnia 11.12.2003 r.
Decyzję wydano w oparciu o art. 20 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 1 lit. "b" i ust 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 ze zm.), art. 104 Kpa oraz art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.)
Decyzją Samorządowego Kolegiom Odwoławczego w K. z 30.04.2004r. (...) uchylono zaskarżoną decyzję w całości i przekazano do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.
Decyzją Starosty B. z 7.06.2004 r., (...), wydaną na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1 lit. "b" oraz ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 ze zm.), na podstawie art. 1 ust. 2, art. 5 ust. "1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.), w związku z art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2003 nr 153 poz. 1503 ze zm.) oraz art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i pkt 6 oraz ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2000 nr 80 poz. 904 ze zm.) oraz art. 104 Kpa odmówiono Andrzejowi B. udostępnienia informacji, o której wcześniej była mowa, powołując się m.in. na tajemnicę przedsiębiorstwa.
Decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z 15.09.2004 r. (...), wydaną na podstawie art. 138 par. 1 pkt 1 Kpa i art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) w zw. z art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust, 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 ze zm.) utrzymano w mocy zaskarżoną decyzję. W DECYZJI POWOŁANO SIĘ M.IN. NA SKŁADANE W TOKU POSTĘPOWANIA PRZEZ FIRMĘ "G" S.A. ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE NIEUJAWNIENIA INFORMACJI STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W SZCZEGÓLNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ, TRASY PRZEBIEGU GAZOCIĄGU, TREŚCI PODPISANYCH UMÓW I INNYCH DOKUMENTÓW FORMALNO-PRAWNYCH.
Ujawnienie zastrzeżonych informacji mogłoby doprowadzić do pogorszenia pozycji konkurencyjnej firmy i wymiernych strat finansowych. Powołano się również na postanowienie Sądu Okręgowego w O. z 21.03.2003 r. (...) o zabezpieczeniu powództwa przez zakazanie pozwanemu A i M. B. Zakład Przedsiębiorstwa i Usług Technicznych Spółka jawna w O. korzystania z należącej do powoda dokumentacji pod nazwą "Koncepcja Programowo-Przestrzenna dotycząca odprowadzenia gazu do rejonu P." i wynikających z tej dokumentacji informacji, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie. Jak wynika z akt wniosek o uchylenie prawomocnego zarządzenia tymczasowego z 13.11.2003 r. został w dniu 21.09.2004 r. oddalony przez Sąd Okręgowy w O. (...).
W skardze do Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego Andrzej B. wnosi o uchylenie powyższej decyzji i nakazanie Staroście B. udostępnienie dokumentów publicznych, o których mowa w złożonym wniosku. Powołuje się na treść ustawy o dostępie informacji publicznej, z której wywodzi swoje prawo. Twierdzi, że w niniejszej sprawie nie toczy się żadne postępowanie sądowe, a jedyne postępowanie, o którym mowa w zaskarżonej decyzji dotyczy spraw związanych z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez Burmistrza Miasta i Gminy P., Skarżący powołuje się również na definicję "informacji publicznej" zawartą w wyroku WSA w Warszawie (II SA/Wa 46/04).
W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. wnosi o jej oddalenie podtrzymując argumenty, o których mowa w zaskarżonej decyzji.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198) przewiduje w art. 22 ust. 1, iż podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na odmowę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa i statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji". Strona ma prawo wystąpić zgodnie z art. 22 ust. 3 tejże ustawy z powództwem do sądu powszechnego, którym jest sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę podmiotu, który odmówił udzielenia informacji publicznej.
W wyroku NSA w Warszawie z dnia 8 lipca 2003 r. (II SA 1306/03 - Monitor Prawniczy 2003 nr 19 str. 868) stwierdzono, że "jeżeli podstawą odmowy udzielenia informacji jest prawo do prywatności osoby fizycznej, stronie ubiegającej się o taką informację nie przysługuje skarga do NSA na decyzję ostateczną organu, odmawiającą jej udostępnienia, gdyż sąd ten nie jest właściwy do rozpoznawania takiej sprawy. (...)
Unormowanie art. 22 ust. 1 i 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Zatem niezgodne z treścią tego przepisu pouczenie strony przez organ o prawie wniesienia skargi na wyżej wymienioną decyzję ostateczną organu do NSA, nie ma wpływu na jego zastosowanie".
Sąd orzekający w niniejszej sprawie jest zdania, że wyrok ten jest aktualny w obecnym stanie prawnym. Podziela także poglądy wyrażone w powyższym wyroku, a zwłaszcza to stanowisko, że w takich sytuacjach nie ma mowy o dwutorowości postępowania sądowego (przed sądem powszechnym i administracyjnym).
Jest również zdania, że identycznie należy postępować w sytuacji, gdy podstawą odmowy udostępnienia informacji nie jest żadna z czterech tajemnic wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (tj. tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa i statystyczna).
Toteż w niniejszej sprawie, gdzie odmowa udzielenia informacji opierała się m.in. na tajemnicy przedsiębiorstwa konkurencyjnego wobec skarżącego (jak wynika z akt sprawy toczy on przed sądem powszechnym spór z firmą PFK "G" S.A.) również nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego, gdyż sąd ten nie jest właściwy do rozpoznania takiej sprawy. Identycznie też, jak w powołanym wyżej wyroku, należy odnieść się do błędnego pouczenia strony, zawartego w zaskarżonej decyzji.
Z powyższych względów skargę należało odrzucić na podstawie art. 58 par. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153 poz. 1270).
Dodano: 2008-04-03 12:41:00
#3 | @@@ dnia 24.11.2008 18:59
Pytanie są ważne i Prezydent Górski bezwzględnie powinien na nie odpowiedzieć. Dokładnie co do złotówki, ile podarowano tej firmie. Dodatkowo chcielibyćmy wiedzieć o innych formach pomocy publicznej dla tej firmy oraz kto z rodziny prezydentów miasta jest w niej zatrudniony.
#4 | mieszkaniec ,jak wielu innych dnia 24.11.2008 16:26
W jakiej wysokości były umorzenia w poszczególnych latach ?
Przez ile lat mieszkańcy swoim kosztem(t.j.dziur w ulicach,chodnikach,brudzie,zaniedbaniach w remontach budynków) utrzymywali CTL ???
Czy Górski jest w stanie (z własnej kieszeni) zwrócić te miliony ????
#5 | Arturo dnia 24.11.2008 15:57
no to ile w końcu było tych umorzeń? chcemy w końcu wiedzieć na co idą nasze podatki?
#6 | anonim dnia 23.11.2008 10:36
jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi...
#7 | anonim dnia 23.11.2008 07:40
Czy maczki nie zalegają z opłatą za wodę ????
#8 | anonim dnia 23.11.2008 07:17
jego żona też tam pracuje???
#9 | fiction dnia 22.11.2008 22:10
W sosnowcu huczy o interesach vice...z maczki...nnadchodzi pora wyjaśnienia tych i wielu innych spraw..
#10 | ludek dnia 22.11.2008 21:25
,,Pora ich poinformować, że za rok będą mogli wydawać u nas swoje pieniądze. ";-))))))))))))))
Oj ,jak tylko by coś się udało... to nastąpi reakcja łańcuchowa ;-)
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney