Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


List „Zielonego Ringu Przemszy” do Prezydenta Górskiego

Prezydent Miasta SosnowcaOdpowiedź Pana na zarzuty Związku Stowarzyszeń „Zielony Ring Przemszy”, napisane w liście otwartym do Pana, a które tak licznie poparli mieszkańcy Sosnowca, podpisując listy protestacyjne przeciwko tworzeniu składowiska odpadów na wyrobisku piaskowym Bór Wschód na terenie byłej kopalni piasku Maczki-Bór i skażaniu wód podziemnych - jest oparta na przepisach prawnych z innej epoki. Epoka ta nazywa się Realny Socjalizm.
Pan z zarządem miasta i urzędnikami samorządowymi, żyje jeszcze tą epoką i opiera swoje działania na prawach ustanowionych w tej odeszłej już do historii epoce – co jest kuriozalne, bezprawne i wysoce szkodliwe.
Dowodem jest powoływanie się na akty prawne z czasów tzw. dekady Gierka.

A tak na marginesie- to Edward Gierek gdyby żył byłby zaszokowany tym co władze miasta i min Pan zrobiliście z terenem otaczającym jego ulubiony z dawnych lat ośrodek wypoczynku sobotnio-niedzielnego tj. ”Skałkę”.W 1997r nowe państwo polskie otrzymało od Sejmu RP nową Konstytucję , która jako Ustawa Zasadnicza jest podstawą nowego ustroju państwa i w którym to ochrona środowiska ma szczególne znaczenie o wiele ważniejsze niż w poprzednim systemie. Konstytucja jest podstawą ustroju państwa wszystkie inne akty prawne muszą być z nią zgodne w przeciwnym wypadku akty prawne niezgodne z nią nie są stosowane(lex superior derogat legi inferiori).

Państwa demokratyczne w którym prawa i wolności obywatelskie są normą a nie fikcją - jak to było za dekady Gierka w której panoszył się system totalitarny, duszący większość tych swobód – tworzą system obywatelski, gdzie organizacje pozarządowe- społeczne odgrywają bardzo ważną rolę inicjującą i kontrolną.
Z odpowiedzi na ten list otwarty wynika, że w swoich działaniach kieruje się Pan nie tylko prawem z minionej skompromitowanej epoki ale również pomija Pan fakt, że w roku 2004 Polska została przyjęta do Unii Europejskiej i przyjęła wiele jej aktów prawnych w tym Ramową Dyrektywę Wodną, która został inkorporowana do polskiego systemu prawnego.

W związku z czym w Polsce obowiązują akty prawne, które otaczają szczególną ochroną wody podziemne. Powoływanie się więc na decyzje administracyjne, które są sprzeczne z tymi aktami jest obliczone na to ,że większość obywateli nie rozeznaje się w normach prawnych a urzędnicy mogą tworzyć decyzje administracyjne niezgodne z Konstytucją i innymi aktami prawnymi. A więc wg Pana nie prawa Rzeczypospolitej Polskiej - tylko decyzje administracyjne należy stosować, gdyż są one ważniejsze!

Jest to zamach na porządek prawny państwa i dobro publiczne milionów Polaków.
Pańskie stwierdzenie, że Główny Zbiornik Podziemnych Wód „Biskupi Bór” ma wody III klasy czystości, jest nieprawdą. Natomiast prawdą jest to o czym informuje zatwierdzony Uchwałą RM Sosnowca „Program Ochrony Środowiska dla miasta Sosnowca” na lata 2004-2015 a opracowany przez Państwowy Instytut Geologiczny - na str.46 informuje on:

„GZWP nr453 Biskupi Bór. Jednostka ma charakter odkryty a budujące ją utwory są bardzo chłonne. Wody w tym zbiorniku są monitorowane na punkcie poza terenem miasta(rejon Jaworzna Szczakowej). Są to wody typu SO4-HCO3-Ca-Mg w klasie Ib (wody o wysokiej czystości).”

Poza tym Panie Prezydencie pańscy urzędnicy nie rozróżniają odpadów niebezpiecznych w ogóle ( czyli ujętych w katalogu) od odpadów niebezpiecznych głównie dla wody a takimi są skały płonne wydobywane na powierzchnię przez kopalnie razem z węglem i które w zetknięciu z wodą tworzą w dużym stężeniu chlorki i siarczany. Do nich również należą deponowane w wyrobisku muły z flotacji węgla, żużle i popioły z elektrowni węglowych nie wspominając o wcześniej składowanych osadach z okolicznych miejskich oczyszczalni ścieków.

To co Pan i Pana urzędnicy nazywają rekultywacją nie mieści się w definicji rekultywacji określonej precyzyjnie w przepisach prawnych , natomiast można ten proceder nazwać degradacją środowiska naturalnego w tym przede wszystkim środowiska wodnego.
Powoływanie się również na wnioski, które zostały wypisane w Ekspertyzie UŚ a które są sprzeczne z faktami i to z faktami zarejestrowanymi w tejże Ekspertyzie nie jest żadnym dowodem tylko manipulacją.

FAKTY są następujące:

1.Stopa zwałowiska odpadów jest zanurzona w wodach podziemnych. Potwierdza to wizja lokalna, zdjęcia, film TVP i nawet w/w Ekspertyza – co jednoznacznie potwierdza, że przy tego typu odpadach musi nastąpić skażenie wód podziemnych.

2.Pisma Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Ekspertyza potwierdzają, że zanieczyszczenie różnymi związkami chemicznymi wód otaczających zwałowisko (czyli wód podziemnych) dwukrotnie wzrosło a stężenie chlorków i siarczanów przekroczyło normy maksymalne.

3.Ujęcie wody pitnej „Jęzor” będące na majątku Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu nie jest eksploatowane z powodu niebezpieczeństwa jego skażenia składowanymi odpadami przez Spółkę z o.o. CTL Maczki-Bór.W związku z powyższym cała argumentacja pomijająca te niezbite fakty jest nic nie warta, gdyż opiera się na decyzjach administracyjnych na chciejstwie urzędników a nie na faktach.
Działalność Spółki z o.o. CTL Maczki-Bór w świetle powyższych faktów łamie polskie i unijne prawo powodując jednocześnie miliardowe straty gospodarcze ze szkodą dla mieszkańców aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej.Wiceprezes___________Prezes

Stefan Piętka_________Włodzimierz Wieczorek
Związek Stowarzyszeń

„Zielony Ring Przemszy”

Sławków, Rynek 10Autor: Redakcja | 23/11/2008
Komentarze
#1 | wojtkowa dnia 27.11.2008 16:00
przejdzie .
#2 | wojciech dnia 27.11.2008 10:21
a ja mam trochę katar
#3 | anonim dnia 26.11.2008 06:25
zdrowi !
#4 | lis dnia 25.11.2008 19:37
a poza tym to wszyscy zdrowi...
#5 | do przodu dnia 24.11.2008 20:40
,,Uchylenie, zmiana lub stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji administracyjnej.
Uchylenia lub zmiany decyzji dokonuje organ, który ją wydał lub organ wyższego stopnia, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Jeżeli na mocy ostatecznej decyzji strona nabyła prawo, wówczas decyzja może być uchylona. Dzieje się tak, jeżeli: ·przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; ·strona wyraziła na to zgodę, a przepisy szczególne nie sprzeciwiają się temu. Stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji administracyjnej dokonuje organ wyższego stopnia (jeżeli decyzję wydał naczelny organ administracji, to ten sam organ, który ją wydał). Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu jeżeli zaszła jedna z okoliczności wymienionych w kodeksie postępowania administracyjnego."

#6 | ludek dnia 24.11.2008 20:28
Czy te decyzje są ostateczne ???,czy wydane tylko przez Górskiego ???
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney