Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Jeszcze o kontroli CBA

Prezentujemy Wystąpienie pokontrolne Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które wpłynęło do Rady Miejskiej w ubiegłym miesiącu i spowodowało lekkie trzęsienie ziemi na sosnowieckiej scence politycznej.

Lektura Wystąpienia pokontrolnego nie nastraja optymistycznie. Na 6 (sześć) skontrolowanych postępowań przetargowych, tylko do 2 kontrolujący nie mają zastrzeżeń. W pozostałych 4 przetargach ujawniono 13 nieprawidłowości.Wystąpienie pokontrolneNa podstawie art.13 ust.1 pkt. 2 w związku z art. 2 ust 1 pkt. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 708 i Nr 158, poz. 1122 ze zm.), funkcjonariusze Zarządu Operacji Regionalnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatura w Katowicach przeprowadzili w Urzędzie Miasta w Sosnowcu kontrolę wybranych postępowań przetargowych, przeprowadzonych przez Urząd Miasta w Sosnowcu w latach 2004-2007, oraz działań związanych z wydatkowaniem dotacji pochodzących ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 23.10.2008 r. na podstawie art. 46 ust. 1 pkt. 2 pkt. b ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 708 1 Nr 158, poz. 1122 ze zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.Kontrolujący oceniając prawidłowość udzielania zamówień publicznych przez Urząd Miasta Sosnowiec stwierdzili następujące nieprawidłowości:

• brak oświadczeń członków komisji przetargowej składanych na druku ZP 11;

• niezgodne z prawem oszacowania wartości przedmiotu zamówienia;

• wadliwy sposób opisu warunków udziału w postępowaniu;

• wadliwe wykluczenie wykonawcy z postępowania;

• naruszenie zasady równego traktowania wykonawców;

• rozstrzygnięcie postępowania przetargowego dotkniętego sankcją nieważności;

• wybór oferty podlegającej odrzuceniu.I.

W postępowaniu dotyczącym przebudowy wiaduktu nr 2 DK86 i DK94 w Sosnowcu:

• Naruszenie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu postępowania o zamówienie publiczne oraz dodatkowych wymagań, którym musi odpowiadać protokół (Dz.U.03.116.1101 z późniejszymi zmianami).

Wbrew zapisom w.w. rozporządzenia zamawiający nie odebrał oświadczenia od członka komisji przetargowej na druku ZP 11.

• Zamawiający naruszył art. 35 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, iż, ustalenia wartości zamówienia dokonuje się też wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane”.
Pomiędzy ustaleniem wartości zamówienia tj. dniem 12.10.2003 r. a dniem wszczęcia postępowania tj. 15.06.2004 r. minęło więcej czasu niż wskazane w przepisie 6 miesięcy.

• Zamawiający naruszył art. 33 ustawy Prawo zamówień publicznych przy sporządzaniu wniosku o wyrażenie zgody na zastosowanie trybu negocjacji bez ogłoszenia. Przepis art. 33 ust. 1 stanowi, że wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie: kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Z dokonanych ustaleń wynika, ze zamawiający w chwili kierowania wniosku do Prezesa UZP, nie posiadał aktualnego kosztorysu inwestorskiego.II.

W postępowaniu dotyczącym przebudowy i remontu ul. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu:

• Naruszenie treści art. 41 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych w przedmiotowym postępowaniu.

W ogłoszeniu o zamówieniu umieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 87 z dnia 2004.06.02 oraz w ogłoszeniu umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Sosnowcu, zamawiający nie dokonał opisu warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, zgodnie z wymogiem wskazanym w art. 41 ust. 1 pkt. 7 ustawy.

• Zamawiający w protokole postępowania o udzielenie zamówienia druk ZP -1, w pkt. 2 nie wskazał w jakim dniu dokonano ustalenia wartości zamówienia oraz osoby dokonującej ustalenia wartości zamówienia.

Zaniechanie zamawiającego polegające na pominięciu obligatoryjnej treści protokołu narusza Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 646).

• Zamawiający przedłużając termin realizacji zamówienia wykonawcy, który jednocześnie otrzymał maksymalna ilość punktów w kryterium termin wykonania zamówienia naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców wskazane w art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

• Zamawiający wykluczając wykonawcy „Energopol - Południe S.A” ul. Jedności 2, 41-208 Sosnowiec naruszył art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepis art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp dotyczy niezgodności treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).

Zamawiający odrzucił oferty wykonawcy, której forma nie odpowiadała warunkom wskazanym w siwz co jest sprzeczne z cytowanym przepisem.


III.

W postępowaniu dotyczącym rozbudowy składowiska odpadów komunalnych przy ul. Grenadierow w Sosnowcu - II etap I kwatera:

• Zamawiający niezgodnie z przepisami faworyzuje wykonawców uczestniczących w postępowaniu na zasadzie powołanego w tym celu konsorcjum nad podmiotami startującymi w przetargu w pojedynkę. Postępowanie zamawiającego stanowi naruszenie art. 7 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zasada równego traktowania ubiegających się o zamówienie oznacza, że bez wpływu na dokonany wybór powinien pozostać status wykonawcy.

• Naruszenie treści art. 41 ust 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie, z którym ogłoszenie o zamówieniu zawiera m.in.: opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

W ogłoszeniu o zamówieniu umieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 88 z dnia 2004.06.03 oraz w ogłoszeniu umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Sosnowcu, zamawiający nie dokonał opisu warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

• Zamawiający naruszył art. 24 ust 2 pkt. 2 ustawy Pzp poprzez wybranie oferty firmy “Nadodrzańskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne EKOMEL” Sp. z o.o. Przepis art. 24 ust. 2 pkt. 3 stanowi, iż z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków. Wybrany wykonawca nie złożył dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

• Stwierdzono naruszenie art. 93 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej ważnej oferty, więc zgodnie z dyspozycją w/w przepisu postępowanie powinno zostać unieważnione.


IV.

W postępowaniu dotyczącym regulacji potoku Dańdówka w Sosnowcu dla ochrony przed powodzią:

• Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty z naruszeniem art. 89 ust 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Przepis ten stanowi, ze zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny.
Oferta uznana za najkorzystniejszą, zawiera błędną stawkę podatku VAT, co zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych winno skutkować jej odrzuceniem.

• Zamawiający naruszył art. 89 ust 1 pkt. 2 Pzp odrzucając oferty dwóch wykonawców uznając, że ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający błędnie potraktował zabezpieczenie środków finansowych na koszt ekspertyzy bud. nr 162 i 164 jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przez co dokonał bezzasadnego odrzucenia ofert.Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Centralne Biuro Antykorupcyjne wnosi o:

Udzielanie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem:

• rzetelnej oceny ofert i ich zgodności z wymaganymi warunkami postępowania;

• odbierania od wszystkich osób uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosownych oświadczeń o niepodleganiu wykluczeniu;

• właściwego ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.
Na podstawie art. 46 ust . 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2006r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708 z późn. zm.) proszę o przedstawienie informacji o sposobie i zakresie wykorzystania powyższych uwag i wnioskówAutor: Redakcja | 03/03/2009
Komentarze
#1 | Zbiniu dnia 08.03.2009 19:51
Ja na uwadze tzw. gminne miejsca pracy.
#2 | @zbinu dnia 08.03.2009 08:41
a co to komu preszkadza, że ktoś jest przedstawicielem tej czy innej firmy, najważniejsze, że jest blisko kilenta i to od wielu lat, kielnt oszczędza czas i pieniądze! Pozatym na pewno załatwi sprawę. Cierpi na tym tylko konkurencja lub jej brak!
#3 | Zbiniu dnia 07.03.2009 22:02
W Sosnowcu pieniądze i miejsca pracy traktowane są , jako kantory do innej,
prywatnej działalności zarobkowej w godzinach opłacanych przez
podatników.
#4 | Mirka dnia 07.03.2009 17:55
Co do jednej osoby jestem pewna, że jest "czysta" - to plastyk miejski!
#5 | @iqsebcio dnia 07.03.2009 16:59
Przekręty też są w MZUiM Sosnowiec.
CO na to sprawdzony gospodarz.
#6 | iqsebcio dnia 07.03.2009 11:25
Sprawdźcie też przekręty w RPWiK, które należy pod UM, a zwłaszcza zarząd i radę nadzorczą!
#7 | Krzycho dnia 06.03.2009 17:13
Czy sprawdzono wpływy na konta ( w tym konta rodziny bliskiej i dalszej) osób odpowiedzialnych za przetargi?
#8 | Matusz dnia 05.03.2009 14:29
Pisałem już o tym w wierszach...
#9 | ciekawski dnia 05.03.2009 14:03
https://cba.gov.p...gloszenie/

ciekawe, kiedy przyjdzie czas na ustawiane konkursy w urzędach, starostwach? Trzeba rozpędzić tą swołocz
#10 | anonim dnia 05.03.2009 05:54
Wniosek jest prosty i oczywisty!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney