Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj













Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


KOLEJNA INTERPELACJA POSŁA JAROSŁAWA PIĘTY!

W ostatnich dniach, w związku z uchwaleniem przez Radę Miejską w Sosnowcu Apelu o podjęcie prac legislacyjnych, wprowadzających możliwość dofinansowania rodzin zastępczych przez samorządy lokalne, poseł Jarosław Pięta wystosował do Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego
interpelację w tej sprawie.



Pragnieniem sosnowieckich radnych oraz posła
Pięty jest prawne dopuszczenie możliwości, aby powiaty i gminy mogły wspomagać ze środków własnych rodziny zastępcze (ponad środki wynikające z zapisów ustawy o pomocy społecznej, które są niewystarczające).

Tekst interpelacji posła Jarosława Pięty przedstawiamy poniżej.



INTERPELACJA



W sprawie: podjęcia stosownych prac legislacyjnych, wprowadzających możliwość dofinansowania rodzin zastępczych przez samorządy lokalne




Szanowna Pani Minister!



8 października 2008 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił Rok 2009 – Rokiem Rodziny Zastępczej. Tym bardziej ubolewam, że polskie rodziny zastępcze wciąż zmagają się z ubóstwem, brakiem perspektyw edukacyjnych i środków na ochronę zdrowia swoich członków, spowodowanym niedostatecznym dofinansowaniem, ustalonym zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z dn.15.04.2004, Nr 64, poz. 593, z późn. zm.). Wiem, że Ministerstwo Pracy prowadzi prace nad wdrożeniem zmian w tej dziedzinie, obejmujących szerszą grupę spraw; nie wiadomo jednak, czy i kiedy zostaną one pozytywnie zakończone przyjęciem stosownych przepisów.



Tymczasem powiaty i gminy mogłyby już dzisiaj wspomóc ze środków własnych rodziny zastępcze, ponad środki wynikające z dotychczasowych zapisów ustawy o pomocy społecznej, gdyby w odpowiednich przepisach wprowadzić niewielkie zmiany, dopuszczające taką możliwość. Chciałbym podkreślić, że powyższa interpelacja została zainspirowana przez same samorządy (m.in. Radę Miejską w Sosnowcu), które z własnych funduszy chciałyby jak najszybciej wspomóc potrzebujące rodziny zastępcze ze swojego terenu.



W związku z powyższym, proszę Panią Minister o rozpatrzenie możliwości dodania w ustawie o pomocy społecznej następującego artykułu:

„art. 78a.


Rada powiatu (gminy) w drodze uchwały może podnieść kwoty pomocy pieniężnej wszystkich bądź niektórych pozycji, o których mowa w art. 78. Podwyższenie kwot finansowane jest ze środków własnych powiatu (gminy). Wysokość takiej dodatkowej pomocy pieniężnej może być zróżnicowana i uwarunkowana spełnieniem określonych wymogów, ujętych w uchwale rady powiatu (gminy).”



Chciałbym również zapytać Panią Minister, na jakim etapie są prowadzone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prace nad zmianą ustawy o pomocy społecznej? Czy istnieje możliwość przyspieszenia prac nad zmianami w istniejącej ustawie? Jestem przekonany, że każdy miesiąc jest w tej sytuacji dla rodzin zastępczych na wagę złota.





Z poważaniem,



Jarosław Pięta




Autor: Piotr Dudała | 02/04/2009
Komentarze
#1 | trla dnia 05.04.2009 11:48
niech sie zajmie czyms istotnym,a nie nabija sobie statystyki
#2 | anonim dnia 05.04.2009 07:41
hmmm bo ty zawsze mało widzisz...po prostu jesteś krótkowzroczny
#3 | Boromir dnia 04.04.2009 20:51
hmmmm, nie widze zadnej interpelacji ws. boiska w Szczekocinach??
#4 | Jarosława dnia 03.04.2009 22:20
Krótko mówiąc - odwalił chłop kawał porządnej, nikomu nie potrzebnej roboty. Nagadał się że ho, ho. A jaki szeroki zakres tematyczny, toż to prawie przysłowiowy "omnibus", zabiera glos na każdy temat i w każdej sprawie. Niedługo prześcignie, słynnego polityka, męża stanu znanego jako premiera czterech ustaw i pogrzebu / kopalni zagłębiowskich /
A tak na serio i bez pierdół - mam pytanie do biografów działań naszego posła - jaki był i jest SKUTEK - tych dziesiatkow interpelacji ? Czy mamy go podziwiać że "chciał"... ?
Żona bylego Górnika
Jarosława.
#5 | anonim dnia 03.04.2009 20:27
robi wrażenie!
#6 | @Boromir dnia 03.04.2009 20:11
Interpelacje posla Pięty:


8800 Interpelacja w sprawie Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"
8799 Interpelacja w sprawie propozycji powoływania w jednostkach samorządu terytorialnego urzędników-pełnomocników odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami III sektora
8654 Interpelacja w sprawie wprowadzenia szczepienia kobiet przeciwko wirusowi raka szyjki macicy (HPV) do programu obowiązkowych szczepień ochronnych i sfinansowania go ze środków znajdujących się w budżecie Ministerstwa Zdrowia
8653 Interpelacja w sprawie określenia przez ministra zdrowia standardów stosowania i prawa do wykonywania psychoterapii
7571 Interpelacja w sprawie finansowania dróg krajowych w miastach na prawach powiatu
7428 Interpelacja w sprawie zwiększenia nakładów na badania i przeszczepy szpiku kostnego
7427 Interpelacja w sprawie niejasnych przepisów dotyczących składek odprowadzanych do ZUS przez samotne matki przebywające na urlopach macierzyńskich i wychowawczych w latach 1999-2006 z tytułu pracy na etacie przy jednoczesnym prowadzeniu działalności gospodarczej
7336 Interpelacja w sprawie zmiany zasad dysponowania środkami z rezerwy ministra pracy i polityki społecznej
6622 Interpelacja w sprawie ważnych aspektów prawnych i finansowych funkcjonowania systemu edukacji
6591 Interpelacja w sprawie zmian w zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
6590 Interpelacja w sprawie obowiązku dołączenia do zgłoszenia identyfikacyjnego NIP dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania z lokalu lub nieruchomości w przypadku rejestracji działalności gospodarczej
6455 Interpelacja w sprawie wygospodarowania miejsca na informację o grupie krwi w nowo wydawanych dowodach osobistych
6454 Interpelacja w sprawie poprawy jakości działania serwisów internetowych sądów okręgowych, apelacyjnych i wojewódzkich sądów administracyjnych
6411 Interpelacja w sprawie postępowań przygotowawczych i czynności sprawdzających podejmowanych przez Prokuraturę Rejonową w Sosnowcu oraz Prokuraturę Okręgową w Katowicach
5743 Interpelacja w sprawie zniesienia ograniczeń ilościowych dla licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
5448 Interpelacja w sprawie ustaw reformujących kwestię funkcjonowania trzeciego sektora (NGO) - ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
5365 Interpelacja w sprawie planowanej podwyżki stawki akcyzy na gaz przeznaczony do zasilania samochodów (LPG)
5080 Interpelacja w sprawie uproszczenia i funkcjonowania procedur i przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej
5079 Interpelacja w sprawie zmodyfikowania organizacji służb dzielnicowych
4842 Interpelacja w sprawie zmian w ustawie Kodeks pracy
4841 Interpelacja w sprawie zmian w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
4840 Interpelacja w sprawie zmian w ustawie o związkach zawodowych oraz w innych aktach prawnych regulujących kwestie zbiorowych stosunków pracy
4656 Interpelacja w sprawie zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
4655 Interpelacja w sprawie dalszej rozbudowy Międzynarodowego Portu Lotniczego w Katowicach-Pyrzowicach
4654 Interpelacja w sprawie ustawowego obowiązku przejmowania przez gminy dróg zastąpionych nowo wybudowanym odcinkiem drogi
4200 Interpelacja w sprawie funkcjonowania Obwodowego Urzędu Miar w Sosnowcu
4158 Interpelacja w sprawie nowelizacji ustawy o bibliotekach
4157 Interpelacja w sprawie jednolitego zarządu dróg w miastach prezydenckich
4156 Interpelacja w sprawie zmiany ustawy Prawo budowlane
4050 Interpelacja w sprawie pozbawienia statusu miasta prezydenckiego miast o liczbie mieszkańców poniżej 100.000 w wyniku nowelizacji art. 36 ustawy o samorządzie gminnym
3925 Interpelacja w sprawie trybu skupu i przechowywania zapasów mięsa w wybranych zakładach przez Agencję Rezerw Materiałowych
3444 Interpelacja w sprawie zmian w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej
3324 Interpelacja w sprawie wprowadzenia zmian w systemie emerytalnym zrównujących wiek emerytalny kobiet i mężczyzn
2994 Interpelacja w sprawie postępowań przygotowawczych i czynności sprawdzających podejmowanych przez Prokuraturę Rejonową w Sosnowcu oraz Prokuraturę Okręgową w Katowicach
2993 Interpelacja w sprawie likwidacji obowiązku jazdy na światłach w okresie od marca do końca października
2604 Interpelacja w sprawie ustawowych obowiązków nałożonych na gminy w zakresie zapewniania lokali socjalnych i zamiennych, a także zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw o niskich dochodach (w szczególności w związku z wyrokami TK z dnia 23.05.2006 r. oraz 11.09.2006 r.)
2535 Interpelacja w sprawie stanu wdrażania podpisu elektronicznego
2305 Interpelacja w sprawie zmian w funkcjonowaniu systemu zintegrowanego ratownictwa
2217 Interpelacja w sprawie możliwości nowelizacji ustawy o dodatkach mieszkaniowych
2072 Interpelacja w sprawie stanu technicznego pojazdów powypadkowych, w szczególności sprowadzanych z zagranicy
1969 Interpelacja w sprawie przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego nakładających na gminę obowiązek wypłaty odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego osobie do niego uprawnionej na mocy wyroku sądowego
1965 Interpelacja w sprawie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez Prokuraturę Rejonową w Sosnowcu i Prokuraturę Rejonową w Mikołowie w zakresie składowania odpadów poprzemysłowych
1964 Interpelacja w sprawie uznania małoletnich zatrudnionych przymusowo w miejscu zamieszkania za ofiary nazistowskiego systemu okupacyjnego i objęcia ich wypłatami świadczeń pomocowych Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie"
1963 Interpelacja w sprawie zmian w sposobie organizacji przeprowadzania głosowania dla obywateli przebywających poza granicami Polski
1721 Interpelacja w sprawie zmiany rozporządzenia do ustawy o nawozach i nawożeniu
1720 Interpelacja w sprawie nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
1719 Interpelacja w sprawie planów zbycia przez Skarb Państwa akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie
1060 Interpelacja w sprawie przygotowywanego projektu ustawy o Regionalnym Związku Komunalnym "Silesia"


#7 | Boromir dnia 03.04.2009 20:10
a nie wiem co slychac u Klobuckiego posla z sosnowca, ani slychu ani widu, moze wyemigrowal w rodzinne strony pod czestochowe
#8 | @Boromir dnia 03.04.2009 19:55
A co tam słychać u posła z Sosnowca? Jego to tylko dobrze widać na miejskich murach!
#9 | Boromir dnia 03.04.2009 19:47
Jedyny posel z Sosnowca ktory cos w Sejmie robi
#10 | anonim dnia 03.04.2009 18:23
Brawo Jaro!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.




Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney