Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Prezydent Górski odmówił

W związku z zamiarem przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta (KR RM) analizy procedur przyznawania mieszkań komunalnych i socjalnych, w okresie 2006-2008 komisja zwróciła się do Prezydenta między innymi o następujące informacje… - pisze na swoim blogu Radny Krzysztof Haładus.

- Przedstawienie list wszystkich osób, wraz z adresem i powierzchnią lokalu, którym przyznano prawo do lokalu, z osobnym wyodrębnieniem osób, które nie zostały pozytywnie zaopiniowane przez społeczną komisję mieszkaniową, a otrzymały przydziały.- Uzasadnienia przydziału poszczególnych mieszkań we wszystkich przypadkach osób, które nie uzyskały pozytywnej opinii społecznej komisji mieszkaniowej, a znalazły się na liście do przydziału lokalu, bądź został im przydzielony lokal.- List osób którym przydzielono lokal komunalny lub socjalny poza ustaloną kolejką, z uzasadnieniem takiej decyzji.W odpowiedzi P. Prezydent przedstawił zestawienia liczbowe oraz stwierdził, że z zestawienia tego wynika iż: „uprawnienia do najmu mieszkań komunalnych we wszystkich przypadkach były przyznawane zgodnie z obowiązującą procedurą”. Prezydent Sosnowca jednocześnie odmówił KR RM przedstawienia listy osób, którym przyznał mieszkania komunalne, podpierając się opinią Biura Radców Prawnych, które powołując się na ustawę o ochronie danych osobowych, wyraziło opinię, że Komisja Rewizyjna nie może zapoznać się z tymi dokumentami, gdyż „wniosek o najem mieszkania komunalnego zawiera oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Sosnowcu oraz Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu danych osobowych jedynie w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego”.Art. 23 Ustawy o ochronie danych osobowych stanowi:

1) Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy: (…)

2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, (…)

4) jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,Art. 18a. ustawy o samorządzie gminnym stanowi:

1. Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.(…)Jak jednak twierdzi Pan Prezydent Górski: „…przesłanki wskazane w ustawie [o ochronie danych osobowych] nie znajdą w omawianej sytuacji zastosowania (w tym przesłanka, iż wgląd w dane osobowe jest niezbędny do realizacji ustawowych zadań Komisji Rewizyjnej)”To jak skontrolować celowość przyznania mieszkań i brak występowania nieprawidłowości – bez wglądu do dokumentów źródłowych – a nawet uzyskania listy beneficjentów wraz z krótkim uzasadnieniem?Skoro Pan Prezydent i Biuro Radców Prawnych Prezydenta stoją na stanowisku, że do kontroli potrzebna jest zgoda wnioskodawcy, to dlaczego we wniosku nie umieścili takiego sformułowania: „i w celach kontrolnych – realizowanych przez uprawnione podmioty – w tym Radę Miasta”?Czyżby określone prawem zadanie kontrolne RM nie było wykonywane według Prezydenta Górskiego dla dobra publicznego? A może Pan Prezydent uważa, że kontrola Rady Miasta wobec Prezydenta jest zbędna – co zdaje się sugerować podkreślona powyżej wysoka samoocena Prezydenta?źródło: www.haladus.pl
Autor: Redakcja | 09/04/2009
Komentarze
#1 | mieszkanka dnia 15.04.2009 20:06
Do Gosi listy wisiały na parterze UM i na korytarzu w MZZL na Partyzantów.
#2 | anonim dnia 15.04.2009 13:18
W pokoju u Starkowskiego.
#3 | gosia dnia 15.04.2009 11:44
gdzie wisialy listy ????
#4 | anonim dnia 14.04.2009 17:32
Anonimie doczytuj co piszę, przepisy obowiązują niezależnie od tego czy lubimy czy nie lubimy prezydenta ( jak mawiają prawnicy "złe prawo ale prawo"), nadto listy imienne wisiały w urzędzie miejskim i w MZZL każdy mógł je przeczytać i w ustawowym terminie się odwołać.

W sprawie mieszkań nie zmieniam zdania i czekam na realizację wyborczej obietnicy 500 mieszkań rocznie.
No i jeszcze grzeczność obowiązuje nawet królów.
#5 | anonim dnia 12.04.2009 21:16
Art. 23.1. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:
2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku
wynikającego z przepisu prawa,(Ustawa o ochronie danych osobowych)
#6 | ludek dnia 12.04.2009 21:09
GIODO -sprawozdanie 1999 r.
Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne w razie spełnienia przynajmniej jednej z przesłanek określonych w art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Jako przesłanki legalności przetwarzania danych art. 23 wymienia m. in.zgodę osoby, której dotyczą dane. UZYSKANIE ZGODY NIE JEST JEDNAK JEDYNYM WARUNKIEM DOPUSZCZALNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, JAK TO CZĘSTO BYWA MYLNIE POSTRZEGANE. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne również wtedy, gdy tak stanowią przepisy prawa. W odniesieniu do organów administracji właśnie ta przesłanka ma najistotniejsze znaczenie.
IV.4 Sprawy lokalowe
Art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 120, poz. 787 z późn. zm.) nakłada na gminy obowiązek zapewnienia społecznej kontroli zasad gospodarowania zasobem mieszkaniowym. Gminy
realizują ten postulat podając do publicznej wiadomości dane osób, z którymi w pierwszej
kolejności mają zostać zawarte umowy najmu.67 Zdaniem Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych nieuzasadnione jest ograniczanie pojęcia rspołeczna kontrolar1; wyłącznie
do kontroli sprawowanej przez organizacje społeczne, stowarzyszenia i inne podobne
podmioty. Sformułowanie to oznacza kontrolę sprawowaną przez wszystkie podmioty, w
szczególności przez mieszkańców gminy tworzących z mocy prawa samorządową wspólnotę gminną. Im właśnie przede wszystkim przysługuje prawo kontroli działalności władz gminnych.68
#7 | a-1 dnia 12.04.2009 20:43
a mianowicie co?
#8 | anonim dnia 12.04.2009 20:41
Cos tu nie gra?
#9 | ludek dnia 12.04.2009 20:29
Sprawozdanie GIODO za 2000 rok
Pojawiały się równieŻ PYTANIA, CZY PREZYDENT MIASTA MOŻE ODMÓWIĆ UJAWNIENIA DANYCH OSÓB, KTÓRYM PRZYZNAŁ MIESZKANIA KOMUNALNE w trybie wyjątkowym, czy przesłanką odmowy mogą być przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Według postanowień uchwały rady miasta, w przypadkach szczególnych, uzasadnionych ważnymi względami społecznymi Prezydent może, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji odstąpić od uregulowań zawartych w uchwale. Prezydent wedle postanowień tej uchwały składa radzie informacje o podjętych wyjątkach wraz z uzasadnieniem.55 Generalny Inspektor stwierdził, że powoływanie się na przepisy ustawy o ochronie danych osobowych przy odmowie ujawnienia nazwisk osób, którym przyznano mieszkania z gminnego zasobu mieszkaniowego, JEST NIEUZASADNIONE, ponieważ dopuszczalność przetwarzania wynika z przepisów prawa. Ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 120,poz. 787 z późn. zm.)56 stanowi, iż gmina jest obowiązana do tworzenia i do racjonalnej gospodarki pozostającym w jej dyspozycji zasobem mieszkaniowym oraz utrzymywania go na poziomie umożliwiającym zaspokajanie potrzeb rodzin o niskich dochodach. Przepis art.5 ust 3 powołanej ustawy stanowi, że zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
oraz kryteria wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności, określa rada gminy. Cytowany przepis nie określa wprawdzie prawnej formy działania rady gminy w tym przedmiocie, jednakże nie ulega wątpliwości, że określenie wspomnianych kryteriów następuje w drodze uchwały rady gminy. Uchwała taka należy do
kategorii tzw. uchwał wykonawczych, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym, zawiera bowiem przepisy gminne powszechnie obowiązujące na obszarze gminy.
Zatem określenie w uchwale rady gminy kryteriów, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych, zobowiązuje właściwy organ gminy do ich przestrzegania przy procedurze zawierania umów najmu lokali mieszkalnych należących do zasobu mieszkaniowego gminy. Tak też orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 5 listopada 1997 r. o sygn. ZP 37/97 (OSNAP 1998/7/200). Powołany przepis art. 5 ust. 3 nakłada ponadto na gminy obowiązek zapewnienia społecznej kontroli zasad gospodarowania
gminnym zasobem mieszkaniowym. Istotne jest, że pojęcie rspołecznej kontrolir1;, o którym w
przepisie tym mowa, nie może być ograniczone jedynie do kontroli sprawowanej przez
organizacje społeczne, stowarzyszenia i inne podobne podmioty. Sformułowanie to oznacza
w rzeczywistości kontrolę sprawowaną przez wszystkie podmioty, w szczególności przez
mieszkańców danej gminy, tworzących z mocy prawa samorządową wspólnotę gminną.
Gminy winny zatem realizować ten postulat podając do publicznej wiadomości dane osób, z którymi w pierwszej kolejności mają być zawarte umowy najmu.

#10 | ludek dnia 12.04.2009 19:55
Do Generalnego Inspektora zwrócił się również Urząd Miejski w Chodzieży z pytaniem
o legalność ujawnienia danych osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu mieszkania
wchodzącego w skład zasobu gminy poprzez umieszczenie listy takich osób na tablicy ogłoszeń
w urzędzie miejskim457. Pytający wskazał przy tym na art. 21 ust. 3 pkt 5458 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2459 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego, który stanowi podstawę podjęcia przez radę gminy uchwały określającej zasady
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. GENERALNY INSPEKTOR UZNAŁ, IŻ RADA GMINY MOŻE ZREALIZOWAĆ OBOWIĄZEK PODDANIA KONTROLI SPOŁECZNEJ SPRAW ZWIĄZANYCH Z WYNAJMOWANIEM LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY POPRZEZ UJAWNIENIE DANYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO ZAWARCIA UMOWY LOKALU MIESZKALNEGO Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY.
Sposób oraz forma udostępniania takich danych powinna być określona w uchwale rady gminy.
2004 rok www.giodo.gov.pl
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney