Czytanie na dziś

Święty Ojciec Pio

SosnowiecFakty na YouTube


SosnowiecFakty na twitterze


SosnowiecFakty na Google

Święty Michał Archanioł

Święty Jan Paweł II

Ankieta
Czy poznamy prawdę o Katastrofie Smoleńskiej?

tak

nie

trudno powiedzieć


Zagłębiowscy Święci


Gloria TV


WikiZagłębie


Św. Jakub Apostoł

Nawigacja
     Strona główna
     Galeria zdjęć
     Szukaj
     Linki
     Kategorie
     Regulamin Komentarzy
     Akceptacja plików cookies

Zajrzyj tutaj

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Matka Boża z Guadalupe


Ostatnie lata nie były najszczęśliwsze!

Ostatnie lata nie były najszczęśliwsze dla naszego miasta - czytamy w Programie wyborczym Komitetu WYborczego "Niezależni" Macieja Adamca. W przeciwieństwie do dziesiątek innych polskich miast, Sosnowiec nie wykorzystuje szansy, jaką jest napływ do Polski środków inwestycyjnych z Unii Europejskiej. Przez zaniedbania i nieudolność dotychczasowych władz znaleźliśmy się na obrzeżu procesu cywilizacyjnej i gospodarczej restrukturyzacji metropolii śląsko-zagłębiowskiej - czytamy w Programie.


Poniżej zamieszczamy jego pełny tekst, otwierając nim dyskusję, w jakim mieście chcielibyśmy żyć w przyszłości!
Celem programu, który mam zaszczyt Państwu przedstawić, jest diametralna zmiana tego stanu rzeczy. Sosnowiec wcale nie musi być miastem wyludniającym się, brudnym, coraz bardziej niebezpiecznym i coraz mniej przyjaznym dla swych mieszkańców. W ciągu kilku najbliższych lat możemy Sosnowiec ponownie uczynić miastem, z którego będziemy naprawdę dumni; którym będziemy mogli się szczycić.Sosnowiec musi wejść do Unii Europejskiej

Nie możemy marzyć o rozwoju naszego miasta bez zakrojonych na szeroką skalę inwestycji infrastrukturalnych. Środków na te przedsięwzięcia nie można szukać wyłącznie w miejskiej kasie, czyli w kieszeniach mieszkańców, oraz w bankach komercyjnych. Podstawą finansowania programów inwestycyjnych muszą być środki europejskie. Poczynimy więc starania o pozyskanie jeszcze funduszy z bieżącej tzw. perspektywy finansowej oraz zaczniemy przygotowania programów inwestycyjnych możliwych do sfinansowania ze środków UE w ramach kolejnej perspektywy, tj. po 2013 r.

Będziemy zbiegać także o pozyskiwanie środków zewnętrznych z innych źródeł takich jak Norweski Mechanizm Finansowy, czy dotacje i subwencje z budżetu państwa.

Standardem europejskim jest traktowanie braku Internetu jako element wykluczenia społecznego. Dlatego w Sosnowcu zbudujemy system bezpłatnego Internetu.Sosnowiec miastem wspierającym mieszkalnictwo komunalne.

Miasto musi zachować stosowną do liczebności jego mieszkańców liczbę lokali komunalnych i socjalnych. Oczywistą nieprawdą jest przecież stwierdzenie, że każdego stać na mieszkanie z zasobów spółdzielczych czy zakup lokalu u dewelopera itp. Samorząd musi dysponować lokalami dla osób wysiedlanych z prywatyzowanych byłych mieszkań zakładowych czy ofiar różnych zdarzeń losowych. Musimy pozyskać odpowiednio wysokie wsparcie z budżetu centralnego na budowę mieszkań komunalnych. W miarę możliwości prawnych i budżetowych wspierane będą także wszystkie przedsięwzięcia mające na celu budowę tanich mieszkań.Sosnowiec miastem nowoczesnej oświaty.

Wprawdzie rządowa subwencja oświatowa od lat nie pokrywa wszystkich wydatków na cele edukacyjne, ale niż demograficzny nie może być pretekstem do zmniejszania liczby prowadzonych przez miasto placówek wychowawczych i oświatowych, lecz okazją do podniesienia poziomu i efektywności nauczania, m.in. dzięki zmniejszeniu liczebności dzieci i młodzieży w oddziałach szkolnych. Utrzymanie infrastruktury oświatowej jest też szansą na objęcie coraz większej liczby dzieci opieką przedszkolną. Sprawą dla nas priorytetową będzie zapewnienie miejsc w żłobkach dzieciom pracujących matek.

Samorząd musi wyciągnąć wnioski z sytuacji ludzi młodych wkraczających na rynek pracy. Systematycznie rosnące bezrobocie młodzieży jest bowiem konsekwencją nie tylko kryzysu gospodarczego, ale też rozmijania się edukacji i rzeczywistych potrzeb gospodarki. Stąd też konieczne jest dokonanie – wspólnie z organizacjami pracodawców – analizy profilów kształcenia w prowadzonych przez miasto szkołach ponadgimnazjalnych.

Wspólnego ze środowiskami pracodawców rozważenia wymaga koncepcja powołania przez samorząd wyższej szkoły zawodowej, kształcącej na poziomie licencjackim i inżynierskim w specjalnościach najbardziej deficytowych na rynku pracy Zagłębia Dąbrowskiego i Sosnowca.Sosnowiec miastem z publiczną służba zdrowia.

Doświadczenia innych miast wskazują, że komercjalizacja placówek publicznej służby zdrowia niekoniecznie prowadzi do poprawy jakości świadczonych usług zdrowotnych; że zakres świadczeń ograniczany jest do tych najbardziej zyskownych z punktu widzenia świadczeniodawcy. Dlatego też należy utrzymać publiczny charakter tych placówek służby zdrowia, których organem założycielskim jest Miasto Sosnowiec. Sposobem na usprawnienie ich działalności powinny być zmiany organizacyjne.Sosnowiec miastem przyjaznym dla swoich obywateli.

Realizacja tego postulatu oznacza m.in. zacieśnienie współpracy samorządu z Policją oraz zmianę profilu działania Straży Miejskiej. Ta formacja nie może ograniczać się w swoich działaniach do nękania kierowców naruszających przepisy kodeksu drogowego, lecz musi stać się miejska policją porządkową w pełnym znaczeniu tego terminu. Należy także rozbudować miejski monitoring, tym bardziej, że finansowanie takiej inwestycji jest możliwe z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

Przyjazność miasta to również urządzanie przestrzeni publicznej z myślą o potrzebach wszystkich grup mieszkańców. Dlatego też w miejskich parkach oprócz placów zabaw dla maluchów znajdą się więc najprostsze, lecz zarazem odporne na zniszczenia, urządzenia dla zwolenników aktywnej rekreacji oraz – z myślą o naszych seniorach – „oazy spokoju i wypoczynku” na atrakcyjnych terenach zielonych, zaopatrzone np. w stoły do szachów
i innych gier logicznych. Należy zadbać o to, by wielomilionowe inwestycje, takie jak górka środulska, służyły mieszkańcom nie tylko Sosnowca, ale i całego regionu.

„Przyjazny Sosnowiec” to samorząd wspierający organizacyjnie i finansowo inicjatywy skierowane do konkretnych grup mieszkańców, np. Uniwersytety Trzeciego Wieku i Kluby Seniora czy ogniska wychowawcze dla dzieci i młodzieży z rodzin niesprawnych wychowawczo.

„Przyjazność” miasta to wreszcie także sprawny system komunikacyjny. Należy rozwijać komunikację zbiorową nie zapominając jednocześnie o potrzebach zmotoryzowanych mieszkańców, np. zapewnieniu dostatecznej liczby miejsc parkingowych poprzez budowę parkingów piętrowych, tak jak jest w innych miastach. Trzeba też przerwać ciągnącą się od lat dyskusje o potrzebie budowy ścieżek rowerowych i po prostu zacząć je budować.

Przyjazny Sosnowiec to także samorząd wspierający lokalnych przedsiębiorców, którzy dają miejsca pracy sosnowiczanom i dostrzeżmy to wreszcie – zwiększają budżet miasta. Naprawdę nie potrzebujemy kolejnych hipermarketów.Sosnowiec miastem ekologicznym

Z chwilą wejścia w życie stosownych zmian ustawowych, miasto przywróci wspieranie finansowe przedsięwzięć ekologicznych realizowanych przez osoby prywatne, przedsiębiorstwa i inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. Pierwszeństwo w uzyskaniu wsparcia ze środków samorządowych mieć będą inwestycje realizowane przez indywidualnych mieszkańców Sosnowca, a także inwestycje polegające na termomodernizacji, szczególnie tej powiązanej z likwidacją azbestu oraz ograniczeniem emisji.

Po zmianie prawa Prezydent Miasta zaproponuje radnym przejęcie przez Miasto Sosnowiec odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jak uczy doświadczenie innych miast, wprowadzenie powszechnej opłaty za wywóz śmieci, uczyni nieopłacalnym proceder tworzenia „dzikich” wysypisk oraz zmniejszy finansowe obciążenia lokatorów i właścicieli nieruchomości.

Miasto musi także należycie zadbać i wspierać nasze miejskie oazy zieleni – mamy tu na myśli przede wszystkim rodzinne ogrody działkowe, które są zielonymi płucami naszego miasta, a także miejscem wypoczynku wielu sosnowiczan. Trzeba powstrzymać zapędy polityków, dążących do likwidacji tych potrzebnych mieszkańcom enklaw natury.Sosnowiec miastem sportu

Miasto będzie finansować w większym niż dotąd zakresie dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego w prowadzonych przez siebie placówkach oświatowych.

Liczący ponad 200 tysięcy mieszkańców Sosnowiec powinien dysponować nowoczesnym stadionem, który służyłby nie tylko sportowi, ale tez byłby areną masowych wydarzeń kulturalnych. W obecnej sytuacji budowa takiego obiektu przerasta możliwości finansowe miasta. Należy jednak podjąć rozmowy z samorządami innych miast Zagłębia Dąbrowskiego w sprawie możliwości wybudowania w Sosnowcu wspólnym wysiłkiem obiektu służącemu całemu regionowi. Miasta Zagłębia Dąbrowskiego powinny współpracować na wielu płaszczyznach.

Miasto powinno podjąć rzeczywiste, a nie pozorowane działania w celu zapewnienia sosnowieckim klubom sportowym poważnych sponsorów strategicznych.Sosnowiec miastem w pełni samorządnym i wolnym od biurokracji

Skoro samorząd jest wspólnotą mieszkańców, to główną wytyczną działania całej administracji samorządowej musi być i będzie służenie mieszkańcom. Urzędnik wobec mieszkańca nie jest żadną „władzą”, bo władzą jest mieszkaniec, jako członek zatrudniającej tego urzędnika lokalnej społeczności. Zadaniem urzędników jest pomaganie mieszkańcom w załatwianiu spraw urzędowych.

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, każda decyzja administracyjna będzie wydawana bez zbędnej zwłoki.
Inicjatywy oddolne będą wspierane przez samorząd, a nie jak dotychczas deprecjonowane i traktowane jako zło konieczne.
Do końca I kwartału 2011 r. strony internetowe Urzędu Miasta zostaną zmodernizowane i rozbudowane tak, by każdy mieszkaniec mający dostęp do Internetu, mógł ściągnąć wszelkie druki urzędowe oraz załatwić wszystkie sprawy urzędowe nie wymagające jego osobistego stawiennictwa. Sprawna komunikacja z mieszkańcami będzie dla nas priorytetem.

Praktyką będzie przekazywanie w drodze konkursów realizacji jak największej liczby zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Organizacje te pozyskując środki nie tylko z miasta, ale i z budżetu państwa czy od prywatnych przedsiębiorstw, potrafią niezwykle skutecznie realizować zadania publiczne. Co więcej, są one często bliżej mieszkańca niż urzędnicy i lepiej znają specyfikę potrzeb danego środowiska lokalnego.
Autor: Redakcja | 09/10/2010
Komentarze
#1 | wesoly dnia 24.10.2010 15:27
A co zrobil Adamiec pytam sie ten pan to żart
nawet mi sie nie chce krytykować bo i tak poleci i dostanie 10 % głosów
#2 | mieszkaniec dnia 15.10.2010 12:59
Ej Ludzie obudzcie sie w końcu!!!!Jak macie takie pojęcie o polityce to w ogóle radzę nie głosować !! Czy Wy się z Księżyca urwaliście?? Jaki Pięta?? co on w ogóle zrobił dla Sosnowca czy dla polityki??? masakra, jak mamy być rozwiniętym miastem jak mamy tak tępych ludzi którzy sami wybierają sobie taką a nie inną władzę
#3 | Łukasz Strączek dnia 11.10.2010 07:16
To jakiś wyciąg z programu Pana Macieja, czy jego pełna treść?
#4 | mieszkaniec dnia 10.10.2010 14:33
Nawet od Gierka Adamiec nie dostanie głosu, bo Gierek mieszka na Śląsku.
#5 | Wywiad z Adamcem dnia 10.10.2010 10:41
Wróćmy jeszcze na chwilkę do wielkiej polityki. Czy nadal uważa pan, że odejście z SLD było rozsądnym krokiem? Czy nie lepiej było naprawiać SLD od środka?
To był bardzo dobry krok, nie żałuję tego. To dzięki nam SLD zaczął się zmieniać na lepsze, Sojusz widział w nas, młodych i gniewnych z SDPL zagrożenie dla siebie, i to wymusiło w nim ruchy, które pewnie są zbyt płytkie, ale jednak przynoszą korzystne zmiany.
Gdy odchodziliśmy z SLD, zwykły członek tej partii nie miał w nim nic do powiedzenia.

Czy te uwagi dotyczą też sosnowieckiego SLD?
Nie, sosnowiecki Sojusz oceniam pozytywnie. Także dlatego, że nie splamił się nigdy aferą, których na górze było aż za nadto. Afery ujawniane były nie tylko na górze, również w terenie, w bardzo wielu polskich miastach. Sosnowiec jest pod względem braku afer ewenementem na skalę krajową. Mnie dziś działalność sosnowieckiego Sojuszu podoba się, partia angażuje się w działalność charytatywną, aktywna jest młodzieżówka.

Trudno pana słowom zaprzeczyć, jednak po kątach mówi się - może złośliwie - że ten układ, budowany w Sosnowcu od 60 lat osiągnął już taką doskonałość, jest tak szczelny, że nic z niego nie wycieka.
(uśmiech)

Czy nie uważa pan, że po 60 latach rządów lewicy w Sosnowcu (z wyjątkiem lat 1990-1994) byłoby korzystne dla miasta, gdybyście przegrali zbliżające się wybory? Innymi słowy, gdyby wreszcie zostały zerwane układy, które przede wszystkim krępują inicjatywę gospodarczą młodych sosnowiczan?
Nie, nie uważam tak. Miasto jest rządzone bardzo dobrze, rozwija się prężnie. Lata 1990-1994 uważam za ciemniejszą kartę w historii Sosnowca. Także dzisiejsza opozycja nie ma kadr, które byłyby zdolne sprawować z korzyścią dla obywateli władzę w naszym mieście. Rządy Buzka pokazały, jak można z powodów politycznych likwidować zakłady pracy (mam tu na myśli kopalnię Niwka - Modrzejów). Jestem pewny, że rządy prawicy pozostawiły w Sosnowcu niedobre odczucia, które nie szybko wygasną.
#6 | anonim dnia 10.10.2010 10:38
Jaki Adamiec niezależny skoro, to działacz parytyjny najpierw SLD, a obecnie UP!
#7 | Niezależni PRL dnia 10.10.2010 10:19
Grzegorz Ottokar Pisalski (ur. 10 marca 1970 w Chojnicach) r11; polski polityk, przedsiębiorca, poseł na Sejm VI kadencji.
Z zawodu przedsiębiorca, od 2002 zasiadał w radzie miasta Sosnowiec, od 2006 jako wiceprzewodniczący. Należał do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, następnie przystąpił do Socjaldemokracji Polskiej. W wyborach parlamentarnych w 2007 został wybrany posłem, kandydując z listy koalicji Lewica i Demokraci w sosnowieckim i otrzymując 7342 głosy. W kwietniu 2008 wstąpił do Koła Poselskiego SdPl-Nowa Lewica. W grudniu tego samego roku odszedł z partii i z koła wraz z dwoma innymi posłami, motywując to polityką SdPl ukierunkowaną, ich zdaniem, przeciwko SLD. W marcu 2009 został członkiem klubu poselskiego Lewica. We wrześniu 2009 przystąpił do Unii Pracy i objął funkcję sekretarza generalnego tej partii.
#8 | ludek dnia 10.10.2010 10:15


,,Niezależni UWAŻAJĄ, ŻEBY PARTIE POLITYCZNE NIE POWINNY DECYDOWAĆ O TYM, CO SIĘ W SOSNOWCU DZIEJE.r1;
Jeśli mieszkańcy chcą jeździć po równych drogach, mieć pracę, warunki do spędzenia wolnego czasu, miejsce w żłobku czy przedszkolu dla swojego dziecka, edukację na dobrym poziomie - POWINNI GŁOSOWAĆ na Niezależnych. r
Czy w tej wypowiedzi p.Adamiec nie zaprzecza sam sobie ?????

Pan Adamiec nie spełnia moich oczekiwań ,gdyż jest UZALEŻNIONYM Niezależnym do czego przyznaje się publicznie .Z jego wypowiedzi wynika ,że będzie kontynuatorem reżimu Górskiego.To powinno u mieszkańców Sosnowca wzbudzić lęk i niepokój wobec jego kandydatury.
Panie Adamiec co mieszkańcy zobaczą, gdy z pana twarzy opadnie ,, przedwyborczy puderr1; ???
Sosnowiec -PRL -BIS ?!!!!!

NIC O MNIE BEZE MNIE !
GŁOSUJĘ NA JAROSŁAWA PIĘTĘ I GŁOSUJ -TY TEŻ!
#9 | Maria dnia 10.10.2010 10:10
krótko i na temat, nie wybierajmy nieudolnych radnych, zwłaszcza tych, którzy są radnymi od lat, co oni w tej radzie robili?
#10 | anonim dnia 10.10.2010 09:43
Słowa,słowa słowa. A może ktoś przedstawi życiorys i karierę zawodową obiecusia Adamca.
Jak to jest że się jest radnym przez 4 lata i pod koniec kadencji mówi się o nieudolności władz. Pytam wię c co robili radni przez 4 lata? niema teraz przerzucania odpowiedzialności skoro władze były nieudolne i niekompetentne to i radni byli tacy sami. Wstyd, bardzo mi wstyd że tak żle wybrałam.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Przenajświętsze Oblicze

Święty Brat Albert Chmielowski

Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu

Wierszyna - Mała Polska na Syberii

Święty Szarbel Makhlouf

Starsze newsy

Arcybiskup Jan Cieplak

Kategorie newsów
     Rycerze Kolumba
     Wydarzenia
     Z ratusza
     Polityka
     Sport
     Gospodarka
     Kultura
     Rozrywka
     Z prasy, z netu
     Felietony Krzysztofa Korna
     Do redakcji

Rycerze Kolumba Sosnowiec

Chór Katedralny LUTNIA - Sosnowiec

Ks. Michael McGivney